Login

Hydrotheek

help
Vijfenzeventig jaar deskundig in weg en water, 1927-2002 : Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Wegbouwkundige Dienst, Rijkswegenbouwlaboratorium [Boek]
Neve, R. de \ 2002
help
Geokunststoffen in de wegenbouw en als grondbewapening [Boek]
Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving \ Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving \ Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek \ 1995
Dit handboek kent twee onderdelen: deel 1 betreft de toepassing in de wegenbouw. Deel II behandelt de toepassing van geokunststoffen als grondwapening.
help
Waterdoorlatende verharding: duurzaam of duurkoop? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Pijnenburg, M. \ Roelofs, H. \ Lemmen, G. \ 2010
Bij het begrip 'waterdoorlatende verharding' worden grote beloften gedaan. Maar kloppen die mooie plaatjes en succesverhalen van de leveranciers eigenlijk wel? Of zijn de angsten van sceptici terecht?
help
Verkenningen secundaire grondstoffen 1996-2015 : werkdocument [Boek]
Broers, J.W. \ Weima, M.J.A. \ 1998
In het Structuurschema wordt onder meer aangegeven hoeveel primaire bouwgrondstoffen nodig zijn. Om dit goed te kunnen schatten is het nodig om te weten hoeveel secundaire grondstoffen beschikbaar komen. Daartoe is een verkenning nodig van het aanbod ...
help
De gevolgen van het verlagen van de grondwaterstanden voor landbouw en natuurgebieden [Boek]
Wesseling, J. \ 1978
In een eerdere studie is nagegaan wat de te verwachte verlagingen in de grondwaterstand zullen zijn, door de aanleg van Rijksweg 1 (gedeelte Buren - Hengelo). In deze nota zal worden nagegaan, wat de gevolgen voor land- en tuinbouw, alsmede voor natu ...
help
Vervuilde bagger is bruikbaar als ondergrond voor weg \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2005
Bagger lijkt geen goede ondergrond voor een weg. Het kan echter hard gemaakt worden, zodat het wel bruikbaar is. Bovendien kan de vervuiling op een veilige manier uitgespoeld worden. Een praktijk proef moet uitwijzen hoe bruikbaar deze methode is
help
Decline and rise of Rijkswaterstaat : two centuries of history [Boek]
Lintsen, H.W. \ [1998]
Description of how two centuries of Rijkswaterstaat have left their mark on the Netherlands. Items covered are p.a.: the birth of Rijkswaterstaat, the democratic-mechanical period, the technocratic-scientific period and interactive and integral.
help
Rijksweg A2/A67, randweg Eindhoven \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Ketelaars, R. \ 2009
De bestaande A2/A67 Randweg Eindhoven wordt tussen 2006 en medio 2010 uitgebreid van 2 naar 4 rijbanen. Er wordt een systeem aangelegd waarbij het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het regionale verkeer. Het doorgaande verkeer Utrecht - Maastri ...
help
Onderzoek waterstanden Noordzeekanaal [Boek]
[1974]
De voormalige IJ-dijken kunnen worden beschouwd als tweede keringen achter de sluizen van IJmuiden. Tussen de IJ-dijken en het Noordzeekanaal liggen op de meeste plaatsen hoge voorlanden of IJ-polders met kaden, waarvan de kruinhoogte sterk varieërt. ...
help
Werkwijzer watertoets en de tracé/m.e.r.-procedure [Boek]
Groot, K. de \ Rijkswaterstaat \ 2003
In 2001 is ‘de watertoets’ officieel geïntroduceerd. In de praktijk blijkt er behoefte te bestaan aan verduidelijking: hoe moet de watertoets worden uitgevoerd in relatie tot de tracé/m.e.r.-procedure? Daarom is deze aparte werkwijzer opgesteld, in n ...
help
Gedragscode Flora- en faunawet Rijkswaterstaat : gedragscode voor werkzaamheden die worden verricht in het kader van bestendig beheer en onderhoud en in het kader van kleinschalige ruimtelijke inrichting of ontwikkeling [Boek]
Jaspers, H. \ 2010
De Gedragscode Flora- en faunawet Rijkswaterstaat is opgesteld voor zowel de droge als natte taken van Rijkswaterstaat. In de Gedragscode is aangegeven op welke wijze de organisatie omgaat met beschermde soorten planten en dieren. Met deze Gedragscod ...
help
Aquaduct Amstelhoek: een veilige, korte tunnel : dossier Ondergrondse constructies \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schuutvloot, W.F. \ Schermer, E.G. \ Wieser, W.L. \ 2009
Sinds 2006 is in Nederland de Wet tunnelveiligheid van kracht. Deze wet schrijft voor dat in Nederland tunnels met een gesloten gedeelte van meer dan 250 meter aan strenge eisen moeten voldoen op het gebied van zelfredzaamheid en hulpverlening. De we ...
help
Draagkrachtmetingen op ondergelopen wegen : wanneer weer open na wateroverlast? \ Wegen : magazine voor verkeer, grond-, water- en wegenbouw [Artikel]
Leest, A.J. van \ Stas, W.F. \ 1995
help
De bodemgesteldheid van wegbermen langs rijkswegen : resultaten van bodemkundig - hydrologisch onderzoek in 40 proefvakken in trajecten langs de rijkswegen A6/A50, A50/A7, N46 en A9/N9/N99 [Boek]
Groot Obbink, D.J. \ 1986
help
Op de hoogte van klei uit baggerspecie : een verkenning van de toepassing in wegophogingen [Boek]
Polderman, W.M. \ 1999
help
Nieuw leven voor wc-papier \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kooij, Y. van der \ 2014
Rijden over asfalt waarin wc-papier is verwerkt vanwege het afdruipremmend effect. Nu wordt hier nog cellulose uit bomen voor gebruikt. Maar als we in plaats daarvan papiervezels uit afvalwater gebruiken, voorkomen we meteen het kappen van bomen. Hoe ...
help
Handleiding wegenbouw : ontwerp hemelwaterafvoer [Boek]
Ammerlaan, L.A.W. \ Linden, P.W. van der \ 1988
Deze handleiding geeft aanwijzingen inzake ontwerpcriteria, aanleg, onderhoud en beheer van hemelwaterafvoerstelsels. Het betreft richtlijnen voor Rijkswaterstaat voor autosnelwegen. En dient gebruikt te worden in combinatie met NPR 3218 "Buitenriole ...
help
Een dijk in het kanaal: 20 jaar Kanaaltunnel \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
2014
Dit jaar is het twintig jaar geleden dat de Kanaaltunnel werd geopend: een absoluut hoogtepunt in de tunnelbouwhistorie. Al was het maar omdat de tunnel vorig jaar de Award of Excellence van de Internationale Federatie van Ingenieursbureaus (FIDIC) i ...
help
Dijkverbreding Boskoop : lichtgewicht zettingsarme schuimbeton elementen \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nederstigt, J. \ 2015
De provinciale weg Alphen aan de Rijn - Boskoop loopt over een regionale waterkering, namelijk de boezemkade langs de Gouwe. Deze is in beheer van het waterschap en deze stelt hoge eisen aan materialen en constructies in de regionale wateringen, teme ...
help
Wegwijzer verdroging : 'beslisboom', 'quick scan', 'almanak'... \ Kenmerken : tijdschrift voor milieu-effectrapportage [Artikel]
Schee, G. van der \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.