Login

Hydrotheek

help
Verhouding marien- en fluvatiel slib in Saeftinge in verband met het gebruik van de C12/C13 methode [Brief]
Storm, K. \ 1992
Het Land van Saeftinge wordt door de groote van het gebied vanuit verschillende delen van de Westerschelde gevuld. Hierdoor kan binnen Saeftinge een gradiënt in de verhouding fluviatiel-marien slib worden verwacht
help
Bestuurlijke evaluatie van beleid voor zoet-zout overgangen : achtergronddocument Natuurbalans 2003 [Boek]
Klostermann, J.E.M. \ 2003
Evaluatie ten behoeve van Natuurplanbureau
help
Vissen tussen zoet en zout \ De levende natuur [Artikel]
Jager, Z. \ Kranenbarg, J. \ Vethaak, A.D. \ 2004
De estuariene visfauna in Nederland omvat een honderdtal soorten. Daaronder vallen de diadrome vissoorten, die tijdens hun leven gebruik maken van zowel zout als zoet water. Daarnaast zijn er de estuarien residente soorten, die hun hele leven in het ...
help
Verslag en resultaten van de brede discussie zoetwatersituatie voor de landbouw in de Delta : pilot Tholen en Sint Philipsland [Boek]
TNO Bouw en Ondergrond \ 2007
Het samenwerkingsverband van TNO, WL, RIKZ en DLG heeft in 2006 in opdracht van de Deltaraad (provincies Zeeland en Noord Brabant) een brede discussie op Tholen en St. Philipsland georganiseerd. Achtergrond: het op een kier zetten van de Haringvliets ...
help
Het belang van zoet - zout overgangen \ De levende natuur [Artikel]
Backx, J.J.G.M. \ Meijer, M.L. \ 2004
De delta's, overgangsgebieden tussen zoet en zout water, kennen een hoge productie, zijn rijk aan schelpdieren en vormen een belangrijk voedselgebied voor miljoenen trekvogels. In de afgelopen tien jaar is het bewustzijn voor de noodzaak van het hers ...
help
Zoet water in het Schelde-estuarium : veranderingen in de saliniteit [Boek]
Holland, A.M.B. \ Smit, H. \ 1994
Het rapport is tot stand gekomen in opdracht van en in samenwerking met Rijkswaterstaat, directie Zeeland. De opdracht vloeide voort uit het beleidsplan Westerschelde. Het rapport onderscheidt de lozingscategorieën: huishoudens, industrie, kanalen, p ...
help
Platform herstel zoet zoutovergangen [Website]
2005
Het Platform herstel zoet-zoutovergangen is een gezamenlijk initiatief van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA). In het belang van veiligheid, agrarische belan ...
help
Natural background concentrations of phosphorus and nitrogen in the Dutch Wadden Sea [Boek]
Raaphorst, W. van \ 2000
Policy plans and subsequent measures to reduce nutrient concentrations in coastal waters require realistic historical information on nutrient concentrations. The main goal of the present report was to develop and apply a practical, but scientifically ...
help
Analyse zoutmetingen inlaatproef Haringvliet in maart 1997 [Boek]
Jacobs, P. \ Steenkamp, B.P.C. \ Goederen, S. de \ 2003
In de periode van 10 tot 14 maart 1997 heeft Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland in samenwerking met RIZA en RIKZ een proef uitgevoerd, waarbij gedurende 9 getijden de Haringvlietsluizen zowel bij eb als vloed gedeeltelijk zijn open gezet. De proef ...
help
The environmental risks of pollution in the Scheldt estuary \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Stronkhorst, J. \ 1993
help
Dynamiek terug in de Delta \ De levende natuur [Artikel]
Blauw, T.S. \ Haas, H.A. \ Adriaanse, L.A. \ 2004
Anno 2004, ruim 50 jaar na de watersnoodramp in 1953, zijn de schaduwkanten van de deltawerken in volle omgang onderkend. Door de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland is een gezamenlijke visie ontwikkeld om de dynamiek in de Delta weer t ...
help
Dissolved and particulate trace metal geochemistry in the Scheldt estuary, S.W. Netherlands : (water column and sediments) \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Zwolsman, J.J.G. \ Eck, G.T.M. van \ 1993
help
De ontwikkeling van een waterkwaliteitsmodel voor het Schelde estuarium \ Water : tijdschrift over waterproblematiek v.z.w. W.E.L. (water, energie en leefmilieu) [Artikel]
Eck, G.T.M. van \ 1991
help
Beleid en onderzoek ten behoeve van het watersysteem van de Westerschelde \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Scheele, R.J. \ Colijn, C.J. \ Westen, C.J. van \ 1987
help
Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in het Deltagebied : een beschrijving van 15 projecten [Boek]
Bouma, S. \ Veen, S.M. \ Bonhof, G.H. \ 2002
Door de realisatie van de Zuiderzee- en Deltawerken, de vervanging van sluizen met vrije afwatering door gemalen en door bedijkingen en inpolderingen zijn brakwatergebieden in de loop van de eeuwen sterk in oppervlakte achteruit gegaan. De geleidelij ...
help
Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in Noord Nederland : een beschrijving van 18 projecten [Boek]
Leeuw, C. de \ Meijer, M.-L. \ 2003
Een studie is uitgevoerd naar de betekenis van kleinschalige proefgebieden voor het herstel van zoet-zout overgangen in Nederland. Voor deze studie zijn in de periode van september tot december 2002 in totaal 33 projecten beschreven en geanalyseerd. ...
help
Herstel van estuariene gradienten in het waddengebied : een onderbouwing van de ecologische meerwaarde van dit herstel en een eerste aanzet tot uitwerking [Boek]
Janssen, G.M. \ 2000
Aan de vraag naar de meerwaarde van herstel van de geleidelijke overgang tussen zoete en zoute wateren (estuariene gradiënt) “wat levert het op”, is in deze studie veel aandacht besteed. Ook is prioriteit gegeven aan één van de meest zichtbare nadele ...
help
Water en vis door de Afsluitdijk [Boek] - 2e dr.
Janssen, G.M. \ Butijn, G.D. \ Enserink, E.L. \ 1995
help
Turbulentie en menging in zoet - zout water : evaluatie van het onderzoek over de periode 1986 - 1992 [Boek]
Uittenbogaard, R.E. \ Ronde, J.G. de \ Kok, J.M. de \ Struijk, A. \ [1994]
help
Ecologische effecten van peilbeheer en waterberging in zoute en brakke binnenwateren \ Ecologische effecten van peilbeheer: een kennisoverzicht [Hoofdstuk uit boek]
Gotjé, W. \ Graveland, J. \ Broersen, K. \ 2002
Peilbeheer in zoute en brakke wateren heeft vooral invloed via het effect op het zoutgehalte; calamiteitenberging van zoet water is ongunstig
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.