Login

Hydrotheek

help
Natura 2000-ontwerpbeheerplan Biesbosch (112) / opgesteld door: Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer [Boek] - Status ontwerpbeheerplan
Dienst Landelijk Gebied \ Rijksdienst voor Ondernemend Nederland \ Staatsbosbeheer, \ 2016
De belangrijkste opgave voor de Biesbosch is een kwaliteitsverbetering van het zoetwatergetijdegebied ten behoeve van vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen), ruigten en zomen, slikkige rivieroevers, vissoorten (bijvoorbeeld de fint), de noord ...
help
Fish Markt 2016 : Europese aandacht voor stroomafwaartse vismigratie \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Gras, E. le \ 2016
Het leven van migrerende vissen is in de afgelopen jaren een stukje gemakkelijker geworden. Obstakels zoals dammen en stuwen die hun weg stroomopwaarts belemmerden zijn passeerbaar gemaakt en soms zelfs helemaal opgeruimd. De weg de andere kant op, r ...
help
Kampina & Oisterwijkse Vennen : ontwerpbeheerplan : april 2015 [Boek]
2015
Ontwerpbeheerplan Kampina & Oisterwijkse Vennen. Brabant heeft 21 unieke natuurgebieden waar erg zeldzame planten en dieren voorkomen. De gebieden behoren tot de Europese top en zijn daarom aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit beheerplan gaat over ...
help
Otters eisen veilige visfuiken : roep om beschermingsmaatregelen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Bekker, H. \ Jongh, A. de \ 2018
In de pers duiken regelmatig berichten op over verdronken otters in visfuiken. Hoe groot is dit probleem en wat moet er gebeuren? Het raadplegen van bronnen en navraag doen bij betrokken organisaties leverden onvoldoende heldere antwoorden op. Is er ...
help
Visvriendelijk varen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kalliski, E. \ Manshanden, G. \ 2018
Dat waterkrachtcentrales en gemalen een desastreus effect op vissen kunnen hebben is onomstotelijk aangetoond. Minder bekend is het effect van scheepsschroeven op vissen. Het wordt echter steeds duidelijker dat scheepsschroeven schade aan vissen kunn ...
help
Waterrecht en -organisatie [Boek]
Mostert, E. \ 2016
Dit boek beoogt een inleiding in het waterrecht te zijn voor niet-juristen. Drie vragen staan in dit boek centraal: a. Hoe zit het huidige waterrecht in elkaar? b. Hoe komt het waterrecht tot stand? c. Wat is het belang van het waterrecht voor de pra ...
help
Vissen naar visbeleid in brakke wateren : clustering van de brakke wateren van Staatsbosbeheer Zeeland ten behoeve van een ecologisch verantwoord visbeleid [Studentenverslag]
Maas, I. \ 2017
De Zeeuwse wateren van Staatsbosbeheer zijn zodanig bestudeerd dat clusters konden worden onderscheiden waarbinnen verschillende visgildes voorkomen. De wateren in dit onderzoek zijn voornamelijk kreken, welen en inlagen. Het zoutgehalte van de water ...
help
Visvriendelijk inrichten \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Aalderen, R. van \ Wijmans, P. \ 2020
In 2021 worden voor de KRW-planperiode 2022-2027 nieuwe stroomgebiedsplannen en bijhorende maatregelenprogramma’s vastgesteld. Sportvisserij Nederland geeft in een drietal artikelen haar visie op die periode. Het eerste artikel van dit drieluik ging ...
help
Ruimte voor Levende rivieren : achtergronddocument [Boek]
2018
Centrale boodschap Het gefragmenteerde en onvolledige herstel van riviernatuur, het veranderende klimaat en de sectorale strategieën om daarop te anticiperen, de versnipperde verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de strategieën: dat zijn voor ...
help
Natura 2000 : ontwerpbeheerplan Kampina & Oisterwijkse Vennen : juni 2015 [Boek]
2015
In het beheerplan worden de instandhoudingsdoelstellingen voor Kampina & Oisterwijkse Vennen uitgewerkt in omvang, ruimte en tijd. Het plan heeft drie delen: Deel A (hoofdstukken 2, 3, 4) bevat de uitgangspunten van het plan in de vorm van een gebied ...
