Login

Hydrotheek

help
Zout vanuit zee : verzilting van de rijkswateren in Midden-West-Nederland nu en in de toekomst \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Jacobs, P. \ 2007
Getijdewerking vindt na de Deltawerken nog plaats in de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg. Door een strikte scheiding van zoet en zout water treden diverse problemen op, variërend van blauwalgengroei tot een zeer beperkte mogelijkheid voor trekviss ...
help
Gezondheidsklachten mogelijk veroorzaakt door blootstelling aan cyanobacteriën (blauwalgen) in Nederlands zwemwater \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
Schets, F.M. \ Italiaander, R. \ Roda Husman, A.M. de \ 2007
Om een mogelijk verband tussen de aanwezigheid van cyanobacteriën (blauwalgen) in recreatiewater en het optreden van gezondheidsklachten bij waterrecreanten vast te stellen is in de zomer van 2006 door het RIVM microbiologisch en epidemiologisch onde ...
help
Havo examen scoort 7,5 qua contexten [onderwijs] \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Malmberg, T. \ 2015
Voor het eerst kregen alle havoleerlingen een examen geënt op de concept-contextbenadering. Wat betreft het gebruik van contexten scoort het examen ruim voldoende. Een aansprekend concept is die van de algengroei in Zeeuwse wateren. Na de afsluiting ...
help
Klimaatverandering : veilig zwemmen in warmer water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Blankesteijn, I. \ 2008
Blauwalgen en ziekteverwekkers verstoren steeds vaker het zwemplezier. De vernieuwde Europese Zwemwaterrichtlijn van maar 2006 bepaalt dat officiële zwemwateren in 2015 allemaal een voldoende kwaliteit moeten hebben. Biedt deze richtlijn ook in steed ...
help
De beleving van grote wateren : de invloed van een aantal man-made elementen onderzocht [Boek]
Vries, S. de \ Dijkstra, H. \ Boer, T.A. de \ Goossen, C.M. \ Wulp, N.Y. van der \ 2008
De invloed van boorplatforms, windturbines, hoogbouw aan de kust, jachthavens en vooroevers op de beleving van grote wateren is onderzocht. Als enige niet man-made element is blauwalg meegenomen. De beleving beperkt zich hier tot de waardering voor d ...
help
De minder zichtbare kosten van de Kaderrichtlijn Water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cleef, R. van \ Beugelink, G. \ Brink, C. \ 2008
Titus Maccius Plautus (254-184 voor Christus) kwam ruim 2000 jaar geleden al tot de gevleugelde uitspraak dat 'de kost voor de baat uit gaat'. Die wijsheid staat nog steeds als een huis. De Kaderrichtlijn Water moet de kwaliteit van het grond- en opp ...
help
Boezem in Noordwest Overijssel: trends in fosfaatbalansen en effectiviteit van maatregelen [Boek]
Waterschap Reest & Wieden \ 2004
Bij het Waterschap Reest en Wieden is in 2003 het Water-op-maat-project Boezem Noordwest-Overijssel gestart. Dit project moet onder andere leiden tot een Waterbesluit van deze boezem. In dit Waterbesluit worden de afspraken over het peilbeheer vastge ...
help
Voorspellingssysteem blauwalgen : resultaten pilots 2007 [Boek]
Burger, D. \ 2008
De doelstelling van dit project is om een waarschuwingssysteem te ontwikkelen dat drijflaagvorming door blauwalgen in kleine en grote binnenwateren kan voorspellen. Met het waarschuwingssysteem moet per meer of plas een aantal dagen vooruit voorspeld ...
help
Bestrijden blauwalgen : casus Almere Haven : een praktische aanpak \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Burger, D. \ Groot, S. \ 2008
Nu het weer zomer is staan de waterbeheerders opnieuw voor de vraag hoe het beste drijflagen van blauwalgen kunnen worden voorkomen of bestreden. De gemeente Almere en Deltares hebben samen met Rijkswaterstaat direct toepasbare en praktische oplossin ...
help
Invloed van klimaatverandering op fytoplankton van de Friese meren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wanink, J. \ Dam, H. van \ Grijpstra, F. \ Claassen, T.H.L. \ 2008
De resultaten van het monitoringsprogramma van Wetterskip Fryslân in de Friese boezemmeren laten zien dat totaalstikstof en totaalfosfaat in de afgelopen kwart eeuw sterk zijn afgenomen. Dit komt waarschijnlijk door beheermaatregelen om de eutrofiëri ...
