Login

Hydrotheek

help
De landbouw en het probleem van de waterverontreiniging \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Hellinga, F. \ 1956
Lezing door Prof. Ir F. Hellinga, Hoogleraar voor Cultuurtechniek aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, voor de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging op 29 november 1956 te Utrecht. Naar de verspreiding van het zout i ...
help
Agrohydrologische profielen van Zeeland : een geologische en hydro-lithologische verkenning van de ondergrond van een estuarien gebied tot een diepte van maximaal 40 meter [Boek]
Ridder, N.A. de \ Voorthuysen, J.H. van \ Grient, J.H. van der \ Beltman, J.H. \ 1957
help
Oorzaken van verzilting, hun herkenning en de risicofactoren voor de drinkwaterbereiding \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Stuyfzand, P.J. \ 2007
Grond- en oppervlaktewater kunnen verzilten door minstens 16 uiteenlopende oorzaken. Een goede prognose van het verloop en een effectieve remedie van het euvel vergen een juiste diagnose van de bron van het zout. Hoe chemische tracers, (paleo)hydrolo ...
help
Grüne Delikatessen für eine salzige Zukunft \ Tages Anzeiger [Artikel]
Amrein, M. \ 2008
Die Versalzung von Ackerland nimmt zu. Mit spezialisierten Pflanzen wollen Forscher unsere zukünftige Ernährung sichern.
help
Nederlandse onderzoekers bepleiten simpele oplossing van mondiale verziltingsporblematiek: lekker!, reerug met zouttolerante kustplanten \ NRC Handelsblad [Artikel]
Heselmans, M. \ 2008
Boeren moeten zeekool, lamsoor en andere wilde kustplanten gaan telen, stelt systeemecoloog Jelte Rozema in Science. Maar de markt wil nog niet
help
Groente van de zoute grond : ecoloog Rozema: in principe kun je alle soorten bieten op zilte bodem telen \ Reformatorisch dagblad [Artikel]
Vries, H. de \ 2008
Steeds meer landbouwgrond verzilt, door zeespiegelstijging en bodemdaling. Enkele Nederlandse wetenschappers pleiten al jaren voor de ontwikkeling van zoute landbouw. „In principe kun je alle soorten bieten op zilte grond telen.”
help
De grond na de overstroming \ Schade en herstel in de watersnoodgebieden : overzicht van de toestand een jaar na de overstromingsramp [Hoofdstuk uit boek]
Berg, C. van den \ 1954
De mate van verzilting van de bodem, de gevolgen voor de bodemstructuur, verloop van en maatregelen ter bevordering van ontzilting in de overstromingsgebieden van de stormramp van 1953. Chemische bodemanalyse, onderzoek vanuit Rijksdienst voor Landbo ...
help
Toenemende verzilting vraagt ‘mentale omslag bij waterbeheerders en -gebruikers’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Talsma, M. \ Ruijtenberg, R. \ 2012
Het programma Kennis voor Klimaat, het platform Zoet-zout van Rijkswaterstaat en STOWA hielden op 31 mei en 1 juni op Texel een symposium over de toenemende, door de opwarming van de aarde extra aangejaagde verzilting van grond- en oppervlaktewater. ...
help
Observations on the hydrochemical groundwater situation of the Western Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Pomper, A.B. \ 1983
help
'Verzilting niet overal tegenhouden, maar waterbeheer differentiëren' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
Verzilting is een oprukkend probleem. Door de bodemdaling, drogere zomers, hogere zeespiegel en de zoute kwel treedt op veel plaatsen verzilting op. Met op sommige plaatsen gevolgen voor (hoogwaardige) land- en tuinbouw, drinkwaterwinning en de ecolo ...
help
Zoet zout tweedaagse op Texel [Video]
STOWAvideo \ 2013
Inleidende film voor de Zoet-zout bijeenkomst op Texel op 31 mei en 1 juni 2012. Kennis voor Klimaat, het Platform zoet-zout (RWS Waterdienst) en STOWA organiseerden de bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer ...
help
De betekenis van de verontreiniging van de Rijn voor de Hollandse waterhuishouding \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Wibaut-Isebree Moens, N.L. \ 1956
Door de dichte bevolking is de benutting van de bodem in de laatste decenniën, vooral in het westen, zeer geïntensiveerd. Men heeft veel proeven gedaan om van de meest uiteenlopende cultuurplanten de zouttolerantie vast te stellen (tomaten, druiven, ...
help
Het oppervlaktewater als factor in de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Vink, J. \ Maris, R. \ 1952
De positie van het water in de planning. Een bijdrage van de directeur van de Rijksdienst voor het Nationale Plan.
help
Verzilting: wat zijn de effecten en de mogelijke oplossingen \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2006
Recentelijk is in het kader van het BSIK programma Leven met Water het project "Leven met Zout Water" van start gegaan. Het project moet een antwoord geven op de vraag hoe we de komende decennia om moeten gaan met verzilting van grond- en oppervlakte ...
help
De zoete smaak van zilte gewassen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Maanen, G. van \ 2009
Onze voedselproductie is vrijwel uitsluitend gebaseerd op zoet water slurpende gewassen, terwijl landbouwgronden verzilten. Gewassen zouttoleranter maken, lijkt dè oplossing. Daarom pleit de Amsterdamse ecoloog Jelte Rozema voor een echte koerswijzig ...
help
Verzilting bedreigt bloembollen : overheid loopt te hard van stapel met onderzoek \ Nieuwe oogst. Gewas / uitg. van de land- en tuinbouworganisaties LTO Noord, ZLTO en LLTB [Artikel]
Vaart, L. van der \ 2009
Volgens de waterplannen van de provincies moet de bloembollensector in West-Nederland over tien tot twintig jaar zijn eigen waterhuishouding regelen. De bollensector krijgt zeker te maken met verzilting. Diverse onderzoeken kijken naar oplossingen vo ...
help
Drinkwaterfunctie en verzilting van het IJsselmeergebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bonte, M. \ Zwolsman, J.J.G. \ 2010
Klimaatverandering leidt tot stijging van de zeespiegel en een veranderende hydrologie van de Rijn. Hierdoor neemt de kans op periodieke verzilting van het IJsselmeergebied toe. Het Markermeer is voor wat betreft verzilting meer klimaatbestendig dan ...