help
Het effect van afrasteringen op de kwaliteit van waterrietkragen [Studentenverslag]
Dijk, G. van \ 2018
Wegens drastische achteruitgang van aantallen is de grote karekiet opgenomen in het ‘Actieplan Bedreigde Vogels’ van Vogelbescherming Nederland (van Beusekom, 2015). Er worden al enkele maatregelen getroffen om de broedbiotoop van de grote karekiet t ...
help
Vis door de Afsluitdijk \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Dorrestijn, K. \ 2019
Voor de ecologie was de Afsluitdijk een harde klap, maar sinds tien jaar komen er tal van maatregelen die vissen weer doorgang geven: visvriendelijk schut- en spuibeheer, een vispassage en straks ook een vismigratierivier.
help
Uitgedamd : World Fish Migration Foundation maak zich sterk voor vrije migratieroutes \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Gras, E. le \ 2020
Migrerende vissen hebben het moeilijk. Voortdurend botsen ze op tegen dammen, stuwen, sluizen en andere obstakels. Nadat er zo’n twintig jaar geleden aandacht kwam voor hun problematiek en in Nederland de eerste vispassages werden gebouwd, volgde in ...
help
Vispassages : kritisch bekeken \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Arntz, J. \ Heukelem, M. van \ 2020
In steeds meer wateren worden vispassages aangelegd. Zowel Rijkswaterstaat als de waterschappen investeren zetten hiermee stevig in op het bereiken van een belangrijk doel van de Kaderrichtlijn Water, namelijk het opheffen van de vele migratiebelemme ...
help
Visvriendelijk malen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Hoog, A. van ´t \ 2020
Waterschappen kunnen tegenwoordig kiezen uit diverse visvriendelijke waaiers, vijzels en bypasses. Toch gaat de vervanging van gemalen niet heel snel en blijkt het soms lastig om visvriendelijk staal in bestaand beton te passen. Nieuwbouw is het eenv ...
help
Effecten van Graskarper op de kwaliteit van watersystemen [Boek]
Nagelkerke, L.A.J. \ Peeters, E.T.H.M. \ Moonen, J. \ Smeden, J. van \ 2018
In deze literatuurstudie is geëvalueerd wat de effectiviteit en ecologische effecten zijn van het uitzetten van graskarpers (Ctenopharyngodon idella) als beheermaatregel om plantengroei te beperken. Daarnaast zijn de effecten van het uitzetten van gr ...
help
Van Wad tot Aa : visie vismigratie Groningen noord-Drenthe 2005-2015 [Boek]
Riemersma, P. \ Kroes, M.J. \ 2004
Net als veel andere diersoorten hebben ook vissen de behoefte zich vrij te kunnen verplaatsen om bijvoorbeeld paai- en opgroeigebieden te kunnen bereiken of hun leefgebied uit te breiden. Door de aanleg van kunstwerken, als stuwen en gemalen, wordt d ...
help
Factsheet slobeend/zomertaling [Brochure]
2016
Factsheet van de vogelbescherming over slobeend en zomertaling
help
Beheer van de muskusrat in Nederland : synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies [Boek]
Bos, D. \ Loon, E.E. van \ 2018
Sinds de muskusrat Nederland heeft gekoloniseerd wordt ze bestreden. De belangrijkste reden daarvoor is het voorkómen van schade aan kaden en oevers. Er zijn meerdere belangen met de bestrijding gemoeid. Naast waterveiligheid zijn dat de kosten van b ...
help
Faunabeheerplan Bever 2017-2020 [Boek]
Faunabeheereenheid Limburg \ 2017
De bever is weer terug in de waterrijke gebieden van Limburg. Er is sprake van een gezonde en groeiende populatie. In de natuur is de bever van grote ecologische waarde, maar het dier kan ook zorgen voor schade en overlast. Om de bevers een geschikte ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.