Login

Hydrotheek

help
Basisversie KRW-verkenner beschikbaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jeuken, A. \ 2006
De KRW Verkenner, die waterbeheerders ondersteunt bij het opstellen van de stroomgebiedsplannen die verplicht zijn in de Kaderrichtlijn Water, is zojuist in een basisversie beschikbaar gekomen
help
De Kaderrichtlijn Water doelen voor grondwater : wat is het en wat doen we ermee? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Zijp, M.C. \ 2011
Droge KRW materie? Het houdt de gemoederen in Nederland toch wel bezig. De kaderrichtlijn Water vraagt nogal wat van ons... Maar wat eigenlijk? Hoe zijn we daar in Nederland nu mee bezig? En wat komt er nog op ons af? In dit artikel is dat voor u op ...
help
Multi-level governance and games within the Water Framework Directive [Studentenverslag]
Mol, B. van \ 2012
In this thesis the results are presented from a case-study into the effectiveness of Multi-Level Governance (MLG) by focusing on the implementation of the Water Framework Directive (WFD). The main goal of this research was to describe that the assump ...
help
Promotiestudie Kaderrichtlijn Water : op zoek naar gedeelde spelregels [waterbeleid] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Bosch, P. van den \ 2013
Leo Santbergen is senior adviseur bij waterschap Brabantse Delta. Hij verdedigde met succes zijn proefschrift aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn centrale onderzoeksvraag: hoe kom je tot gedeelde spelregels bij grote (internationale) beleidsth ...
help
Drempelwaarden in grondwater: voor welke stoffen? [Boek]
Verweij, W. \ Reijnders, H.F.R. \ [2006]
Drempelwaarden voor grondwater zijn verplicht door de (Europese) Kaderrichtlijn Water. Er komen geen Europese voorschriften voor de stoffen waarvoor drempelwaarden moeten worden vastgesteld, noch voor de hoogte van drempelwaarden. Dit rapport bevat a ...
help
Bijwerken van de karakterisering van grondwaterlichamen [Boek]
Zijp, M.C. \ cop. 2011
Verwachten we dat de milieudoelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden gehaald? Om de zes jaar staat deze vraag centraal tijdens het bijwerken van de karakterisering van waterlichamen. Hoe deze vraag kan worden beantwoord voor gr ...
help
Sonja van der Arend wil met beleidsroman inzicht geven in beheer en besluitvorming : 'met vakfictie bereik je een groter publiek' \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Kouwen, M. \ 2013
Een waterkwaliteitsroman. Met dit nieuwe genre verhaalt Sonja van der Arend over de Kaderrichtlijn Water en ze geeft terloops inzicht in het spanningsveld tussen experts en beleidsmakers
help
Onderzoek naar blauwe diensten \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2007
Waterschappers maken in toenemende mate gebruik van blauwe diensten van agrarische ondernemers. Met afzonderlijke boeren en tuinders worden afspraken gemaakt over het gebruik van gronden voor tijdelijke waterberging
help
Onduidelijk waartoe de KRW nu precies verplicht \ Maatregelen voor een betere natte ecologie : de civieltechnische kant van de Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
Mostert, E. \ 2011
De Kaderrichtlijn Water is een complexe richtlijn met vergaande verplichtingen voor de EU-lidstaten. Het Europese Hof van Justitie is de instantie, die uiteindelijk bepaalt hoe ver die verplichtingen gaan. Tot dan blijft het onduidelijk of Nederland ...
help
Doorzicht in de kosten van KRW-maatregelen [Boek]
Reinhard, S. \ Michels, R. \ Bloemerts, M. \ Uitert, M. van \ 2010
In de periode 2008-2009 zijn de waterbeheerders in Nederland druk bezig geweest de waterkwaliteitsdoelen en bijbehorende maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te formuleren. Het is niet eenvoudig gebleken om op landelijk niveau een ...