help
Droge kost : innoveren op droogte en watertekort [Boek]
Arnold, G. \ [2011]
De meest recente klimaatscenario’s geven aan dat er in Nederland in de toekomst vaker aanhoudend droge, warme zomers kunnen optreden die aanleiding geven tot watertekorten. Maar dat het niet iets is wat uitsluitend in de toekomst speelt, hebben de zo ...
help
Het effect van sterk wisselende zoutgehalten op het benthos in de Westerschelde en de Haringvlietmonding [Boek]
Steenbergen, J. \ 2004
In opdracht van het RIKZ is een literatuurstudie uitgevoerd naar de ecologische respons van een ecosysteem in een zoet-zout overgang bij sterk wisselende zoutgehalten en bij een gepulseerde afvoer. Hierbij is alleen gekeken naar de benthische leefgem ...
help
Factsheet verzilting en natuur : waar liggen kansen en bedreigingen? [Poster]
Paulissen, M. \ 2008
Verzilting betekent een toename van de zoutconcentratie (in het bijzonder chloride) in water of bodem. Vaak spreekt men pas van verzilting wanneer de zoutconcentratie hoger wordt dan wenselijk voor natuur of landbouw. Hierin zit een subjectief elemen ...
help
Maurice Paulissen, Alterra: 'zoet en zout zijn relatieve begrippen' \ Nieuwsbrief over zoet-zoutvraagstukken [Artikel]
2011
'Op de vraag hoe gevoelig de Nederlandse natuur is voor verzilting, bestaat geen eenduidig antwoord', zegt Maurice Paulissen, onderzoeker bij Alterra. 'Zo'n vraag is te algemeen en de Nederlandse context van een kunstmatig gereguleerd systeem is bove ...
help
Turn around waterschappen nodig bij zoeken naar oplossingen voor de zoetwateropgaven : Wessel Doorn \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
Wessel Doorn reisde voor STOWA het land door om met waterschappers te praten over de klimaatgerelateerde problemen rond zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting, belangrijke thema’s binnen het STOWA kennisprogramma Deltaproof. Volgens Wessel biedt het ...
help
Zouttolerantie van teelten [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ [ca. 2011]
Water van goede kwaliteit wordt schaars. Het water dat voor de landbouw wordt gebruikt is grotendeels zoet. Aangezien de verzilting wereldwijd toeneemt en praktisch onomkeerbaar is, ligt de optie om gewassen te verbouwen die meer zouttolerant zijn vo ...
help
Verzilting in Nederland [Boek]
Louw, P. de \ 2007
Op 30 november 2004 organiseerde de Nederlandse Hydrologische Vereniging een Verziltingsdag om het actuele thema Verzilting bij de leden onder de aandacht te brengen. Er werden 7 presentaties gehouden waarbij het karteren, meten en modelleren van ver ...
help
Meten aan brak- en zout grondwater \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Post, V. \ 2007
Het hoge zoutgehalte wordt vrijwel altijd als ongewenst ervaren, bijvoorbeeld bij de winning van drinkwater of de beregening van gewassen. Het is daarom van belang te weten waar zich in de ondergrond zout water bevindt. Een van de voornaamste doelen ...
help
Over de ontzilting van den bodem in de Wieringermeer : een studie over de zout- en waterbeweging in jonge poldergronden [Proefschrift]
Zuur, A.J. \ 1938
Bij de studie van de waterbeweging in den grond bewijst een onderzoek naar de zoutbeweging soms nuttige diensten.
help
The exchangeable cations in soils flooded with sea water [Proefschrift]
Molen, W.H. van der \ 1958
In de periode 1939-1953 werden grote gebieden in het zuidwesten van Nederland met zout of brak water overstroomd, ten dele door militaire inundaties gedurende de Tweede Wereldoorlog, ten dele door natuurlijke oorzaken (dijkvallen, stormvloed van 1 fe ...
help
Op zoek naar een gen voor zouttolerantie \ Kennislink [Artikel]
Testerink, C. \ 2014
De meeste planten houden niet van zout. Handig dus dat nu uit onderzoek blijkt dat planten de groeirichting van hun wortels kunnen aanpassen in de buurt van zout. Dat is wel bijzonder omdat de wortels zich normaal gesproken laten leiden door de zwaar ...
help
Geohydrological situation and observations on the hydrochemical groundwater situation of the western Netherlands [Boek]
Pomper, A.B. \ 1983
help
Balancing supply and demand of fresh water under increasing drought and salinisation in the Netherlands [Boek]
Jeuken, A. \ Beek, E. van \ Duinen, R. van \ Veen, A. van der \ Bocalon, A. \ Delsman, J. \ Pauw, P. \ Oude Essink, G. \ Zee, S. van der \ Stofberg, S. \ Zuurbier, K. \ Stuyfzand, P. \ Appelman, W. \ Creusen, R. \ Paalman, M. \ Katschnig, D. \ Rozema, J. \ Mens, M. \ Kwakkel, J. \ Thissen, W. \ Veraart, J. \ Tolk, L. \ Vries, A. de \ 2012
The latest climate impact assessments show that climate change will cause an increasing mismatch between demand and supply of fresh water in many densely populated deltas around the world. Recent studies for the Netherlands show that the current wate ...
help
De verdeling van zoet water als normatief vraagstuk \ Water governance [Artikel]
Gilissen, H.K. \ Keessen, A.M. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2013
Zoet water is een schaars goed. Dat geldt ook voor Nederland, waar iedereen – de overheid incluis – zich doorgaans drukker maakt over het voorkomen van overstromingen en wateroverlast, dan over het omgaan met zoetwatertekorten. Maar af en toe leiden ...
help
Ontzilting van brak grondwater: mag dat zomaar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Keessen, A. \ Pelamonia, J. \ 2013
Verzilting bedreigt de zoetwatervoorziening in West-Nederland. Een ontziltingsinstallatie voor drink- of bedrijfswater kan een geschikte oplossing zijn, maar ontzilten is onlosmakelijk verbonden met het lozen van brijn (water met zeer hoge zoutconcen ...
