Login

Hydrotheek

help
Verslag van de workshop 'Op weg naar een klimaatrobuuste effectvoorspelling natuur', op 10 december 2014 te Amersfoort [Congresverslag]
2014
Welke instrumenten hebben water- en terreinbeheerders tot hun beschikking om de effecten van maatregelen op (droge) natuur te bepalen, ook bij het veranderende klimaat? Uit de workshop bleek: er is veel behoefte aan klimaatrobuuste voorspelling van e ...
help
Extreme stormen en superstormen \ Zenit : populair wetenschappelijk maandblad over sterrenkunde, weerkunde, ruimtevaart, ruimteonderzoek, aanverwante wetenschappen en technieken [Artikel]
Können, G.P. \ Brink, H.W. van den \ 2008
In dit artikel laten wij het licht schijnen over een pas ontdekte zeldzame klasse van buitengewoon hevige stormen. Deze superstormen zijn niet ‘gewoon’ extreem, maar over-extreem. Wat daarmee bedoeld wordt, zal na lezing van het onderstaande duidelij ...
help
Climate adaptation in the Netherlands : climate change scientific assessment and policy analysis [Boek]
Nillesen, E.E.M. \ Ierland, E.C. van \ Groot, R.S. de \ Kuikman, P.J. \ Platteeuw, M. \ Tassone, V.C. \ Verhagen, A.J.A. \ Verzandvoort-van Dijck, S. \ 2006
IPCC (2001) indicates that climate change will take place despite the mitigation strategies that are going to be implemented. This calls for adaptation strategies in order to reduce the vulnerability to climate change. The aim of this project was to ...
help
Natte natuur, droge voeten [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Sterk, M. \ Schilt, F. \ 2012
Als gevolg van ernstige wateroverlast moesten begin dit jaar bewoners in Noord-Nederland worden geëvacueerd. Belangrijke oorzaak was een combinatie van harde wind die het lozen van het overtollige water bemoeilijkte en een hoge waterstand in de Wadde ...
help
Ecohydrologische effecten van klimaatverandering op de vegetatie van Nederland [Boek]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ 2009
Een korte en verkennende studie naar de mogelijke effecten van klimaatverandering op geplande natuurdoelen in Nederland. De studie richt zich op de vegetatie die via wijzigingen in de waterhuishouding door klimaatverandering kan worden beïnvloed. Doe ...
help
Milieu- en Natuurcompendium : sprekende feiten en cijfers over natuur en milieu [Boek]
Duinhoven, G. van \ 2007
De website van het Milieu- en Natuurcompendium bevat feiten en cijfers over de toestand van natuur en milieu in Nederland. Dit boekje bevat een kleine selectie van de informatie die daar te vinden is.
help
Natuurlijke klimaatbuffers voor een klimaatbestendiger Nederland [Boek]
Andriesse, L.A. \ Akkerman, G.J. \ Broek, T. van den \ Vos, P.G.H. \ Martens, D.C.A.M. \ Stroeken, F.P.A. \ Speels, R. \ 2007
In het rapport staat een nadere uitwerking van het concept ‘Natuurlijke klimaatbuffers’ centraal en is een verdiepingsslag gemaakt voor de verschillende typen natuurlijke klimaatbuffers. Om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen en de ...
help
Disasters and climate change: analyses and methods for projecting future losses from extreme weather [Proefschrift]
Bouwer, L.M. \ 2010
This thesis examines to what extent anthropogenic climate change will result in more damage from weather-related natural disasters during the next decades, in comparison to non-climatic drivers of risk. A review is made of the scientific literature o ...
help
State of the art review on climate change impacts on natural ecosystems and adaptation [Boek]
Heijmans, M.M.P.D. \ Berendse, F. \ 2009
Klimaatverandering is onvermijdbaar geworden en Nederland is dan ook begonnen met het aanpassen van de watersystemen en de kustverdediging om de kwetsbaarheid ten aanzien van klimaatverandering te verminderen. Deze adaptatiestrategieën om Nederland k ...
