Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Advies zoetwatervoorziening [Boek]
2013
De beschikbaarheid van voldoende zoet water van de juiste kwaliteit is voor Nederland van groot belang. De welvaart van ons land is voor een belangrijk deel te danken aan de ligging van Nederland in een delta die internationale handel, vruchtbare gro ...
help
Zoetwaterkreeften in Nederland - Deel II: Januari-Juli 1974 [Boek]
Janssen, I. C.R. \ Maris, A.G.C.C.M. van \ 1974
help
Zoetwaterkreeften in Nederland - Deel III [Boek]
Driever, A.T.J. \ Hendriks, H.T.A. \ 1974
help
Geleidelijke zoet-zout overgangen in Nederland : state of the art huidige problematiek en kennis [Boek]
Dankers, N. \ Steenbergen, J. \ [ca. 2004]
Op veel plaatsen worden plannen ontwikkeld voor het realiseren van zoet-zout overgangen en het verbeteren van visintrek. In het kader van het huidige project werd veel tijd besteed aan het verzamelen van alle rapporten. Duidelijk werd dat er zeer ver ...
help
Hoe zout mag het zijn? [Boek]
Stuyt, L. \ [2013]
Al in 2011 werd vastgesteld dat het voorzieningenniveau met zoetwater regionaal sterk gedifferentieerd is. Dat is merkwaardig. Is het zoetwaterbeheer in (sommige) Nederlandse regio’s waar sprake is van verzilting wellicht duurder dan nodig? Samenvatt ...
help
Kansrijke strategieën voor zoet water : Deltaprogramma Zoetwater [Boek]
2013
Deze bestuurlijke rapportage “Kansrijke strategieën voor zoet water” is het eindproduct van de derde fase van het Deltaprogramma Zoetwater. De rapportage vormt de basis voor het onderdeel Zoetwater in het Deltaprogramma 2014. Daarin rapporteert de re ...
help
Deltaplan agrarisch waterbeheer [Boek]
Jonkers, D. \ 2013
Nederland staat voor grote wateropgaven. De klimaatsverandering heeft invloed op de waterkwantiteit. De weerpatronen worden extremer, perioden van wateroverlast en langdurige droogte zullen vaker voorkomen. Voor de Kaderrichtlijn Water zijn extra wat ...
help
Watervoorziening van de glastuinbouw in het Westland : een voorstel tot verbetering [Boek]
Jacobs, J.M. \ Schie, J. van \ Sonneveld, C. \ 1981
help
World freshwater resources [Boek]
Shiklomanov, I.A. \ [ca. 2000]
help
Duurzaam industrieel watergebruik : gezamenlijke opgave voor industrie en overheid [Boek]
2013
De verwachting is dat de vraag naar zoet water zal toenemen en het aanbod met name in de zomer zal afnemen. Beschikbaarheid van zoet water is van cruciaal belang voor de waterafhankelijke industrie. Waterafhankelijke bedrijven zijn gezamenlijk verant ...
help
Juridische instrumenten voor de zoetwatervoorziening [Boek]
Rijswick, M. van \ Robbe, J. \ 2011
Klimaatverandering noodzaakt tot overdenking en eventueel herschikking van de bestaande verdeling en het gebruik van natuurlijke bronnen, waaronder zoet water. De zorg voor de zoetwatervoorziening is niet alleen een taak van de overheid maar ook van ...
help
En de zee werd meer... : evaluatie waterbeheer Volkerak - Zoommeer [Boek]
Rijkswaterstaat. Directie Zeeland \ 1992
help
Amfibieën in de zoete rijkswateren : resultaten monitoring 1999 [Boek]
Creemers, R.C.M. \ Smit, G.F.J. \ 1999
help
Impact van klimaatverandering en sociaal-economische ontwikkelingen op lage afvoeren van de Rijn [Boek]
Boccalon, A. \ Sprengers, C.J. \ Jeuken, A.B.M. \ Beek, E. van \ 2012
Naast lokale neerslag en de beschikbaarheid van grondwater is de afvoer van de Rijn en Maas de belangrijkste randvoorwaarde voor de beschikbaarheid van oppervlaktewater. Dit oppervlaktewater wordt voor verschillende doeleinden gebruikt: irrigatie, in ...
help
'Probeer het eens wél zo gek te bedenken' : rapportage klimaatbestendigheid van de watervoorziening in Groningen Allersmaborg, 26 november 2008 : Hotspot Klimaatbestendig Groningen [Boek]
Roggema, R. \ Hoogeveen, H. \ Sanders, J. \ [2008]
In Nederland is de beschikbaarheid van zoet water nog relatief eenvoudig: er is voldoende water aanwezig dankzij de grote rivieren en onze laaggelegen ligging (beschikbaarheid grondwater). De centrale vraag van de expert meeting richt zich desondanks ...
help
Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2013 - Deel I: Trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio’s [Boek]
Graaf, M. de \ Boois, I.J. de \ Griffioen, A.B. \ Overzee, H.M.J. van \ Tien, N.S.H. \ Tulp, I. \ Vries, P. de \ 2015
In de rapportage zijn trendanalyses voor de verschillende commercieel benutte vissoorten en habitatrichtlijn vissoorten gemaakt aan de hand van de beschikbare monitoringsgegevens. Van acht commercieel benutte vissoorten (aal, baars, blankvoorn, brase ...
help
Handreiking toepassing Deltamodel : Deltaprogramma [Boek]
Vuren, S. van \ Versteeg, R. \ Luijn, F. van \ Kroon, T. \ Slomp, R. \ Walsem, T. van \ Ruijgh, E. \ Waal, H. de \ 2013
Deze handreiking beschrijft hoe het Deltamodel gebruikt kan worden voor de nationale afweging van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan consistent gebruik van de deelmodellen, de samenhang in de an ...
help
De samenstelling van het fytoplankton in diepe plassen in West Nederland [Boek]
Bolier, G. \ 1980
Beschrijving van de biocoenose in enkele diepe plassen en vergelijking van de verschillende gegevens.
help
Een directe berekening van de stroming van zoet en zout grondwater nabij een discontinuiteit in doorlatendheid door middel van gespiegelde rotatie [Boek]
Peters, J.H.J.H. \ 1982
help
Balancing supply and demand of fresh water under increasing drought and salinisation in the Netherlands [Boek]
Jeuken, A. \ Beek, E. van \ Duinen, R. van \ Veen, A. van der \ Bocalon, A. \ Delsman, J. \ Pauw, P. \ Oude Essink, G. \ Zee, S. van der \ Stofberg, S. \ Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Appelman, W. \ Creusen, R. \ Paalman, M. \ Katschnig, D. \ Rozema, J. \ Mens, M. \ Kwakkel, J. \ Thissen, W. \ Veraart, J. \ Tolk, L. \ Vries, A. de \ 2012
The latest climate impact assessments show that climate change will cause an increasing mismatch between demand and supply of fresh water in many densely populated deltas around the world. Recent studies for the Netherlands show that the current wate ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.