help
Verzilting in voormalig zoet laag Nederland: uitdaging of kwakzalverij? \ H2O online [Artikel]
Diest, P. van \ 2013
Door ecologen is drie jaar onderzoek verricht naar het mogelijk gebruik van zout water om bepaalde natuurwaarden te behouden. De resultaten worden als wetenschappelijke onderbouwing gebruikt voor plannen om veenpolders te verzilten. Bij het lezen van ...
help
Over de zouthuishouding in de Noordoostpolder [Boek]
Molen, W.H. van der \ 1958
help
Chloridegehalten van het boezemwater in West - Nederland [Boek]
Toussaint, C.G. \ 1972
help
Het verziltingsproces in de ondergrond van Noord-Holland [Boek]
Witt, H. \ Wit, K.E. \ 1982
In het kader van het Noord-Holland onderzoek heeft de kwaliteit van het grondwater en wel in het bijzonder de verzilting de nodige aandacht gekregen. Bij een analyse van de hydrologische processen in de ondergrond is komen vast te staan dat stijghoog ...
help
De chloride belasting van N.O. Hunsingo [Boek]
Kouwe, J.J. \ 1968
In het gebied van Noord-Groningen zijn de polderwateren alle min of meer zout. De mate van verzilting schommelt tijdens de seizoenen, en is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag die wordt afgevoerd. Tijdens het landelijke onderzoek van de Commissie ...
help
Verzilting in Nederland: oorzaken en perspectieven [Boek]
Boer, H. de \ Radersma, S. \ 2011
In Nederland neemt de aandacht voor verzilting toe, vooral vanwege mogelijke gevolgen voor de landbouw en natuur. Om inzicht te krijgen in de situatie voor de landbouw, in het bijzonder voor de melkveehouderij, is een literatuurstudie uitgevoerd. In ...
help
Ontzilting van den bodem van het IJsselmeer door diffusie [Boek]
Waterloopkundig Laboratorium \ 1938
help
Zoetwatervoorziening van Nederland in het kader van klimaatwijziging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kamerling, G. \ Weert, R. van de \ 2009
De verwachting is dat de zeespiegel stijgt en de droogte in de zomerperiode toeneemt als gevolg van wijziging in het klimaat. Beide leveren gevaar op voor de zoetwatervoorziening van Nederland. Door de zeespiegelstijging neemt bovendien de verzilting ...
help
Over de gevoeligheid van eenige landbouwgewassen voor zeewater [Boek]
Zijlstra, K. \ 1946
Een aantal proeven worden besproken, ondernomen om inzicht te verkrijgen in de mate van gevoeligheid van een aantal gewassen ten opzichte van het zeezout. Dit onderzoek heeft indertijd plaats gehad ten behoeve van de Wieringermeerdirectie en hare wet ...
help
Zoethouder tegen verzilting [wetenschap] \ Delft integraal [Artikel]
Wassink, J. \ 2012
Een verticale ondergrondse osmosefilter voor drinkwater bespaart niet alleen veertig procent van de energie, het lijkt ook een krachtig wapen tegen de verzilting van het grondwater.
help
Zoutindringing [Factsheet]
Friocourt, Y. \ Kuiper, K. \ Leung, N. \ 2014
Verzilting van watersystemen is het fenomeen waarbij zoet water zout(er) wordt. Het zoete water moet vaak om meerdere redenen zoet blijven, denk hierbij aan de drinkwatervoorziening, gebruik voor in de landbouw en industrie, of voor de natuur. Het ve ...
help
Brakke kwel in diepe polders : case Polder de Noordplas \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Louw, P.G.B. de \ 2007
In diepe droogmakerijen zoals Polder de Noordplas levert brakke, nutriënten rijke kwel uit het eerste watervoerende pakket een belangrijke bijdrage aan eutrofiëring en verzilting. Deze bijdrage geeft de resultaten van een monitoringsonderzoek geduren ...
help
Hoe lang is Nederland nog aantrekkelijk? : water, water, water! : bedrijven krijgen dorst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2014
Hoe lang vinden bedrijven Nederland Waterland nog aantrekkelijk? Nederland was altijd een zoetwater-walhalla. Maar zelfs hier dreigt steeds vaker een tekort. Hoe urgent is het probleem? Wat zijn de gevolgen van een krimpende hoeveelheid zoetwater voo ...
help
Rapport inventarisatie modelinstrumentarium [Boek]
Wever, N. \ 2009
Om het onderzoek naar de effectiviteit en de gevolgen van adaptatiemaatregelen uit te voeren zal veelal gebruik moeten worden gemaakt van bestaande klimaat-, effect- en impactmodellen. De koppelingen tussen die modellen zijn vaak nog niet tot stand g ...
help
Stoppen met doorspoelen? : kansen en belemmeringen [Boek]
Delsman, J. \ Oude Essink, G. \ [2013]
Het doorspoelen van watergangen (naast wateraanvoer voor peilhandhaving) is een gangbare praktijk in West-Nederland voor het tegengaan van verzilting van het oppervlaktewater door brakke kwel. Doorspoelen is op landelijke schaal een grote watervrager ...
help
Verbrakking in laag Nederland: bedreiging of kans? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijk, G. van \ Loeb, R. \ Smolders, F. \ Westendorp, P. J. \ 2013
Binnen OBN onderzoek werd gekeken naar de potentiële effecten van verbrakking op nutriëntenbeschikbaarheid, veenafbraak, baggervorming en de oppervlaktewaterkwaliteit in voormalig brak laag Nederland. Kan (opnieuw) verbrakken ook juist een oplossing ...
help
Zouttolerantie van landbouwgewassen : deelrapport Leven met zout water [Boek]website Project Leven met zout water
Dam, A.M. van \ Clevering, O.A. \ Voogt, W. \ Aendekerk, Th.G.L. \ Maas, M.P. van der \ 2007
In tabelvorm is een aantal parameters van gewassen weergegeven die van belang zijn voor de zoutgevoeligheid. In rapportvorm worden deze besproken. In de tabel zijn alle gewascategorieën weergegeven die in de Landbouwtelling (CBS) voorkomen. Voor niet ...
