Login

Hydrotheek

help
Knoppenkast voor verdeling zoet water \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Stuyt, L.C.P.M. \ 2012
Onderzoekers van Alterra hebben een eerste rekeninstrument ontwikkeld waarmee waterbeheerders gevoel kunnen krijgen voor de verdeling van zoet water over Laag-Nederland. ‘Het is de vraag of we alles uit de bestaande infrastructuur hebben gehaald om i ...
help
Land- en tuinbouwsector aan de slag met watervragen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2013
Voor duurzame groei heeft de landbouw voldoende en kwalitatief goed zoet water nodig, evenals een goede waterhuishouding. Waterbeheerders zoeken naar ruimte om water vast te houden en willen een betere waterkwaliteit. Binnen het Deltaplan Agrarisch W ...
help
Wereldburger verbruikt 4.000 liter water per dag : de wereldwijde watervoetafdruk in kaart gebracht \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2012
De gemiddelde wereldburger verbruikt 4.000 liter water per dag. Daar is het water bij meegerekend dat nodig is voor voedsel en andere producten, die hij of zij gebruikt. Wel verschilt het verbruik sterk van land tot land. Veel landen doen een sterk b ...
help
Zoet water opslaan voor droge tijden [recensie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roorda, J. \ 2012
De beschikbaarheid van voldoende zoet water om aan de toenemende behoefte te kunnen blijven voldoen, staat in het licht van de mogelijke veranderingen in het klimaat onder druk. Met name de droge en warmere scenario’s laten een sterk toenemende vraag ...
help
René Wouters, beleidscoördinator Deltaprogramma vanuit EL&I : 'we hebben oog voor integrale opgaven' \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
2012
Het Deltaprogramma moet ervoor zorgen dat Nederland veilig blijft tegen hoog water en ook in de toekomst voldoende zoet water heeft. René Wouters is vanuit uit het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie betrokken bij het programma.
help
Werken aan de delta, zoetwatervoorziening : 'benut de kansen die onze delta biedt' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2012
Kijk breed naar het zoetwatervraagstuk en sluit aan bij de discussies over waterveiligheid en -overlast. En kijk wat je op de lange termijn wilt en kunt met Nederland. Die unieke plek aan de delta. Dat bepleiten Gerard Doornbos, portefeuillehouder Zo ...
help
De samenstelling van het fytoplankton in diepe plassen in West Nederland [Boek]
Bolier, G. \ 1980
Beschrijving van de biocoenose in enkele diepe plassen en vergelijking van de verschillende gegevens.
help
Achilleshiel of juist ongekende mogelijkheid? : deelprogramma zoetwater, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bosch, A. van den \ Kielen, N. \ Beek, E. van \ Giesen, N. van de \ 2012
Het deelprogramma Zoetwater is één van de drie deelprogramma's dat op nationaal niveau speelt en met name invloed heeft op / beïnvloed wordt door de deelprogramma's Zuidwestelijke Delta, Rijnmond - Drechtsteden, IJsselmeer en Rivieren. Deze interacti ...
help
Trichoptera-larven uit laaglandbeken van het waterschap "Het Stroomgebied van de Dommel" [Boek]
Donk - van Andel, G.J.M.E. van der \ 1972
Het doel van het onderzoek was het determineren van larven van Trichoptera uit laaglandbeken van het waterschap "Het Stroomgebied van de Dommel". Daarbij was het de bedoeling de ter beschikking staande determinatiewerken van Ulmer (1909) en Hickin (1 ...
help
Hoe lang is Nederland nog aantrekkelijk? : water, water, water! : bedrijven krijgen dorst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2014
Hoe lang vinden bedrijven Nederland Waterland nog aantrekkelijk? Nederland was altijd een zoetwater-walhalla. Maar zelfs hier dreigt steeds vaker een tekort. Hoe urgent is het probleem? Wat zijn de gevolgen van een krimpende hoeveelheid zoetwater voo ...
help
Praktische gids voor zoetwaterdieren, 1970 [Boek]
Higler, L.W.G. \ 1970
Studie van waterdieren.
help
Bestuurlijke evaluatie van beleid voor zoet-zout overgangen : achtergronddocument Natuurbalans 2003 [Boek]
Klostermann, J.E.M. \ 2003
Evaluatie ten behoeve van Natuurplanbureau
help
Nieuwe mogelijkheden voor aanvoer zoet water naar West-Nederland bij extreme droogte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Westhuis, J. \ Koomen, A. \ 2012
Binnen het Deltaprogramma is de opdracht voor het deelprogramma Zoetwater het verkennen van strategieën voor een duurzame zoetwatervoorziening in Nederland. In dat kader heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de WARM-studie uitgevoerd (Wa ...
help
Inventarisatie en analyse zouttolerantie van landbouwgewassen op basis van bestaande gegevens [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Blom-Zandstra, M. \ Kselik, R.A.L. \ 2016
In het Deltaprogramma Zoetwater is het lastig gebleken economische analyses te maken voor de programmering van maatregelen en/of de beleidsmatige afweging rond waterbeschikbaarheid. Een van de knelpunten is het gemis aan inzicht in de droogte- en zou ...
help
MKBA's voor waterveiligheid en zoetwater \ ESB Economisch statistische berichten [Artikel]
Kind, J. \ Reinhard, S. \ Wooning, A. \ Zwaneveld, P. \ 2014
Een MKBA op het terrein van waterbeheer vergt samenwerking tussen technisch specialisten en econoomen. Binnen het Deltaprogramma heeft de MKBA-uitvoering een centrale rol gespeeld bij de evaluatie van maatregelen om de zoetwatervoorziening en waterve ...
help
'Grote stap voorwaarts' : Deltabeslissingen gereed \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2014
De deltabeslissingen zijn klaar. Afgelopen Prinsjesdag heeft het kabinet ze in het Deltaprogramma 2015 aan het parlement aangeboden. Samen met 6 voorkeursstrategieën, die de 5 deltabeslissingen concreet en per gebied uitwerken, zorgen de deltabesliss ...
help
Fysieke onderlegger voor het deltaprogramma : kansen voor waterconservering in regionale stroomgebieden [Boek]
Massop, H.T.L. \ Kwakernaak, C. \ Bakel, P.J.T. van \ 2012
Door klimaatverandering zal de beschikbaarheid van voldoende zoet water verminderen. Dit rapport gaat in op de vraag welke kansen er in verschillende regio’s zijn om overschot aan regenwater tijdelijk te conserveren in de bodem en in het regionaal op ...
help
Inleidend onderzoek betreffende de invloed van zwemrecreatie op de phytoplanktonsamenstelling van heideplassen : doctoraal onderwerp [Boek]
Nieser, N. \ 1964
De bedoeling van het onderzoek was na te gaan of er een correlatie bestaat tussen de samenstelling van het phytoplankton van heideplassen en het al dan niet plaats vinden van recreatie, speciaal zwemmen in die plassen.
help
Kennis in het Deltaprogramma: ontwikkelen en toepasbaar maken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2013
Waterschappen kunnen als regionale waterbeheerders een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de opgaven van het deltaprogramma. Dat kan bijvoorbeeld door slimmer om te gaan met het beschikbare zoete water in hun beheersgebieden of door ...
help
Natuurlijk zoet-zout : een handreiking voor het herstel van zoet-zout overgangen in Nederland [Boek]
Boon, A.R. \ Fellinger, M. \ Bijnsdorp, R. \ 2002
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.