Login

Hydrotheek

help
Knoppenkast voor verdeling zoet water \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Stuyt, L.C.P.M. \ 2012
Onderzoekers van Alterra hebben een eerste rekeninstrument ontwikkeld waarmee waterbeheerders gevoel kunnen krijgen voor de verdeling van zoet water over Laag-Nederland. ‘Het is de vraag of we alles uit de bestaande infrastructuur hebben gehaald om i ...
help
Regenwaterlenzen [Brochure]
Bogaart, P. \ Louw, P. de \ 2012
Een groot deel van Nederland ligt onder de huidige zeespiegel. Dit lage land is sinds de laatste ijstijd gedurende het Holoceen regelmatig overstroomd door de zee waardoor zeewater in de onderliggende zandpakketten kon infiltreren. Sinds de aanleg va ...
help
Wereldburger verbruikt 4.000 liter water per dag : de wereldwijde watervoetafdruk in kaart gebracht \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2012
De gemiddelde wereldburger verbruikt 4.000 liter water per dag. Daar is het water bij meegerekend dat nodig is voor voedsel en andere producten, die hij of zij gebruikt. Wel verschilt het verbruik sterk van land tot land. Veel landen doen een sterk b ...
help
Zoet water opslaan voor droge tijden [recensie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2012
De beschikbaarheid van voldoende zoet water om aan de toenemende behoefte te kunnen blijven voldoen, staat in het licht van de mogelijke veranderingen in het klimaat onder druk. Met name de droge en warmere scenario’s laten een sterk toenemende vraag ...
help
Turn around waterschappen nodig bij zoeken naar oplossingen voor de zoetwateropgaven : Wessel Doorn \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
Wessel Doorn reisde voor STOWA het land door om met waterschappers te praten over de klimaatgerelateerde problemen rond zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting, belangrijke thema’s binnen het STOWA kennisprogramma Deltaproof. Volgens Wessel biedt het ...
help
René Wouters, beleidscoördinator Deltaprogramma vanuit EL&I : 'we hebben oog voor integrale opgaven' \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
2012
Het Deltaprogramma moet ervoor zorgen dat Nederland veilig blijft tegen hoog water en ook in de toekomst voldoende zoet water heeft. René Wouters is vanuit uit het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie betrokken bij het programma.
help
Werken aan de delta, zoetwatervoorziening : 'benut de kansen die onze delta biedt' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2012
Kijk breed naar het zoetwatervraagstuk en sluit aan bij de discussies over waterveiligheid en -overlast. En kijk wat je op de lange termijn wilt en kunt met Nederland. Die unieke plek aan de delta. Dat bepleiten Gerard Doornbos, portefeuillehouder Zo ...
help
Impact van klimaatverandering en sociaal-economische ontwikkelingen op lage afvoeren van de Rijn [Boek]
Boccalon, A. \ Sprengers, C.J. \ Jeuken, A.B.M. \ Beek, E. van \ 2012
Naast lokale neerslag en de beschikbaarheid van grondwater is de afvoer van de Rijn en Maas de belangrijkste randvoorwaarde voor de beschikbaarheid van oppervlaktewater. Dit oppervlaktewater wordt voor verschillende doeleinden gebruikt: irrigatie, in ...
help
Robuustheid_zoetwater [Brochure]
Mens, M. \ Haasnoot, M. \ 2012
Op dit moment worden in de praktijk impliciet verschillende definities van robuustheid gebruikt. Dat kan verwarring veroorzaken. In verschillende onderzoeken wordt het begrip robuustheid gedefinieerd en uitgewerkt in kwantificeerbare onderdelen, zoda ...
help
Tel je zegeningen : geen metalen in ons drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2012
Het drinkwater in Nederland is van een zeer hoge kwaliteit en dat willen we graag zo houden. Zijn er nog bedreigingen voor een stabiele waterkwaliteit van het drinkwater? Op stofgroepniveau kunnen dat er vele zijn, denk aan geneesmiddelen, hormoonont ...