help
Decomposition in estuarine salt marshes : the effect of soil salinity and soil water content \ Vegetatio : acta geobotanica : revue internationale de phytosociologie, ecologie et phytogeographie : organe officiel de l'Association internationale de phytosociologie [Artikel]
Hemminga, M.A. \ Leeuw, J. de \ Munck, W. de \ 1991
help
Fresh water lens persistence and root zone salinization hazard under temperate climate : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Stofberg, S.F. \ Oude Essink, G.H.P. \ Pauw, P.S. \ Louw, P.G.B. de \ Leijnse, A. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2017
In low lying deltaic areas in temperate climates, groundwater can be brackish to saline at shallow depth, even with a yearly rainfall excess. For primary production in horticulture, agriculture, and terrestrial nature areas, the fresh water availabil ...
help
Het "brakwater-concept als zoethouder" : onderzoek naar nieuwe aanpak verzilting grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
Een nieuwe duurzame oplossing voor verziltende winningen is het onttrekken van een kleine deelstroom brak grondwater onder een verziltende winning. Zo ontstaat een stabiel front tussen brak en zoet grondwater. Het zout wordt uit het brak grondwater v ...
help
De verbouw van gerst op gronden, die met zout water overstroomd zijn geweest \ Jaarboekje van het Nationaal Comite voor Brouwgerst [Artikel]
Berg, C. van den \ 1949
De erfenis van de tweede wereldoorlog bestond voor de Nederlandse landbouw o.a. uit circa 200.000 ha geïnundeerde grond, waarvan circa 75.000 ha met brak water. Deze omvang van die inundaties zijn na het droogvallen aanleiding gewest tot vrij uitvoer ...
help
Water \ De ongekende ruimte verkend [Hoofdstuk uit boek]
Derksen, W. \ 2003
Water als sturend principe in de ruimtelijke ordening: beleidsontwikkeling in Nederland. Met prognosekaarten voor veiligheid, wateroverlast, veranderingen watertekort voor grond- en oppervlaktewater, verzilting. De studie is onderdeel van de periodie ...
help
Invloed van de grondwaterstromingen op het zoutgehalte van oppervlakte en grondwater na afsluiting van de zeearmen in het Delta-gebied [Boek]
Ernst, L.F. \ 1957
De afsluiting van de zeearmen in het Delta-gebied zal voor de landbouw belangrijke gevolgen hebben, daar de verzilting in dit gebied (vooral de Zeeuwse eilanden Goeree en Overflakkee) minder wordt en ook de verdroging in het zuid-westen van Nederland ...
help
Werkgroep Toekomstige Watervoorziening van Zuid-Beveland ten westen van het Kanaal [Boek]
Leven, J.A. van 't \ 1961
Rapport Commissie Waterbeheersing en Ontzilting. Om een indruk te krijgen van de oppervlakte cultuurgrond, die in de toekomst na de Ontzilting van het Zeeuwse Meer in aanmerking zal komen voor wateraanvoer is een schematisering toegepast, die leidt t ...
help
Transparantie effecten zoutwinning Fryslân [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Akker, J. van den \ Bruil, D.W. \ Bakel, P.J.T. van \ 2006
De zoutwinning ten noorden van Harlingen in de provincie Frysland veroorzaakt bodemdaling, heeft effecten op de zoute kwel (en geeft verzilting) en zorgt voor maatschappelijke onrust. Naar de mogelijke effecten van de zoutwinning is in het recente ve ...
help
Waterakkoord Kleinschalige wateraanvoervoorzieningen Midden-Holland [Boek]
2005
Integrale tekst van het waterakkoord Kleinschalige Wateraanvoervoorzieningen Midden-Nederland (KWA) zoals dat op 4 juli 2005 door het hoogheemraadschap van Delfland, het hoogheemraadschap van Rijnland, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpe ...
help
Water- en zoutoverlast gezien in relatie tot de verbreding en verdieping van het Kanaal van Gent naar Terneuzen [Boek]
Ernst, L.F. \ Weerd, B. van de \ 1971
In verband met het toenemend aantal klachten over gewassenschade, op landbouwgronden grenzend aan het Kanaal van Gent naar Terneuzen welke schade te wijten zou zijn aan de gevolgen van wateroverlast of zout, is op verzoek van het Landbouwschap door d ...
help
Hoe gevoelig is de Nederlandse natuur voor verzilting? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Paulissen, M.P.C.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Velstra, J. \ Wamelink, G.W.W. \ 2007
Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en veranderingen in het waterbeleid zal verzilting van grond- en oppervlaktewater toenemen. Vormt zilt water een bedreiging of biedt het mogelijkheden voor hoogwaardige natuur? Dit artikel geef ...
help
Zout vanuit zee : verzilting van de rijkswateren in Midden-West-Nederland nu en in de toekomst \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Jacobs, P. \ 2007
Getijdewerking vindt na de Deltawerken nog plaats in de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg. Door een strikte scheiding van zoet en zout water treden diverse problemen op, variërend van blauwalgengroei tot een zeer beperkte mogelijkheid voor trekviss ...
help
Verziltingsbeheersing \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Maas, C. \ 2007
Dit artikel bespreekt de variatie van zoutlast in de tijd (vanaf droogmaking en inpoldering van Nederland). Daarnaast komt het met een kwantificering van de behoefte aan doorspoelwater, de verzilting van de wortelzone, de beheersing van verzilting en ...
help
Over de zout- en vochthuishouding van geinundeerde gronden [Proefschrift]
Verhoeven, B. \ 1953
Zowel in ons land als in het buitenland was reeds lang bekend dat vele cultuurgewassen sterk zoutgevoelig zijn, zodat, voor een zo goed mogelijk uitoefenen van het landbouwbedrijf op zoute gronden, kennis van het zoutgehalte van de grond zeer gewenst ...
help
Verzilting en ontzilting van water in Nederland \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Winaut-Isebree Moens, N.L. \ 1959
Het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-. Bodem en Luchtverontreiniging is een goede aanleiding om eens na te gaan hoe het in die vijftig jaren gegaan is met het vraagstuk van verzilting van het water enerzijds en van ontzi ...
