Login

Hydrotheek

help
Het wetsvoorstel Waterwet \ Tijdschrift voor agrarisch recht [Artikel]
Rijswick, H.F.M.W. van \ Groothuijse, F.A.G. \ 2007
In dit tijdschrift mag een bijdrage over de in voorbereiding zijnde Waterwet niet ontbreken. Waterbeheer en landbouw zijn zijn immers nauw aan elkaar verweven. Met het wetsvoorstel wordt een jarenlange discussie over integratie van de verbrokkelde wa ...
help
De watervergunning en samenloop van bevoegdheden \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Gaag, W.B. van der \ 2011
Met de komst van de Waterwet is het integraal waterbeheer in het nationale recht verankerd. Bij deze integrale benadering wordt uitgegaan van het geheel van relaties binnen het watersysteem. Dit watersysteem wordt gevormd door het samenhangend geheel ...
help
De Waterwet komt, maar wat levert het op? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Uiterlijk op 22 december dit jaar moet de Waterwet in werking getreden zijn. De bundeling van verschillende watergerelateerde wetten zorgt ervoor dat burgers en bedrijven voor het aanvragen van een (water)vergunning alle zaken aan één loket kunnen af ...
help
Moderne waterwet voorziet in behoefte \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Hall, A. van \ 2007
Na de forse wateroverlast eind vorige eeuw en de komst van de Kaderrichtlijn Water in 2000 is het waterbeheer in een nieuw perspectief komen te staan. Voeg daar de invloed van gewijzigde klimaatinzichten bij en het wetvoorstel Waterwet komt in een vo ...
help
Omgevingswet 2.0 [water en ruimte] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wensink, W. \ 2013
In een eerder nummer van Het Waterschap berichtten wij al over de hoofdlijnen en de belangrijkste gevolgen van der Omgevingswet voor de waterschappen. Op basis van de toetsversie heeft de Unie een aantal verbeterpunten ingebracht. Deze vormden aanlei ...
help
De bestuurlijke organisatie van de waterstaat \ Ars Aequi : juridisch studentenblad [Artikel]
Hall, A. van \ 1999
help
Gezamenlijk waterbodembeleidsplan Hunze en Aa's en Noorderzijlvest \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ploeg, R. van der \ Laan, J. van der \ Raben, E. \ 2011
De wet- en regelgeving op het gebied van waterbodems is de afgelopen jaren sterk veranderd. Dit komt vooral door de komst van de Waterwet en het Besluit Bodemkwaliteit. Deze veranderingen waren voor de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest a ...
help
Tijdbalk Nationaal Bestuursakkoord Water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peters, N. \ 2004
In een figuur weergegeven tijdspad voor de diverse onderdelen van NBW: ondertekening Bestuursakkoord Water; Normering wateroverlast; Gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR); Waterplannen/watertoets; Evaluatie NBW (iedere 4 jaar); en Regionaal ...
help
Maestr'eau : is het projectplan op grond van de Waterwet aan herijking toe? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Krijgsman, A.R. \ 2011
De Waterwet bepaalt dat de waterbeheerder een projectplan vaststelt bij aanleg of wijziging van een waterstaatswerk. Het projectplan vormt een nieuw instrument voor de waterbeheerder die voordien niet zelden aan zichzelf een vergunning verleende (ver ...
help
Grondwaterbeheer in de Waterwet \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Handgraaf, S. \ Putter, P. de \ 2011
In dit artikel wordt ingegaan op de plek van grondwater in de Waterwet. Met de komst van de Waterwet is er nogal wat veranderd. Zo heeft er een belangrijke verschuiving in bevoegdheden plaatsgevonden : waterschappen zijn nu in principe het bevoegd ge ...
help
Nationaal Waterplan, PlanMER en kiezen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Zetten, M. van \ 2009
Het (ontwerp) Nationaal Waterplan beschrijft de hoofdlijnen van het waterbeleid voor de komende zes jaren. Bij keuzes met gevolgen voor natuur en milieu moet er gekeken worden of er alternatieven zijn. In het PlanMER en de passende beoordeling bij he ...
help
De waterwet en schadevergoeding \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Ravels, B.P.M. van \ 2009
Naar verwachting zal in het najaar van 2009 de Waterwet in werking treden. Deze wet vervangt een achttal bestaande wetten op het gebied van het waterbeheer en regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater. Voorts verbetert deze wet ook de same ...
help
De waterwet: innovatie van het waterrecht \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Havekes, H.J.M. \ 2009
De Nederlandse waterbeheerwetgeving is momenteel erg verbrokkeld. Bijna elk onderdeel van het waterbeheer kent zijn eigen wet. Dit komt door de transparantie en praktische toepassing van deze wetten niet ten goede. Vandaar dat al langer wordt aangedr ...
help
Wie is de waterbeheerder en wat moet hij doen? : taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de waterbeheerder in de Waterwet \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Rijswick, H.F.M.W. van \ 2009
De Waterwet regelt het beheer en het gebruik van het watersysteem en al zijn aspecten. De nadruk ligt daarbij op het watersysteem: het samenhangende gebied van één of meer oppervlaktelichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, ...
help
Wet elektronische bekendmaking: verplichting om regelgeving elektronisch bekend te maken [Maestr'eau] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Anches, V. \ 2012
Op 1 juli 2009 is de Wet elektronische bekendmaking in werking getreden. Ook het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden en de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale over ...
help
Inhaken bij afkoppelen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2012
De keuring van private riolering is verplicht in Vlaanderen en wordt opgelegd via het Algemene Waterverkoopreglement. Dit reglement bepaalt de rechten en de plichten van de drinkwaterleverancier, de rioolbeheerder en de klant. Sinds 1 juli 2011 is de ...
help
Wet WOZ vraagt veel aandacht : veranderingen moeten in korte tijd doorgevoerd \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bervoets, P. \ Bosch, P.J.J.M. van den \ 1995
De inwerkingtreding van de wet waardering onroerende zaken, per 1 januari 1995, brengt voor de gemeenten, de waterschappen en de belastingdienst een groot aantal veranderingen, die in korte tijd doorgevoerd moeten worden
help
Waterschapsverkiezingen : ontwikkeling in isolement? \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
Kummeling, H.R.B.M. \ 2006
Opvallend is dat de gedachtevorming en de ontwikkeling van regelgeving rondom de waterschapsdemocratie en –verkiezingen in het bijzonder– volstrekt autonoom, om niet te zeggen in isolement lijkt plaats te vinden. Al decennialang zijn er in politiek e ...
help
Een brede kijk, het specialiteitsbeginsel en de Waterwet \ Weids water : opstellen over waterrecht : Ter ere van het afscheid van Alfred van Hall als bijzonder Hoogleraar Waterstaats- en Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht vanwege het Schilthuisfonds [Hoofdstuk uit boek]
Drupsteen, T.G. \ 2006
Het kabinet heeft in 2003 besloten dat er één integrale wet voor het waterbeheer moet komen. In de zomer van 2005 is een voorontwerp gevolgd waarop door verschillende betrokken organisaties is gereageerd. In 2006 is een wetsvoorstel ter advisering aa ...
help
Luis in de wetgevingspels verdwijnt : opheffing adviescommissie waterstaatswetgeving \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Havekes, H. \ 2013
De watersector moet binnenkort waarschijnlijk afscheid nemen van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving. Het wetsvoorstel dat deze opheffing regelt, is onlangs aangenomen door de Tweede Kamer. Voorzitter van de commissie Alfred van Ha ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.