help
Achilleshiel of juist ongekende mogelijkheid? : deelprogramma zoetwater, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bosch, A. van den \ Kielen, N. \ Beek, E. van \ Giesen, N. van de \ 2012
Het deelprogramma Zoetwater is één van de drie deelprogramma's dat op nationaal niveau speelt en met name invloed heeft op / beïnvloed wordt door de deelprogramma's Zuidwestelijke Delta, Rijnmond - Drechtsteden, IJsselmeer en Rivieren. Deze interacti ...
help
Droogte stuurt functies [Boek]
2012
Beschikbaarheid van voldoende zoet water is, naast veiligheid, een hoofdopgave in het Deltaprogramma. Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk. Eén van die oplossingen is het verminderen van de watervraag door een aangepaste ruimtelijke inric ...
help
Nieuwe mogelijkheden voor aanvoer zoet water naar West-Nederland bij extreme droogte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Westhuis, J. \ Koomen, A. \ 2012
Binnen het Deltaprogramma is de opdracht voor het deelprogramma Zoetwater het verkennen van strategieën voor een duurzame zoetwatervoorziening in Nederland. In dat kader heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de WARM-studie uitgevoerd (Wa ...
help
Fysieke onderlegger voor het deltaprogramma : kansen voor waterconservering in regionale stroomgebieden [Boek]
Massop, H.T.L. \ Kwakernaak, C. \ Bakel, P.J.T. van \ 2012
Door klimaatverandering zal de beschikbaarheid van voldoende zoet water verminderen. Dit rapport gaat in op de vraag welke kansen er in verschillende regio’s zijn om overschot aan regenwater tijdelijk te conserveren in de bodem en in het regionaal op ...
help
Potentiele beregeningskaart 2012 : update landelijke potentiele beregeningskaart voor het NHI op basis van landbouwmeitellingen 2010 [Boek]
Massop, H.T.L. \ Schuiling, C. \ Veldhuizen, A.A. \ 2012
De zoetwatervraag voor beregening wordt bepaald door gebruik te maken van hydrologische modelberekeningen. Voor deze berekeningen is informatie noodzakelijk over de grootte van het potentieel te beregenen areaal en de ruimtelijke ligging hiervan. Via ...
help
Zoet-Zout Tweedaagse Texel [Video]
STOWAvideo \ 2012
Op de 2-daagse bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer’ op 31 mei en 1 juni 2012 was de belangrijkste vraag: hoe gaan we om met de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, mede als gevolg van ...
help
Water en voedselzekerheid : Wereldwaterdag 2012 [Boek]
2012
In elke schakel van de voedselketen, van producent tot consument, kan men water besparen en werken aan voedselzekerheid voor iedereen. En jij? Weet jij hoeveel water je elke dag werkelijk verbruikt? Hoe kan jij je eetgewoontes aanpassen en je watervo ...
help
Water : bron van ontwikkeling, macht en conflict [Boek]
Spitz, Gabi \ Heintze, Peter \ 2012
Dit dossier analyseert het mondiale watervraagstuk. Het gaat allereerst in op de verdeling van water in de wereld en de veranderde consumptiepatronen van de wereldbevolking. Daarna komen de oorzaken en gevolgen van waterschaarste aan de orde, net als ...
help
België en zijn watervoetafdruk [Boek]
Caritat, A.-K. de \ Bruers, S. \ Weiler, P. \ [ca. 2012]
De resultaten voor België maken duidelijk dat de gemiddelde watervoetafdruk van de Belg erg groot is. Onze levensstijl en onze consumptie van goederen en diensten impliceren een waterconsumptie die ver boven onze eigen voorraden ligt en die dus in st ...
help
Stroom uit de Afsluitdijk : energie winnen op de grens tussen zout en zoet \ Wageningen world : magazine van Wageningen UR en KLV over werken aan de kwaliteit van leven [Artikel]
Didde, R. \ 2012
De geplande renovatie van de Afsluitdijk is dé gelegenheid om een proefinstallatie te bouwen voor blue energy: elektriciteit die wordt opgewekt op het grensvlak tussen zout en zoet water. Door dunne compartimenten zout en zoet water te scheiden met t ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.