help
Zout in beeld gebracht \ H2O online [Artikel]
Witteveen, S. \ Reitsma, J.J. \ Dik, P. \ 2014
In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlaktewatersysteem door brakke kwel. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging wordt deze verzilting in de toekomst sterker. Dat kan problemen geven in sectoren die afhankelijk zijn ...
help
Verzilting Haarlemmermeer met model goed te voorspellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Witteveen, S. \ Dik, P. \ Broersma, L. \ Reitsma, J.J. \ 2014
In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlkatewatersysteem door brakke kwel. Deze verzilting zal, onder invloed van zeespiegelstijging, sterker worden. Grontmij onderzocht of en hoe chlorideconcentraties in het oppervlaktewat ...
help
130314 Deltaproof, zoetwater P407 samenvatting Stefan Kuks [Video]
STOWAvideo \ 2013
Samenvattende presentatie van Stefan Kuks (Waterschap Regge en Dinkel), waarna 8 workshops worden ingeleid. Dit als onderdeel van het dagprogramma Zoetwater, perspectieven voor hoog en laag, tijdens de Deltaproofweek in maart 2013 in Amersfoort.
help
Verziltingsonderzoek in de Krekerakpolder in verband met de uitvoering van kunstwerken ten behoeve van de Schelde-Rijn verbinding [Boek]
Wit, K.E. \ Wijnsma, M. \ 1970
help
Brakke kwel [Brochure]
Oude Essink, G. \ Louw, P. de \ Vliet, L. van \ 2012
Het grondwater in het laaggelegen Nederlandse kustgebied is op vele plaatsen brak tot zout. Om dat te verklaren moeten we de laatste duizenden jaren in ogenschouw nemen. Tot een paar duizend jaar geleden stroomde zoet water vanuit het hooggelegen lan ...
help
Effecten van brijnsystemen ten behoeve van de gietwatervoorziening in het Westland op de gebruiksfuncties van het grondwatersysteem \ H2O online [Artikel]
Klein, J. \ Raat, K. \ Faneca Sanchez, M. \ Oude Essink, G. \ Paalman, M. \ Vermeulen, R. \ 2013
Deltares en KWR hebben de effecten onderzocht van brijnsystemen op de grondwaterkwaliteit en gebruiksfuncties van het grondwatersysteem in de Westlandse glastuinbouw. Met behulp van een model is de invloed van brijnsystemen op de chlorideconcentratie ...
help
Pompschepen verminderen verzilting met waterbuffer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bakker, M.J.W.M. \ Vries, P.A.L. de \ 2015
Verzilting is een nauwelijks te onderschatten probleem voor het westen van ons land. Onder de titel "Pompen of verzilten" presenteerde Peter de Vries (Haskoning) een kosteneffectieve oplossing voor dit probleem: het aanleggen van een brakwaterbuffer ...
help
De invloed van de afsluiting van de zeegaten op de landbouwwaterhuishouding in het Zuidwesten van Nederland [Boek]
Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland \ 1953
COLN onderzoek effecten deltawerken op de agrohydrologie. Onderzoek direct na de watersnoodramp
help
Potential nitrate removal in a coastal freshwater sediment (Haringvliet Lake, The Netherlands) and response to salinization \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Laverman, A.M. \ Canavan, R.W. \ Slomp, C.P. \ Cappellen, P.V. \ 2007
Nitrogen transformations and their response to salinization were studied in bottom sediment of a coastal freshwater lake (Haringvliet Lake, The Netherlands). The lake was formed as the result of a river impoundment along the south-western coast of th ...
help
Aanvullende vragen variantenstudie waterbeheer Binnenschelde [Boek]
Klinge, M. \ 2000
ln 1999 is de ’Variantenstudie waterbeheer Binnenschelde' uitgevoerd (Witteveen+Bos, 1999). In deze studie is een tweetal oplossingsrichtingen verkend om de waterkwaliteit van de Binnenschelde zodanig te verbeteren dat voldaan wordt aan de doorzichtn ...
help
Klimaatgedreven verzilting: betekenis voor natuur en mogelijkheden voor klimaatbuffers : handreiking voor terreinclusters van Natuurmonumenten [Boek]
Paulissen, M.P.C.P. \ Rooij, S.A.M. van \ Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Slim, P.A. \ 2011
Natuurmonumenten heeft Alterra gevraagd ruimtelijk in beeld te brengen in hoeverre haar natuurgebieden in laag Nederland nu en in de toekomst risico lopen door klimaatgedreven verzilting. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een generiek stroomsch ...
help
Lokaliseren van zoute wellen in de Haarlemmermeerpolder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Goudriaan, R. \ Louw, P. de \ Kramer, M. \ 2011
Uit uitgebreid onderzoek in Polder de Noordplas is gebleken dat wellen voor meer dan 60 procent bijdragen aan de verzilting van het oppervlaktewater. Wellen zijn pijpvormige gaten in de Holocene deklaag waardoorheen water en soms ook zand vanuit het ...
help
Verziltingonderzoek Zoetermeer : verkenning van het probleem : definitief concept [Boek]
Hoogheemraadschap van Rijnland \ 2001
Uit het gebied komen de laatste jaren steeds meer klachten over te hoge zoutconcentraties. Een aantal jaren geleden is er al een zoutkering aangelegd in de Stompwijkse vaart om te voorkomen dat het zoutgehalte in de Stompwijkse vaart te hoog wordt. D ...
help
Reference manual SWAP version 3.0.3 [Boek]
Kroes, J.G. \ Dam, J.C. van \ 2003
SWAP simulates vertical transport of water, solutes and heat in variably saturated, cultivated soils. The program has been developed by Alterra and Wageningen University, and is designed to simulate transport processes at field scale level and during ...
help
De invloed van klimaatverandering op de grondwaterkwaliteit [Boek]
Hooijboer, A.E.J. \ Nijs, A.C.M. de \ 2011
Het is voor beleidsmakers van groot belang om te weten hoe de kwaliteit van het grondwater zich zal ontwikkelen bij een veranderend klimaat. Tot nu toe zijn er weinig publicaties verschenen over dit onderwerp. Het ministerie van Infrastructuur en Mil ...
