Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Performance relations in Capacitive Deionization systems [Proefschrift]
Limpt, B. van \ 2010
help
De governance van klimaatadaptatie: naar een legitieme balans tussen daadkracht en draagvlak \ B en M : tijdschrift voor politiek, beleid en maatschappij [Artikel]
Buuren, M.W. van \ Teisman, G.R. \ 2010
Bij de vormgeving van besluitvormingsprocessen rondom het realiseren van adaptatiemaatregelen speelt voortdurend de spanning tussen het realiseren van daadkracht en het verwerven van draagvlak. In dit artikel gaan we in op de consequenties hiervan vo ...
help
Onderhandelen over onzekerheden in de zoetwatervoorziening van de Zuidwestelijke delta [Factsheet]
Veraart, J. \ [2010]
Dit project bestudeert de patronen van zekerheden en onzekerheden over de zoetwaterbeschikbaarheid op lange termijn door analyse van culturele concepten en door schatting van de gemiddelde onzekerheid met statistische analyse in een pilotstudie, één ...
help
Begrazing door Grauwe ganzen is een bepalende factor voor ontwikkeling van oevervegetatie in Nederlandse wetlands \ De levende natuur [Artikel]
Vulink, J.T. \ Tosserams, M. \ Daling, J. \ Manen, H. van \ Zijlstra, M. \ 2010
Er is meer dan dertig jaar kennis en ervaring opgedaan met beheer van oevervegetaties in zoetwatermoerassen en ondiepe meren in Nederland. Begrazing door grauwe ganzen (Anser anser) blijkt naast waterpeilbeheer een belangrijke sturende factor te zijn ...
help
Kennisprogramma Deltaproof : kennis voor zoet en veilig water, voor nu en later [Boek]
Talsma, M. \ Wentholt, L. \ Ruijtenberg, R. \ Peperstraten, J. van \ Weeren, B.J. van \ Programmateam Deltaproof \ 2010
Het startrapport van het kennisprogramma Deltaproof beschrijft de opzet en achtergronden van het kennisprogramma, de route die gevolgd is om tot een vraaggestuurd programma te komen, de speerpunten en de wijze waarop STOWA de regionale kennisontwikke ...
help
Aquatische insecten in een met ijs bedekte plas \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Verdonschot, R.C.M. \ Hoorn, M.W. van den \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
Er is vrijwel niets bekend over het voorkomen van waterinsecten onder het ijs in gebieden met een relatief zacht klimaat, zoals in Nederland. Daarom is dit in de koude winter van 2008/2009 onderzocht. De waterkolom en de bodem zijn bemonsterd en de a ...
help
NHI zoet-zout: grondwater in het Nederlandse kustgebied : memo [Boek]
Oude Esssink, G. \ Verkaik, J. \ 2010
Eind 2009 is in opdracht van Rijkswaterstaat begonnen met de ontwikkeling van de zoet-zout module in het NHI grondwater modelinstrumentarium ter ondersteuning van onderzoek betreffende de toekomstige zoetwatervoorziening van Nederland. Een belangrijk ...
help
Blue Energy Noordzeekanaal : verkenning naar een Blue Energy centrale langs het Noordzeekanaal [Boek]
Swinkels, C.M. \ Bijlsma, A.C. \ Hommes, S. \ 2010
In deze verkenning wordt de potentie van het Noordzeekanaal voor energiewinning uit zoet-zout gradiënten, ook wel Blue Energy genaamd, inzichtelijk gemaakt en een advies gegeven over de meest geschikte locatie(s) waar deze winning plaats zou kunnen v ...
help
Deltaproof: STOWA toetst regionale bruikbaarheid NHI \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2010
Hoe kun je - tegen de achtergrond van klimaatverandering - het beschikbare zoetwater in droge perioden zo goed en eerlijk mogelijk verdelen? Welke prioriteiten stel je? Het Rijk wil deze vragen beantwoorden met hulp van het Nationaal Hydrologisch Ins ...
help
Deltaproof : kennis voor zoet en veilig water, voor nu én later \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
Talsma, M. \ 2010
Het bestuur van STOWA heeft onlangs het kennisprogramma Deltaproof vastgesteld. Deltaproof brengt de kennisvragen van waterschappen over waterveiligheid en de beschikbaarheid van zoet water in beeld, en zoekt samen met hen naar praktische antwoorden ...
