Login

Hydrotheek

help
Multi-effect critical loads used in multi-pollutant reduction agreements in Europe \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
Hettelingh, J.P. \ Posch, M. \ Smet, P.A.M. de \ 2001
help
Characterization of critical load exceedances in Europe \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
Posch, M. \ Hettelingh, J.P. \ Smet, P.A.M. de \ 2001
help
Belasting van het oppervlaktewater door atmosferische depositie : berekening van de directe depositie van 18 probleemstoffen naar water [Boek]
Bleeker, A. \ Duyzer, J.H. \ 2003
Schattingen van de totale belasting van het Nederlandse oppervlaktewater door natte en droge atmosferische depositie voor 18 stoffen (onder andere metalen, PAK's en bestrijdingsmiddelen). De gegevens zijn zowel gebaseerd op zowel modelberekeningen al ...
help
Acid deposition in the Netherlands [Boek]
Erisman, J.W. \ 1991
help
Vennen herstellen gedeeltelijk van verzuring : het gevaar van interne eutrofiëring \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2014
De atmosferische depositie van stikstof- en zwavelverbindingen in Nederlandse vennen is de laatste decennia sterk afgenomen. De sulfaat- en ammoniumconcentraties en de zuurgraad in de vennen zijn verminderd, terwijl de beschikbaarheid van fosfaat is ...
help
Vennen in een veranderend klimaat : effecten van watertemperatuur, afgenomen verzuring en waterpeilfluctuaties op bodemchemie en fauna [Boek]
Kleef, H. van \ Tomassen, H. \ Brouwer, E. \ Dees, A. \ 2014
Veel van onze Nederlandse vennen zijn aangewezen als Natura 2000 gebied en daardoor hebben we een internationale verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de vennen te behouden of te verbeteren. Vennen herbergen een verscheidenheid aan stikstofgevoeli ...
help
Effecten van hydrologische maatregelen, tegen verzuring en vermesting op water, bodem en vegetatie in Groot Zandbrink : evaluatie na twaalf jaar [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 2003
Voor verschillende natte ecosystemen zijn referentiegebieden geselecteerd binnen Overlevingsplan bos+natuur (obn). Alterra voert onderzoek uit bij natuurgebied Groot Zandbrink
help
Monitoring herstel verzuring en klimaatverandering vennen 1978-2010 : temperatuur, hydrologie, chemie, kiezelwieren [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2011
Van 1978 tot en met 2010 zijn in elf vennen regelmatig waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht. De gegevens zijn verwerkt, samen met waarnemingen uit dezelfde vennen vanaf 1916. Het oorspronkelijke doel ...
help
Vennen in een veranderend klimaat : infoblad veldwerkplaats [Boek]
[ca. 2014]
Door toepassing van specifiek op venherstel gerichte maatregelen is in recente tijd het aantal locaties en de oppervlakte van oorspronkelijke venvegetaties weer aanzienlijk vergroot. In deze veldwerkplaats is ingegaan op de laatste stand van zaken wa ...
help
Veranderingen in regen- en grondwaterkwaliteit als gevolg van atmosferische emissiereducties : verzuring en vermesting 1989-2010 [Boek]
Boumans, L.J.M. \ Wattel-Koekkoek, E.J.W. \ Swaluw, E. van der \ 2013
De maatregelen die internationaal zijn genomen om de uitstoot van stikstof en zwavel te verminderen, blijken hun vruchten af te werpen. Onderzoek van het RIVM laat zien dat op de meeste meetlocaties in Nederland nog wel sprake is van verzuring, maar ...
help
Natural nitrogen filter fails in polluted raised bogs \ Global change biology [Artikel]
Lamers, L.P.M. \ Bobbink, R. \ Roelofs, J.G.M. \ 2000
Raised bogs are among the ecosystems most susceptible to atmospheric nitrogen pollution. Based on global data ranging from pristine to heavily polluted areas, a conceptual model is presented to explain the logistic response of these terrestrial carbo ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Gelderse Achterhoek) [Boek]
Hoek, D. van der \ Walsem, J. van \ 2004
Dit eindrapport in het kader van obn bevat de ontwikkelingen in water, bodem en vegetatie gedurende 1991-2002 als gevolg van de genomen maatregelen. Het rapport bevat naast de resultaten van het onderzoek ook de consequenties voor de praktijk van het ...
help
De toestand van het Nederlandse ven [Boek]
Arts, G.H.P. \ 2002
Dit rapport geeft een overzicht van de toestand van het Nederlandse ven met betrekking tot vermesting en verzuring. Daartoe is een steekproef van 178 vennen met gegevens over chemie, kiezelwieren en plantengroei uit de periode 1990-2000 onderzocht. E ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in beekdalen (Gelderse Vallei) [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 2004
Voor natte ecosystemen is een aantal referentiegebieden geselecteerd met als doel om hier herstelmaatregelen in praktijksituaties te kunnen toetsen. Het voorliggende rapport bevat de resultaten van het onderzoek door Alterra in de natteschraalgraslan ...
help
Atmosferische depositie en de gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater onder een naald- en een loofbos in de Gelderse Vallei [Boek]
Jansen, P.C. \ 1988
In een natuurgebiedje in de Gelderse Vallei is onder een klein dennebos, dat op een infiltratieprofiel ligt, sterk verzuurd grondwater aangetroffen. Het ligt voor de hand dat de atmosferische depositie van zure en verzurende stoffen hiervoor verantwo ...
help
Effectgerichte maatregelen tegen verdroging, verzuring en stikstofdepositie in boezemlanden en beekdalen (Friesland en Drenthe) [Boek]
Grootjans, A.P. \ Adema, E.B. \ Everts, F.H. \ 2004
In de periode 1991-2002 heeft in het kader van OBN onderzoek plaats gevonden naar het herstel van natte schraallanden in de Wyldlannen / Ule Krite bij Earnewoude, de Barten in de Lindevallei bij Oldeberkoop en De Lage Maden in de Drentse Aa bij Taarl ...
help
Regulatie van de basentoestand door effectgerichte maatregelen in natte schraallanden en laagveenmoerassen : voorstudie : systeembeschrijving [Boek]
Delft, S.P.J. van \ Kemmers, R.H. \ 1998
Bodemkundig onderzoek in het kader van obn
help
Maatregelen tegen vermesting en verdroging blijken onvoldoende : Natuurbalans 2000 van RIVM en DLO \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Conclusies uit de Natuurbalans 2000 m.b.t. de resultaten van het beleid voor de bestrijding van vermesting en verzuring, verdroging, verbetering van de waterkwaliteit van de Nederlandse oppervlaktewateren, en natuurontwikkeling in Natte Hart en rivie ...
help
Atmospheric deposition in forest edges measured by monitoring canopy throughfall \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
Draaijers, G.P.J. \ Ivens, W.P.M.F. \ Bleuten, W. \ 1988
help
Monitoring herstel verzuring en klimaatverandering vennen 1978-2014 : temperatuur, hydrologie, chemie, kiezelwieren = [Monitoring recovery of acidification and effects of climate change in shallow soft water lakes in The Netherlands: Temperature, hydrology, chemistry, diatoms] [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2015
Van 1978 tot en met 2014 zijn in elf vennen regelmatig waarnemingen van chemie van het oppervlaktewater en diatomeeën (kiezelwieren) verricht, om de effecten van verminderde verzurende depositie te kunnen volgen. De gegevens zijn verwerkt, samen met ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.