Login

Hydrotheek

help
Hulpmiddelen voor het maken van ruimtelijke keuzes voor de toekomst van de veenweidegebieden [Factsheet]
Janssen, R. \ [2008]
Veenweidegebieden hebben belangrijke functies. Twee van die functies, waterberging en koolstofopslag, hebben een direct verband met klimaatverandering. Deze functies worden direct beïnvloed door veranderingen in de grondwaterstand en de daarmee samen ...
help
Workshopverslag "Waarheen met het Veen" : 26 oktober 2007, Provinciehuis Zuid-Holland [Boek]
Janssen, R. \ 2007
In het onderzoeksproject “Waarheen met het Veen?” werken onderzoekers samen met vertegenwoordigers van beleid, beheer en gebruik, aan mogelijke oplossingen. De eerste workshop in deze serie heeft op 26 oktober plaatsgevonden op het provinciehuis in D ...
help
Workshopverslag "Waarheen met het Veen" : 19 februari 2008, Instituut voor Milieuvraagstukken, Amsterdam [Boek]
Janssen, R. \ 2008
Deze bijeenkomst was weer een ontwerp-workshop, waarin de deelnemers meedachten over hoe het gebied in de toekomst ingericht zou kunnen worden. Startpunt van de workshop waren de landschappelijke modellen, maar de deelnemers werd ook gevraagd zelf ee ...
help
Verslag van de onderhandelingsworkshop "Waarheen met het Veen" : 9 december 2008, Instituut voor Milieuvraagstukken, Vrije Universiteit Amsterdam [Boek]
Janssen, R. \ 2008
Centraal in dit onderzoek staat de rol van het waterbeheer en de gevolgen van waterbeheer voor het landschap, het landgebruik, de milieukwaliteit en de natuur. Het IVM project is een brugproject dat wordt gefinancierd uit beide BSIK programma’s. Het ...
help
Verslag van de projectgroepworkshop "Waarheen met het Veen" : 11 december 2007, Instituut voor Milieuvraagstukken, Amsterdam [Boek]
Janssen, R. \ 2007
In het onderzoeksproject “Waarheen met het Veen?” werken onderzoekers samen met vertegenwoordigers van beleid, beheer en gebruik, aan mogelijke oplossingen. Centraal daarin staat de rol van het waterbeheer. De tweede workshop, gehouden op 11 december ...
help
Regionale adaptatiestrategieën in Friese veenweidegebieden [Boek]
Janssen, R. \ Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2013
Op basis van berekende (verlaagde) maaiveldhoogten in 2050 en 2100 heeft het waterschap berekend, met het grondwatermodel MIPWA, wat het effect zal zijn van de maaivelddaling op de grondwaterstanden in het veenweidegebied en de omgeving. Vooral in de ...
help
Verslag workshops Friese veenweidevisie [Boek]
Janssen, R. \ Eikelboom, T. \ Brouns, K. \ Jansen, P. \ Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J. \ 2013
Waterschap en provincie werken aan een Veenweidevisie voor Friesland. In de Veenweidevisie vormt de zorg over de toenemende snelheid van de maaivelddaling en het verlies van de veenbodem een centraal aandachtspunt. Voor het verkennen van de problemen ...
help
Het effect van klimaatverandering op de waterhuishouding en nutriëntenstromen in veenweidepolders \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hellmann, F. \ Vermaat, J. \ 2011
Een imaginaire veenweidepolder is onlangs gemodelleerd in SOBEK om de consequenties van een klimaatverandering door te rekenen voor de periode 2036-2065 voor wat betreft (grond)waterpeil en nitraat- en fosfaatfluxen. De KNMI-klimaatscenario's G en W+ ...
help
Handleiding opties voor regionale adaptatiestrategieën in veenweidegebieden [Boek]
Kwakernaak, C. \ Verhoeven, J.T.A. \ Jong, F. de \ 2013
Het project Hotspot Ondiepe wateren en Veenweiden (HSOV) had tot doel verschillende opties voor regionale adaptatiestrategieën te beschrijven, die gericht zijn op het reduceren van effecten van klimaatverandering in laagveengebieden in Nederland
help
Hotspot shallow waters and peat meadow areas [Boek]
Verhoeven, J.T.A. \ 2012
This report presents a summary of the results of the first half of the activities carried out in the hotspot Shallow Waters and Peat Meadow Areas
help
Zevenblokken en Fochteloërveen : workshopverslag [Boek]
Eikelboom, T. \ Brouns, K. \ Hellmann, F. \ Omtzigt, N. \ Janssen, R. \ Verhoeven, J. \ [2011]
Voor de veengebieden liggen grote uitdagingen in het verschiet. Maaivelddaling zorgt voor vragen over hoe de waterhuishouding moet worden ingericht, over de positie van de boeren in het gebied, en over kansen en bedreigingen voor natuur en landschap. ...