help
Verzilting Volkerak-Zoommeer treft Zuid-Hollandse glastuinbouw \ Vakblad voor de bloemisterij [Artikel]
Bannisseht, Q. von \ 2009
Er zijn plannen om het Volkerak-Zoommeer te verzilten ter bestrijding van de blauwalg. Dit kan een bedreiging betekenen voor zomerbloementelers op Tholen en de glastuinbouw in Zuid-Holland. Overheid en bedrijfsleven gaan de komende maanden op zoek na ...
help
De watervoorziening van de Reigersbergsche polder : een verdere uitwerking van een aantal varianten in het kader van Water uit de Wal [Boek]
Broers, E. \ Acker, J. van \ Scheepers, A. \ 2008
In opdracht van de Stuurgroep Water uit de Wal is in 2006 en 2007 onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid om op een duurzame manier het kwelwater uit de Brabantse Wal, het polderwater en het effluentwater van de rioolwaterzuivering aan de Bathsewe ...
help
Brongerichte maatregelen waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer : emissiescenario's nutriënten 2015 [Boek]
Wiel, K. aan de \ Clevering, O. \ Dijk, W. van \ Schils, R. \ Boers, P. \ Tosserams, M. \ 2006
Aanleiding van de voorliggende studie is de blauwalgenproblematiek in het Volkerak-Zoommeer. Aan de hand van een inventarisatie van de emissies in het totale stroomgebied, met behulp van de database van het Emissie Registratie Collectief (ERC), blijk ...
help
Aa en Maas: meebewegen met de maatschappij : portret \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jochemsen, M. \ 2010
In een gesprek met dijkgraaf Lambert Verheijen en secretaris-directeur Pieter Sennema van waterschap Aa en Maas komt van alles op tafel. Natuurlijk het prijswinnende concept van de Energiefabriek. Maar ook de bestrijding van blauwalgen, wateroverlast ...
help
Praktijkproeven blauwalgenbestrijding in Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Waajen, G. \ Lurling, M.F.L.L.W. \ Engels, B. \ Zanten, H. van \ 2010
Overlast door blauwalgenbloei is een hardnekkig en veel voorkomend waterkwaliteitsprobleem. Het is niet alleen hinderlijk omdat het vaak in de woonomgeving of in zwemplassen voorkomt, maar er zijn ook risico’s voor dier- en volksgezondheid aan verbon ...
help
Blauwalgenprotocol leidt tot sterke toename zwemverboden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gerrits, H. \ Wee, P. van der \ Slot, D. \ 2010
Afgelopen jaar is een nieuw blauwalgenprotocol doorgevoerd voor de beoordeling van de zwemwaterkwaliteit. Zwemadviezen zijn sindsdien gebaseerd op de concentratie blauwalgcellen en de aanwezigheid van drijflagen in het water. Volgens het oude protoco ...
help
Rapport van de proefbevissing Binnenschelde d.d. 14 en 15 februari 1989 [Boek]
Actief biologisch beheer in de Binnenschelde \ 1989
De invloed die visbestanden op de waterkwaliteit en met name op het voorkomen van groen- en groenblauwwieren kunnen uitoefenen wordt tegenwoordig onderkend (Richter, 1985; l-losper et al, 1987). De visstand beïnvloedt de trofische niveaus op twee man ...
help
Visstand en waterkwaliteit : een beproefd concept : experimenteel onderzoek in de compartimenten in de Breukeleveense Plas in 1991 [Boek]
Hovenkamp, F. \ Ligtvoet, W. \ Grimm, M.P. \ 1992
In 1989 is door de provincie Utrecht besloten proefmatig actief biologisch beheer toe te passen in de Breukeleveense Plas, een onderdeel van de Loosdrechtse plassen, waarbij het uitdunnen van de visstand centraal stond. Verbetering van de waterkwalit ...
help
Blauwalgen ringtest 2011 [Boek]
Oost, R. van der \ Bruinsma, T. \ Nguyen, M.T. \ 2012
Het doel van de landelijke ringtest blauwalgen is meer inzicht te verwerven in de risico’s van blauwalgen in zwemwater en uiteindelijk te komen tot de meest geschikte methode om de risico’s voor de zwemmers snel en betrouwbaar te monitoren. In 2010 i ...
help
Verslag van de workshop "innovaties ecologie uitvoering Kaderrichtlijn Water" 22 mei 2008, Driebergen [Boek]
2008
De Waterdienst van Rijkswaterstaat heeft op 22 mei 2008 een workshop georganiseerd in het kader van de tender “Uitvoering innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water”. Het doel van deze tender is het geven van een financiële impuls aan innovaties voor de ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.