help
EU Kaderrichtlijn Water : verkenning van de aanwijzing van Nederlandse wateren als 'artificial' of 'heavily modified' [Boek]
Lorenz, C.M. \ Grimm, M.P. \ 2001
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is tot stand gekomen. Hierbij is het begrip 'Heavily Modified Waters' (HMW) oftewel "sterk veranderd water" geintroduceerd. Dit begrip heeft te maken met de haalbaarheid van één van de doelstellingen van de KRW: ...
help
Nieuwe impuls voor Europees waterbeleid [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Widerberg, O. \ Klaassens, E. \ Velde, I. van de \ 2012
De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat de ecologische en chemische toestand van de binnenlandse wateren in 2015 goed moet zijn. Het lijkt erop dat veel lidstaten deze doelstelling niet zullen halen. Daarom wil de Europese Commissie eind 2 ...
help
KRW-pilots zijn proeftuin voor het nieuwe waterbeheer \ DHV times : internationaal tijdschrift van de DHV Groep [Artikel]
2006
Wat de consequenties zijn van de invoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verschilt van gemeente tot gemeente. Zeker is wel dat vrijwel iedere gemeente er mee te maken krijgt, want zonder de inzet van de lokale overheden zijn de doelstellingen van ...
help
Succes- en faalfactoren Agrarisch Waterbeheer [Boek]
Breman, Bas \ Linderhof, Vincent \ Noij, Gert-Jan \ Vleemingh, Inge \ Ellen, Gerald Jan \ 2016
Dit rapport is het resultaat van een verkenning naar succes- en faalfactoren van agrarisch waterbeheer. Bij agrarisch waterbeheer nemen agrarisch ondernemers zelfstandig, of in samenwerking met anderen, bovenwettelijke maatregelen op het eigen bedrij ...
help
Maximum acceptable concentrations within the context of the water framework directive : an initial evaluation [Boek]
Smit, C.E. \ 2009
In de afgelopen twee jaar heeft het RIVM voor een groot aantal stoffen milieurisicogrenzen afgeleid. Deze waarden worden gebruikt als basis voor de Milieukwaliteitsnormen (MKN) zoals vereist in de Kaderrichtlijn Water (KRW). De opdrachtgever heeft ge ...
help
Kaderrichtlijn Water mist langetermijnvisie op land-waterbeheer \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Woestenburg, M. \ 2013
Leo Santbergen (Waterschap Brabantse Delta) promoveerde begin 2013 op een analyse van de implementatie van de Kaderrichtlijn Water in het Maasstroomgebied. Santbergen onderzocht de gedachten rond de kaderrichtlijn vanaf de eerste ideeën over invoerin ...
help
KRW quickscan macrofauna 'overige wateren' \ H2O online [Artikel]
Keizer-Vlek, H.E. \ Gylstra, R. \ Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2013
Momenteel vindt landelijk een discussie plaats over de invulling van de ecologische doelen van de ‘overige wateren’. In dit kader zou het mooi zijn om voor monitoring en beoordeling van de ‘overige wateren’ aan te sluiten bij de al bestaande KRW-syst ...
help
Water quality standards for uranium : proposal for new standards according to the Water Framework Directive [Boek]
Herwijnen, R. van \ Verbruggen, E.M.J. \ 2014
Uranium is listed as a specific pollutant in the Dutch decree on monitoring for the Water Framework Directive (Regeling monitoring Kaderrichtlijn water). The compound is frequently detected in Dutch surface waters at concentrations above the current ...
help
Adaptation to climate change in European water law and policy \ Utrecht Law Review [Wetenschappelijk artikel]
Keessen, A.M. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2012
Climate change exacerbates the challenges that water management nowadays has to deal with. This highlights the need for a legal framework that promotes adaptation by addressing the ecological value of water and the risks of flooding and drought. This ...
help
KRW-verkenner: een blokkendoos voor de kaderrichtlijn water \ Waterbulletin / Waterloopkundig Laboratorium [Artikel]
Most, H. van der \ 2005
De Kaderrichtlijn Water moet zorgen voor ecologisch gezonde waterlichamen
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.