help
'Regenton' Westflank van de Haarlemmermeer verbindt publieke partijen : nu de markt nog \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Kroes, J. \ 2010
De problematiek rondom de zoetwatervoorziening in de Westflank van de Haarlemmermeer is de aanjager voor een integraal gebiedsproces. De vier ontwikkelende partijen zijn eensgezind in de ambitie om tot een oplossing te komen in de diepgelegen polder. ...
help
Belemmeringenscan Blue Energy Nederland : hindernissen tot commerciële exploitatie [Boek]
Bruggers, M. \ Icke, J. \ Zwan, S. van der \ 2010
Dit rapport geeft inzicht in de bottlenecks die een rol spelen in het proces om een blue energy centrale te realiseren in Nederland. Op dit moment is er geen centrale gerealiseerd vanwege diverse belemmeringen van financiële, technologische en instit ...
help
Ontwerpstudie en praktijkproef zoutlekbeperking Volkeraksluizen : evaluatie vismigratie Volkeraksluizen [Boek]
Jager, Z. \ 2010
De Volkeraksluizen vormen de verbinding tussen het Volkerak en het Hollandsch Diep. Het toelaten van zout water uit de Oosterschelde in het Volkerak-Zoommeer sluit aan op het advies van de Commissie Veerman en de beleidsvoornemens zoals opgenomen in ...
help
Deltaproof : samen klimaatbestendig [Brochure]
Weeren, B.-J. van \ 2010
Het bestuur van STOWA heeft onlangs het definitieve kennisprogramma Deltaproof vastgesteld. Deltaproof brengt de kennisvragen van waterschappen over waterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid in beeld, en zoekt samen met hen naar praktische antwoord ...
help
'Eerst het zoet, dan het zout' : bestuurder Arie Wesdorp strijdt voor zoet water in Zuidwest-Nederland \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Schellart, M. \ 2010
Arie Wesdorp is ruim een jaar bestuurslid van LTO Noord Zuid-Holland. Vooral de zoetwatervoorziening op de Zuid-Hollandse eilanden houdt hem bezig. 'Eerst het zoet, dan het zout', luidt het credo.
help
Veranderingen in het grondwatersysteem van het Markermeergebied : rapportage DC project Wetlands in het IJsselmeergebied [Boek]
Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Borren, W. \ Stuurman, R. \ Verkaik, J. \ 2010
In de ondergrond van het IJsselmeergebied is brak tot zout grondwater aanwezig tot een diepte van 100 meter beneden NAP. Brak grondwater is ook aanwezig in de ondergrond van het vaste land rondom het Markermeer (inclusief het eerste watervoerende pak ...
help
The green, blue and grey water footprint of farm animals and animal products. : volume 1: main report [Boek]
Mekonnen, M.M. \ Hoekstra, A.Y. \ 2010
The present study estimates the water footprint of farm animals and animal products per production system and per country. The results show that: Although beef cattle, sheep and goat require much more feed per unit of meat produced than pig and broil ...
help
Werk aan de delta : investeren in een veilig en aantrekkelijk Nederland, nu en morgen : Deltaprogramma 2011 [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit \ Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 2010
Op Prinsjesdag heeft de (demissionair) minister van Verkeer en Waterstaat het Nationaal Deltaprogramma aangeboden aan de Tweede Kamer. Het belangrijkste doel van dat eerste Deltaprogramma is: ons land nu en in de toekomst beschermen tegen hoog water ...
help
Climate change induced salinisation of artificial lakes in the Netherlands and consequences for drinking water production \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Bonte, M. \ Zwolsman, J.J.G. \ 2010
Here, we present a modelling study to investigate the impacts of climate change and associated hydrological shifts on the chloride concentration and salinisation processes in the Lake IJsselmeer region. Chloride is especially relevant for drinking wa ...
help
Achtergrondrapport KRW-maatlat macrofauna R8 : bewerking en analyse data [Boek]
Peeters, E.T.H.M. \ Lange, H.J. de \ 2010
In opdracht van de Waterdienst (voorheen RIZA) is met behulp van de beschikbare RWS gegevens vanaf 1992 voor zoet getijdenwater (R8) een macrofauna maatlat opgesteld waarin oever (litoraal), bodem (profundaal) en sedimentverontreiniging zijn opgenome ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.