help
Kenniskaarten IJsselmeergebied : op weg naar een nieuws beleidskader [Boek]
Sarink, H. \ Balkema, J. \ 2008
De kennis, die opgebouwd is anno mei 2008, voor de totstandkoming van het Beleidskader IJsselmeergebied is in deze uitgave gebundeld. Het is een samenwerking met de ministeries VROM, Verkeer & Waterstaat en LNV
help
Consequences of climate change and policies for adaptation \ Climate change, a permanent concern : final report of the second phase of the Dutch National Research Programme on Global Air Pollution and Climate Change (NRP II) 1995-2001 [Hoofdstuk uit boek]
Verhagen, J. \ 2002
help
Klimaatgestuurde veranderingen in vegetatie en rivierdynamiek : paleomilieuaspecten van de Maas \ Informatie over bodem en water / TNO, Bouw en Ondergrond [Artikel]
Abbink, O. \ Bunnik, F. \ 2006
Tijdens het veldwerk dook in een oude Maasgeul ter hoogte van Born bij Koeweide een profiel op met uitstekend geconserveerde pollen, diatomeeën en chironomidenlarven (dansmuggen). TNO stagiaire Mina Bonis analyseerde deze fossielgroepen, begeleid doo ...
help
Waden in een zee van waarden [denkwerk] [thema Waddenzee] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Pompe, V. \ 2012
De Waddeneilanden dreigen door de stijging van de zeespiegel verzwolgen te worden. Daarmee gaat een uniek natuurgebied met een eigen cultuurhistorisch karakter verloren. De vraag is of we dit moeten tegengaan door de Waddeneilanden klimaatbestendig t ...
help
Cross case analysis of institutions and adaptive capacity in The Netherlands : do institutions for spatial planning, water and nature management in The Netherlands enhance the capacity of society to adapt to climate change? [Boek]
Meijerink, S. \ Klostermann, J. \ Termeer, K. \ 2010
In this working document we aim to answer the following question: Do institutions for spatial planning, water and nature management in the Netherlands enhance the capacity of society to adapt to climate change? To answer this question we have first r ...
help
Financiële arrangementen voor rampschade bij klimaatverandering [Factsheet]
Aerts, J. \ [2008]
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de directe economische schade door aan weer gerelateerde natuurrampen wereldwijd snel gestegen is in de laatste decennia. Extreme neerslag, overstromingen van rivieren en droogtes leiden tot veel schade, in he ...
help
Water en natuur: natuurlijke partijen voor klimaatadaptie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooij, S. van \ Steingröver, E.G. \ Besten, J. den \ Hooft, E. van \ 2009
De Provincie Groningen wilde verkennen wat nodig is voor een klimaatbestendig Groningen. In het kader van dit onderzoek is verkend of en waar de benodigde adaptatie voor natuur en water en mogelijkheden voor synergie mogelijk zijn, qua waterberging, ...
help
Meer natuur en droge voeten : zes natuurorganisaties doen een aanbod: natuurlijke klimaatbuffers voor een mooier en veiliger aanbod [Boek]
Buissink, F. \ Stichting ARK \ [2008]
In het kader van de klimaatverandering pleiten ARK Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, De Landschappen en de Waddenvereniging voor creatieve oplossingen om de dreigende zeespiegelrijzing op te vangen. In ...
help
Aanpassen met beleid : bouwstenen voor een integrale visie op klimaatadaptatie [Boek]
Ligtvoet, W. \ Bree, L. van \ Dorland, R. van \ 2013
In het Deltaprogramma ligt de focus op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en het klimaatbestendig maken van steden. Daarmee zijn de overheersende gevolgen van klimaatverandering al behoorlijk gedekt. Niettemin vraagt de Nationale Adaptatiestrategi ...
help
Deltaplan hoge zandgronden, klimaatonderzoek in wetenschap en praktijk [Presentatie]
Verkerk, M. \ 2011
Klimaatbestendige watervoorziening en ruimtelijke inrichting op hoge zandgronden Zuid‐Nederland.
help
Natuurlijke klimaatbuffers : mogelijkheden om geld te besparen door de inzet van natuur : een quickscan [Boek]
Kreveld, A. van \ Braakhekke, W. \ Litjens, G. \ 2013
Deze verkenning is gemaakt op verzoek van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers. Het is een vervolg op een door Bureau Stroming uitgevoerde verkenning naar kosten en baten van 19 veldprojecten van de coalitie. In deze studie is ingeschat hoe de kost ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.