Login

Hydrotheek

help
Het uitlooggedrag van reststoffen onder bij de praktijk aansluitende omstandigheden \ Wegbouwkundige werkdagen... [Hoofdstuk uit boek]
Duzijn, R.F. \ Houdt, J.J. van \ Wolf, E.J. \ 1992
help
Wegbeheer : behandeling begroting verkeer en waterstaat \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1985
help
Verkenning Klimaatverandering en infrastructuur [Boek]
Wit, S. de \ 2009
Wat is de bestaande kennis op het gebied van klimaatadaptatie en welke kennisleemten zjin er? State of the art van Klimaatverandering en infrastructuur. Bij het vormgeven van klimaatadaptatie verdient infrastructuur bijzondere aandacht. Een goed func ...
help
Een normatief kader voor het omgevingsrecht \ Naar een nieuw omgevingsrecht [Wetenschappelijk artikel]
Rijswick, H.F.M.W. van \ 2012
Het waterstaatsrecht kent een eeuwenlange traditie die is ontstaan vanwege de behoefte bewoning en economische ontwikkeling mogelijk te maken in een laaggelegen delta. Bescherming tegen overstromingen en peilbeheer zijn later aangevuld met verbeterin ...
help
Een omslag in de wegen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Webster, M.J. \ Jaarsma, C.F. \ 1994
Er is nog geen geschikte methode voor de verdeling van de kosten die de waterschappen op grond van de nieuwe waterschapswet moeten doorberekenen
help
Eenvoudige technieken voor het afkoppelen van verharde oppervlakken [Boek]
Oldenkamp, S.A. \ Campen, A.L.B.M. van \ 1989
Het afkoppelen van verharde oppervlakken is een van de maatregelen om de overstortingsfrequentie van gemengde rioolstelsels te reduceren en om de hydraulische belasting van het rioolstelsel te beperken. In het onderhavige rapport worden afkoppelingsv ...
help
Veranderend getij : Rijkswaterstaat in crisis: 'log, te duur, te ondoorzichtig', de nieuwe man, een nieuwe koers, de 'generaal', de Heren Zeventien, de coup, de leegloop, het verzet : het verhaal van binnenuit [Boek]
Metze, M. \ Franssen, F. \ cop. 2010
Waterstaat kromp fors in, duizenden medewerkers veranderden van baan, honderden leidinggevenden kregen les in modern managementjargon, de ingenieurscultuur moest wijken voor een 'publieksgerichte’ stijl. In Veranderend getij beschrijft onderzoeksjour ...
help
Workshop "Afstromend wegwater", Arnhem 21 november 1996 : verslag [Congresverslag]
Rijkswaterstaat \ Gelderland \ [ca. 1997]
help
Kan een waterschap wegbeheerder zijn zonder dat deze taak in het reglement is opgenomen? : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lange-Liemburg, N. de \ 2015
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 19 november 2014 uitspraak gedaan over de vraag wie bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de Jonenbrug te Giethoorn. Hiermee bepaalde de Raad van State indirect wie wegenbeheerder is ...
help
Onderzoek naar de schematisering van verkeersbelasting op kades [Boek]
Gast, T. de \ Wiertsema & Partners \ 2009
De primaire keringen (zeedijken, compartimentkeringen, e.d.) worden 5-jaarlijks getoetst. Na de doorbraak van te boezemkering bij Wilnis is het duidelijk geworden dat ook de regionale keringen landelijk meer aandacht dienen te krijgen. Tijdens het to ...
help
Afwegingskader voor duurzame onkruidbestrijding : preventie en aanpassen verharding van belang \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2002
Er is een afwegingskader vastgesteld om onkruidbestrijdingsmddelen te beoordelen op onder andere hun duurzaamheid. Preventie, zoals het aanpassen van verharding, scoort het best. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan gereduceerd worden door altern ...
help
Infiltreren beste oplossing voor afstromend wegwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Muiswinkel, C. van \ Berendsen, J.W. \ Grinsven, W. van \ 2010
Het Besluit lozen buiten inrichtingen, dat op 1 juli 2011 in werking treedt, bevestigt de aanpak van afstromend wegwater door Rijkswaterstaat. Het Kader Afstromend Wegwater en Good Housekeeping waarborgen de uniforme en juiste toepassing van dit besl ...
help
Verkenning inzake risico-analyse van hogedrukleidingen, in het bijzonder voor kruisingen met waterstaatswerken [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [1972]
De aanwezigheid van hogedrukleidingen in het algemeen en bij kruising van waterstaatswerken als dijken, wegen en kanalen in het bijzonder, impliceert een bepaald risico. Teneinde te kunnen beoordelen of dit risico maatschappelijk gezien aanvaardbaar ...
help
Jaarbericht Rijkswaterstaat 2012 \ Jaarbericht... / Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat [Jaarverslag]
2013
Het jaarbericht geeft bondig weer wat Rijkswaterstaat in het verslagjaar 2012 heeft gedaan om zijn missie uit te voeren: de zorg voor droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer en betrouwbare en bruikbare informatie. In 2012 inve ...
help
"Directional drilling", een bijzondere manier van leidingleggen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Saathof, L.E.B. \ 1987
help
Herziening wegenbeheer \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Brokx, G.P. \ 1988
help
Leidraad voor het afkoppelen van verharde oppervlakken [Boek]
Oldenkamp, S.A. \ Campen, A.L.B.M. van \ 1989
help
Draagkrachtmetingen op ondergelopen wegen : wanneer weer open na wateroverlast? \ Wegen : magazine voor verkeer, grond-, water- en wegenbouw [Artikel]
Leest, A.J. van \ Stas, W.F. \ 1995
help
De bodemgesteldheid van wegbermen langs rijkswegen : resultaten van bodemkundig - hydrologisch onderzoek in 40 proefvakken in trajecten langs de rijkswegen A6/A50, A50/A7, N46 en A9/N9/N99 [Boek]
Groot Obbink, D.J. \ 1986
help
Winnend idee Reinigende Weg in praktijk getest \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bos, S.C. \ Steketee, J.J. \ Broek, A.R. van den \ 2008
Rijkswaterstaat schreef in 2004 de prijsvraag De Reinigende Weg uit voor een oplossing om baggerspecie te reinigen in de overruimte van de (rijks)wegen. Het gaat hier met name om de bermen en de ruimte onder de weg. Een consortium heeft een idee uitg ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.