help
Zoetwaterverdeling: regio afhankelijk van hoofdwatersysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
De droogte in mei 2011 heeft nog niet tot problemen geleid. Landelijke en regionale waterbeheerders hebben door anticiperen (opzetten van diverse peilen, aangepast gebruik van stuwen) en reageren (beregeningsverboden, waterverdeling en -inlaat wijzig ...
help
Laagwaterbeheer 2.0 : naar een nieuwe zoetwatervoorziening voor het Groene Hart : questions and answers [Boek]
Braakhekke, W. \ 2011
Stroming heeft een idee ontwikkeld voor een nieuwe zoetwatervoorziening. Het idee is: niet langer aanvoer vanuit het verziltingsgevoelige innamepunt bij Rotterdam/Gouda maar een gekanaliseerde Hollandse IJssel en de Leidse Rijn/Oude Rijn inzetten voo ...
help
De verdieping van een artikel over de Westerschelde: discussiedossier \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Leenders, K.A.H.W. \ 2010
De bijdrage "De Westerschelde natuurlijk" (Lases, De Kraker, 2009) trok in brede kring aandacht. Diverse regionale dagbladen wijdden er artikelen aan. De redactie ontving een historisch-wetenschappelijke bijdrage van Karel Leenders. Er werd tot opnam ...
help
Het benedenrivierengebied in tijden van klimaatverandering [Boek]
Kreveld, A. van \ 2009
Deze definitiestudie valt onder het onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte en heeft als doel: 1) Het verzamelen van kennisvragen op het gebied van waterbeheer, planologie, economie, landschap en natuur; 2) Het formeren van een samenwerkingsverband v ...
help
Het chloridegehalte van het grondwater op grotere diepte in de Wilhelminapolder [Boek]
Weerd, B. van der \ 1962
In december 1961 zijn in de Wilhelminapolder watermonsters onttrokken aan de diepe stijgbuizen, die daar ten behoeve van het onderzoek van de Werkgroep Deltagebied zijn geplaatst. Als gevolg van de afdamming in april 1961 van de Zandkreek en het Veer ...
help
Eerst het zout en dan het zoet : verzilting en de aanvoer van zoet water voor Zuid-Holland \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Noort, J. van den \ 2003
Met het graven van de Nieuwe Waterweg kwamen problemen met de zoetwatervoorziening van de directe omgeving van het kanaal, met name voor de tuinbouw in het Westland. Dit artikel geeft problemen en de gekozen oplossingen via wateraanvoer van elders
help
Zou 't verzilten? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bosch, S. \ Wateren-Hoog, B. van der \ Oude Essink, G.H.P. \ Louw, P.G.B. de \ 2009
Verzilting bedreigt de toekomstige zoetwatervoorziening van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De interne zoutdruk neemt toe doordat de kwel in (diepe) polders steeds zouter wordt. Tot op heden kon dit fenomeen met actief beheer onder controle worde ...
help
Rapport omtrent het stijgen van het zoute water, het toenemen van het chloorgehalte van het duinwater en het verminderen van den zoetwatervoorraad in de duinwaterwinplaats : verzoutingsrapport [Boek]
Gemeentewaterleidingen \ 1914
help
Water quality and hydrology in a coastal region of the Netherlands \ Journal of hydrology [Artikel]
Rees Vellinga, E. van \ Toussaint, C.G. \ Wit, K.E. \ 1981
help
Groundwater salinisation in the Wadden Sea area of the Netherlands: quantifying the effects of climate change, sea-level rise and anthropogenic interferences \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Pauw, P. \ Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ 2012
Hydrogeological research in coastal areas has gained considerable attention over the last decades due to increasing stresses on fresh groundwater resources. Fundamental groundwater flow and solute transport analyses remain essential for a concise und ...
help
Zoet-Zout Tweedaagse Texel [Video]
STOWAvideo \ 2012
Op de 2-daagse bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer’ op 31 mei en 1 juni 2012 was de belangrijkste vraag: hoe gaan we om met de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, mede als gevolg van ...
help
STOWA Zout Zout hoofdwatersysteem sessie [Video]
STOWAvideo \ 2012
Dit is een opname van de sessie, die tijdens de Zoet Zout tweedaagse is gehouden op 31 mei en 1 juni 2012. De centrale vragen in deze sessie zijn: (1) Is het water vanuit het Hoofdwatersysteem zodanig te sturen dat het komt op de plek waar de noodzaa ...
help
SWAP version 4 : theory description and user manual [Boek]
Kroes, J.G. \ Dam, J.C. van \ Bartholomeus, R.P. \ Groenendijk, P. \ Heinen, M. \ Hendriks, R.F.A. \ Mulder, H.M. \ Supit, I. \ Walsum, P.E.V. van \ 2017
SWAP (Soil, Water, Atmosphere and Plant) simulates transport of water, solutes and heat in unsaturated/saturated soils. The model is designed to simulate flow and transport processes at field scale level, during growing seasons and for long term time ...
help
Inventarisatie en analyse zouttolerantie van landbouwgewassen op basis van bestaande gegevens [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Blom-Zandstra, M. \ Kselik, R.A.L. \ 2016
In het Deltaprogramma Zoetwater is het lastig gebleken economische analyses te maken voor de programmering van maatregelen en/of de beleidsmatige afweging rond waterbeschikbaarheid. Een van de knelpunten is het gemis aan inzicht in de droogte- en zou ...
help
Effect zeespiegelstijging op het grondwatersysteem in het kustgebied [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oude Essink, G. \ 2007
In dit artikel wordt getracht de fysieke (directe) effecten van zeespiegelstijging op het Nederlandse grondwatersysteem boven water te krijgen. Deze feiten krijgen over het algemeen weinig aandacht in klimaatstudies die het zwaartepunt vaak hebben li ...
help
Regionale modellering zoet-zout grondwater in het Nederlandse kustgebied \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
Oude Essink, G.H.P. \ 2007
In dit artikel passeren verschillende aspecten van regionale modellering van zoet en zout grondwater de revue. Eerst worden in het kort enkele oorzaken en gevolgen van grondwatersystemen behandeld. Een groot zoet-zout databestand wordt beschreven en ...