help
Workshopverslag peilvakalternatieven voor veenweidepolders in Friesland [Boek]
Eikelboom, Te. \ Hellmann, F. \ Omtzigt, N. \ Janssen, R. \ Kosten, S. \ Brouns, K. \ 2011
Voor de veenweidegebieden liggen er grote uitdagingen in het verschiet. Bodemdaling zorgt voor vragen over hoe de waterhuishouding moet worden ingericht, over de positie van de boeren in het gebied, en over kansen en bedreigingen voor de natuur en he ...
help
Klimaatverandering, een nieuwe crisis voor onze landschappen? [Boek]
Corporaal, A. \ Stortelder, A.H.F. \ Schaminée, J.H.J. \ Huiskes, H.P.J. \ 2007
Dit WOT rapport gaat in op de effecten die optreden door de ‘mediterranisatie’ en zeespiegelrijzing en hoe dat doorwerkt in de identiteit van het landschap. Landschappelijke verandering mondt uit in het verloren gaan van kenmerken, maar er ontstaan o ...
help
Ruimtelijke plannen voor het tegengaan van klimaateffecten in veenweiden en ondiepe meren [Factsheet]
Janssen, R. \ [2010]
Factsheet over KvK-project HSOV01C 'Ruimtelijke plannen voor het tegengaan van klimaateffecten in veenweiden en ondiepe meren'. Een probleem bij de ontwikkeling van aanpassingsstrategieën voor veenweiden en ondiepe meren is dat de beschikbare interdi ...
help
Short period of oxygenation releases latch on peat decomposition \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Wetenschappelijk artikel]
Brouns, K. \ Verhoeven, J.T.A. \ Hefting, M.M. \ 2014
Extreme summer droughts are expected to occur more often in the future in NW Europe due to climate change. These droughts might accelerate the rate of peat oxidation in drained peat areas, with impacts on soil subsidence, GHG emission and water quali ...
help
Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de klimaatcorridor Veenweide : een quick scan klimaatadaptatie [Boek]
Veraart, J.A. \ Vos, C.C. \ Spijkerman, A. \ Witte, J.P.M. \ 2014
In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarm ...
help
Vroeger was alles beter? : meerafzettingen en archieven vertellen verschillende verhalen [Presentatie]
Lotter, A. \ Heerdt, G. ter \ 2010
Beide presentatoren laten zien hoe we kunnen leren van het verleden als we kijken naar de effecten van klimaatverandering op de aquatische ecologie. Zij laten zien welke technieken kunnen worden gebruikt om in sedimenten te boren en welke gegevens hi ...
help
Klimaatadaptatie in het landelijk gebied : verkenning naar wegen voor een klimaatbestendig Nederland [Boek]
Sandt, K. van de \ Goosen, H. \ Vos, C. \ Hermans, T. \ Verhagen, J. \ Agricola, H. \ Kwakernaak, C. \ Stuyt, L. \ Ierland, E. van \ Kuikman, P. \ Hoogvliet, M. \ Geertsema, W. \ Schaap, B. \ Ritzema, H. \ Velstra, J. \ Jansen, P. \ Dijkman, W. \ Beek, C. van \ 2011
Klimaatverandering werkt via hogere temperaturen, veranderingen in neerslagpatronen, veranderingen in frequentie en intensiteit van weersextremen en zeespiegelstijging door op het functioneren van het landgebruik en het watersysteem in het landelijk ...
help
Verslag workshop Watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders [Boek]
Brouns, K. \ Eikelboom, T. \ Janssen, R. \ [2013]
Het Wetterskip Fryslân stelt watergebiedsplannen op. In totaal wordt voor 19 gebieden een plan opgesteld. Het Watergebiedsplan Zuidelijke Veenpolders is een van deze plannen. Het project om dit watergebiedsplan op te stellen is gestart in 2013. Als o ...
help
Interactive design of regional adaptation strategies [Boek]
Janssen, R. \ Eikelboom, T. \ 2013
Regional adaptation strategies are plans that consist of feasible measures to shift a region towards a system that is flexible and robust for future climate changes. They apply to regional impacts of climate change and are imbedded in broader plannin ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.