Login

Hydrotheek

help
Observations on the hydrochemical groundwater situation of the Western Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Pomper, A.B. \ 1983
help
Het wassende water \ Leven met onzekerheid [Hoofdstuk uit boek]
Middelkoop, H. \ 2008
Na de watersnoodramp in 1953 werd vastgesteld wat we acceptabele overstromingsrisico's vinden. Dat verschilt per gebied. Zo is het voor de kust van Noord- en Zuid-Holland: 1 : 10.000 jaar, voor Zuidwest en Noord-Nederland 1 : 4.000 jaar, voor het riv ...
help
De betekenis van de oud-pleistocene en oudere formaties voor de hydrologie van Midden Westelijk Nederland [Boek]
Pomper, A.B. \ 1969
help
Geohydrological situation and observations on the hydrochemical groundwater situation of the western Netherlands [Boek]
Pomper, A.B. \ 1983
help
Het chloridegehalte van het grondwater in Midden-West-Nederland [Boek]
Rees Vellinga, E. van \ Toussaint, C.G. \ Gils, J.B.H.M. van \ 1972
help
De kwaliteit van het oppervlaktewater in West-Nederland [Boek]
Toussaint, C.G. \ 1972
De toenemende verontreiniging van ingelaten Rijnwater en van het polderwater kan verstrekkende gevolgen hebben voor de verdere ontwikkelingen, met name voor de glastuinbouw. Bij waterkwaliteit dient onderscheid gemaakt te worden tussen organische en ...
help
Chloridegehalten van het boezemwater in West - Nederland [Boek]
Toussaint, C.G. \ 1972
help
Eutrofie en organische vervuiling van het oppervlaktewater in West - Nederland [Boek]
Toussaint, C.G. \ Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1973
help
Grondwaterstand, infiltratie en bodemvochtvoorraad in graslandgebieden in verband met de vaststelling van de waterbehoefte voor peilbeheersing [Boek]
Rijtema, P.E. \ 1968
In verband met de beschouwingen van het Werkcomité Watervoorziening Midden-West Nederland (1967) betreffende de vaststelling van de waterbehoefte voor peilbeheersing, is het noodzakelijk enkele kanttekeningen te plaatsen. Aangezien de graslandgebiede ...
help
Een onderzoek naar de gedragingen van het diepe grondwater in de omgeving van het Beneluxtunnelproject op de noordelijke oever van de Maas [Boek]
Stol, P.T. \ 1965
In de omgeving van Pernis en Schiedam worden ter weerszijden van de Maas een aantal waterstaatkundige werken uitgevoerd waarvoor het noodzakelijk is de waterstand ter plaatse van het werk tijdelijk te verlagen.
help
Enige opmerkingen naar aanleiding van het verschijnen van het rapport: 'De watervoorziening van Midden-West Nederland' (1967) [Boek]
Couwenhoven, T. \ 1968
Begin 1968 heeft het 'Werkcomité' Watervoorziening Midden-West Nederland' een rapport uitgegeven, dat de Minister van Verkeer en Waterstaat van advies moet dienen voor zijn beleid inzake de waterhuishouding van Nederland. In het rapport wordt beschre ...
help
Doel en opzet van het onderzoek in veensloten [Boek]
Oosterom, H.P. \ 1981
In het veenweidegebied van West-Nederland is het laatste decennium op grote schaal een begin gemaakt met de voorbereiding en uitvoering van ruilverkavelingsplannen. Een belangrijk aspect hiervan is de verbetering van de ontwatering door een ingrijpen ...
help
Mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de westelijke veenweidegebieden : verdergaande bodemdaling of herstel van veengroei? - Tussenrapport 1 [Boek]
Riet, B.P. van de \ 2006
De bodemdaling in de veenweiden heeft een aantal grote consequenties, zoals een vergroot risico op overstromingen, sterkere verdroging in natuurgebieden en steeds hoger wordende bemalingskosten. Naast de problematiek van bodemdaling moeten in de disc ...
help
Toestand van het klimaat 2008 : neerslag en droogte [Boek]
Lenderink, G. \ Beersma, J. \ 2008
In de (late) zomer is de Nederlandse kust gemiddeld natter dan de rest van het land. Ook in de afgelopen zomers is een paar keer sprake geweest van overvloedige regenval en wateroverlast in kustprovincies. In hoeverre heeft het warme Noordzeewater da ...
help
Verbrakking in laag Nederland: bedreiging of kans? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, G. van \ Loeb, R. \ Smolders, F. \ Westendorp, P. J. \ 2013
Binnen OBN onderzoek werd gekeken naar de potentiële effecten van verbrakking op nutriëntenbeschikbaarheid, veenafbraak, baggervorming en de oppervlaktewaterkwaliteit in voormalig brak laag Nederland. Kan (opnieuw) verbrakken ook juist een oplossing ...
help
Gezamenlijke analyse van hoofd- en regionaal watersysteem leidt tot nieuwe inzichten \ H2O online [Artikel]
Brink, M. van den \ Ritzen, M. \ Spijker, M. \ 2013
In de Randstad is ‘s zomers rivierwater nodig voor peilbeheer, beregening en doorspoeling. In droge periodes kan dit problemen geven, met verzilting als mogelijk gevolg. Of de grote rivieren ook bij grote en aanhoudende droogte kunnen voorzien in de ...
help
Tuinbouw en waterverontreiniging [Boek]
Berg, C. van den \ 1967
help
De topogragie van het bovenste begrenzingsvlak en de mogelijke samenstelling van de afzettingen van de formatie van Kedichem in Midden-West Nederland [Boek]
Pomper, A.B. \ 1972
In verband met de bestudering van de achtergronden van het zoutbezwaar van het oppervlaktewater in Midden-West-Nederland is een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de opbouw van de ondergrond van het gebied. De kennis van de ondergrond is nodig om ee ...
help
Waterakkoord Kleinschalige wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland [Boek]
2005
Integrale tekst van het waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen Midden-Nederland (KWA) zoals dat op 4 juli 2005 door het hoogheemraadschap van Delfland, het hoogheemraadschap van Rijnland, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpe ...
help
De waterbehoefte van de tuinbouw in West-Nederland [Boek]
Toussaint, C.G. \ 1968
In de rapporten van het werkcomité Watervoorziening Midden-West- Nederland (1957) en van Scholte Ubing (1967) zijn becijferingen gegeven van de hoeveelheden water, die in droge perioden nodig zouden zijn voor peilbeheersing ten behoeve van de watervo ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.