help
De ontzilting van de Krammerse Slikken : deel 2: de Schorren [Boek]
Groen, K.P. \ Slager, H. \ 1994
help
Natuurontwikkeling op Groot Eiland succesvol [casus voormalige landbouwgronden] \ De levende natuur [Artikel]
Beijersbergen, J. \ Nijmeijer, M. \ 2012
Het Groot Eiland ten westen van Hulst is sinds 1923 eigendom van een Belgische familie (Kortrijk). Het gebied maakt onderdeel uit van het krekensysteem van Zeeuws-Vlaanderen. Het Groot Eiland is evenals Braakman en Passageule aangegeven als kerngebie ...
help
Zoet-Zout presentatie Walter Oomen en Rianne van Duinen [Video]
Oomen, W. \ Duinen, R. van \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Walter Oomen (Waterschap Scheldestromen) en Rianne van Duinen (Deltares): 'Omgaan met zout: niet technische maatregelen' op de eerste dag van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, ken ...
help
Zoet-Zout Parallelsessie Zoutgevoellige natuur 1 juni 2012 [Video]
STOWAvideo \ 2013
Workshoppresentaties op de tweede dag van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer’ op Texel in 2012. Maurice Paulissen (Alterra) en Jan van Bakel (De Bakelse Stroom) gaan in op de zout ...
help
Zoet-Zout Conclusies, de lessen van Texel 1 juni 2012 [Video]
STOWAvideo \ 2013
In deze video met 'De lessen van Texel: wat hebben we geleerd' worden op de 2e dag de conclusies besproken van de 4 workshop parallel sessies van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en behee ...
help
Maar eerst uitvoering compenserende maatregelen : Haringvlietsluizen in 2018 op een Kier \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Graaf, R. de \ 2015
In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. Goed voor de visstand maar daardoor loopt er ook zoutwater het Haringvliet in, dus problemen voor de landbouw en voor het waterbedrijf. Compenserende maatregelen zijn nodig. Minister Schultz gaf het sta ...
help
Effecten van brijninjectie op de grondwaterkwaliteit en functies in het Westland [Boek]
Faneca Sanchez, M. \ Klein, J. \ Oude Essink, G. \ Raat, K. \ Paalman, M. \ 2012
Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de effecten van de gecombineerde onttrekking van grondwater en brijninjectie ten behoeve van de glastuinbouw op de grondwaterkwaliteit en gebruiksfuncties van het grondwater(systeem) in het Westland.
help
Effecten van maatregelen voor de zoetwatervoorziening in Nederland in de 21e eeuw [Boek]
Maat, J. ter \ Vat, M. an der \ Hunink, J. \ Haasnoot, M. \ Prinsen, G. \ Visser, M.H. \ Boderie, P. \ Ek, R. van \ Maarse, M. \ Sligte, R. van der \ Verheij, H. \ Wesselius, C. \ [2014]
Dit rapport presenteert het onderzoek ter onderbouwing van beslissingen met betrekking tot een lange-termijn strategie voor de zoetwatervoorziening van Nederland. Hiervoor zijn de effecten op het watersysteem en op de gebruiksfuncties berekend van ve ...
help
Achtergrondstudie kwelreductietechnieken [Boek]
Louw, P. de \ Oude Essink, G. \ Maljaars, P. \ 2007
Uit de Noordplasstudie is geconcludeerd dat wellen voor meer dan 60% bijdragen aan de huidige verzilting van het oppervlaktewater in Polder de Noordplas, de diffuse kwel draagt voor ongeveer 25% bij. Ook in de Haarlemmermeerpolder dragen de wellen si ...
help
Het onderzoek van de Commissie Waterbeheersing en Verzilting in de jaren 1950 en 1951 [Boek]
Leven, J.A. van 't \ 1951
help
Waterkwaliteit en bloembollenteelt [Boek]
Ploegman, C. \ 1977
Bij de bollenteelt wordt in de winterperiode de zoutconcentratratie in de grond verminderd door uitspoeling via het neerslagoverschot. Als de bolgewassen in het voorjaar boven de grond komen, is het zoutgehalte in het bodemvocht meestal zeer laag. De ...
help
Laagwaterbeheer versie 2.0 : watertekorten als stimulans voor een mooier en klimaatbestendig Nederland [Boek]
Braakhekke, W. \ Winden, A. van \ 2009
Stroming heeft een idee ontwikkeld voor een nieuwe zoetwatervoorziening. Het idee is: niet langer aanvoer vanuit het verziltingsgevoelige innamepunt bij Rotterdam/Gouda maar een gekanaliseerde Hollandse IJssel en de Leidse Rijn/Oude Rijn inzetten voo ...
help
Verbrakking in voormalig brak laag Nederland: bedreiging of kans? \ H2O online [Artikel]
Dijk, G. van \ Loeb, R. \ Smolders, A.J.P. \ Westendorp, P.J. \ 2013
Verbrakking’ of verzilting van voormalig brakke veengebieden in laag Nederland ligt gevoelig in het Nederlandse water- en natuurbeheer. Onder zowel waterbeheerders en bestuurders als natuurbeheerders en agrariërs bestaat terughoudendheid. Is dit tere ...
help
Evaluatie van het OSR-model voor zoutindringing in de Rijn-Maasmonding (I) : Onderdeel KPP B & O Waterkwaliteitsmodelschematisaties 2014 [Boek]
Kranenburg, W. M.. \ 2015
Rijkswaterstaat heeft behoefte aan een proces-gebaseerd 3D-computermodel om effecten van ingrepen en beheermaatregelen in het Rijn-Maasmond gebied te onderzoeken. In dat kader heeft Deltares opdracht gekregen tot evaluatie van het OSR-model van het H ...
help
De schaduw van zout strooien \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velde, R. van der \ Reitsma, B. \ Kluck, J. \ 2010
De winter van 2009 op 2010 was relatief streng. Wekenlang was het landschap wit en stil en werd geschaatst op natuurijs. Maar in de stad en op de weg gaf de winter overlast, die vakkundig bestreden werd door onze zoutstrooiers. Dat zout vormt het ond ...
help
Doorbraak voor gebruik van brak grondwater als alternatieve bron voor drinkwatervoorziening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosterhof, A. \ Wolthek, N. \ Meer, W. van der \ Groenendijk, M. \ Wetering, S. van de \ Boukes, H. \ Raat, K.J. \ Eerhart, J. \ 2009
De winning en zuivering van brak grondwater is een aanlokkelijk alternatief voor de drinkwatersector. Brak grondwater is op veel locaties te winnen, het bevindt zich dieper in de bodem en is daardoor minder antropogeen beïnvloed. Het kan ingezet word ...
help
Integrale visie IJsselmeergebied 2030 : de koers verlegd - Watersysteem in beeld : achtergrondrapportage ten behoeve van de integrale visie IJsselmeergebied 2030 [Boek]
Luijn, F. van \ Rijsdorp, A. \ Wardenaar, K.J. \ 2001
help
Els van Grol en Herman Haas van het Platform Zoet-Zout: "deskundigen moeten elkaar ontmoeten" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
De strijd tussen zoet en zout is een oude strijd met vele aspecten. In de 14e en 15e eeuw werden handel en walvisvaart bedreven vanuit steden als Alkmaar en De Rijp, toen in open verbinding met de Zuiderzee, nu al eeuwen midden in het groene land. He ...
help
Zoet-zout verdeling onder het strand : niet zo evident als het lijkt \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Vandenbohede, A. \ Lebbe, L. \ 2008
In kustgebieden komt zoet grondwater, dat van land naar de zee stroomt, in contact met zout zeewater. Tussen dit zoete en zoute grondwater ontstaat een overgangszone en de positie daarvan is afhankelijk van verschillende factoren. Een 'klassieke' sit ...
help
Inventarisatie maatregelen omtrent interne verzilting : leven met zout water : deelrapport: inventarisatie maatregelen omtrent interne verzilting [Boek]
Velstra, J. \ Hoogmoed, M. \ Groen, K. \ 2009
In Laag Nederland komen op veel plaatsen grondwater- en oppervlaktelichamen voor die “van nature” brak zijn. De verwachting is dat door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling de waterlichamen brakker worden of beter gezegd dat de frequ ...
help
Hydrologische gevolgen van de zandwinning in de Holendrechter en Bullewijker polder ten behoeve van de aanleg van rijksweg 6 : rapport over 1973 [Boek]
Kouwe, J.J. \ 1975
Ten behoeve van de aanleg van Rijksweg 6 van Amstelveen via Ouderkerk a /d Amstel in oostelijke richting werd in de Holendrechter en Bullewijker Polder een zandwinning ingericht met een uiteindelijk oppervlak van ca 60 ha en een diepte van ca 40 m. M ...
help
Verzilting in perspectief : de uitkomst van zeven interviews en vier focusgroepen over klimaatverandering, toenemende verzilting en landbouw in Noord-Nederland [Boek]
Brouwer, S. \ Velstra, J. \ 2012
Dit rapport biedt een analyse van een zevental interviews en vier focusgroepen die hebben plaatsgevonden in het kader van het zogenaamde perceptiespoor binnen het onderzoek ‘Klimaatverandering, toenemende verzilting en landbouw in Noord-Nederland’. H ...
help
Optimalisatie van waterinlaat met een fosfaatmodel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosthoek, J. \ Maijers, J. \ 2011
Vanwege problemen met blauwalgen overweegt Rijkswaterstaat om het Volkerak-Zoommeer te verzilten. Waterschap Brabantse Delta denkt daarom met belanghebbenden na over een alternatieve zoetwatervoorziening. Naast de bestaande waterinlaat vanuit de Amer ...
help
Probabilistische benadering van de zoetwatervoorziening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zethof, M. \ Slootjes, N. \ Beijk, V. \ 2012
Het voorjaar van 2011 was erg droog. Het neerslagtekort was tot half juni zelfs groter dan in het recordjaar 1976. Diverse maatregelen zijn genomen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Hoewel watertekorten vooral optreden in de bodem, spreken we ...
help
'Zoethouder' levert gescheiden brak en zoet grondwater uit één put \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosterhof, A. \ Valk, M. van der \ Ruijter, J.A. de \ Raat, K.J. \ 2012
In Noardburgum is met succes een proef uitgevoerd met de Zoethouder: gelijktijdige winning van brak en zoet grondwater. Verzilting van het bovenste (zoete) onttrekkingsfilter werd effectief tegengegaan door de gelijktijdige onttrekking van dieper gel ...
help
Droogte, verzilting en binnendijkse natuur in de Zuidwestelijke Delta : analyse autonome ontwikkeling en effecten deltascenario’s [Boek]
Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Massop, H.T.L. \ Wegman, R.M.A. \ Paulissen, M.P.C.P \ Veraart, J.A. \ 2012
Droogteperioden zullen in de komende decennia wellicht frequenter optreden. Ook wordt een verdere stijging van de zeespiegel verwacht. Deze fenomenen betekenen voor de Zuidwestelijke Delta: meer invloed van droogte en zout op de binnendijkse natuur. ...
help
Een klimaatbestendige delta na openen Afsluitdijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Al, M. \ Braaksma, J. \ 2014
Wat zou er gebeuren wanneer het IJssel- en Markermeer opnieuw in open verbinding komen te staan met de zee? Het door de zee gevormde landschap zou zijn ziel weer terugkrijgen. Zalmen zwemmen weer vanaf zee via de Rijndelta naar hun oude paaiplaatsen ...
help
Swap version 3.2 : theory description and user manual [Boek]
Kroes, J.G. \ Dam, J.C. van \ Groenendijk, P. \ Hendriks, R.F.A. \ Jacobs, C.M.J. \ 2008
SWAP 3.2 simulates transport of water, solutes and heat in the vadose zone. It describes a domain from the top of canopy into the groundwater which may be in interaction with a surface water system. The program has been developed by Alterra and Wagen ...
help
Zoet-Zout presentatie Ad Jeuken 31 mei 2012 [Video]
Jeuken, A. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Ad Jeuken (Kennis voor Klimaat): 'Van stroomgebied tot strandbiet. Inkadering verzilting in laag Nederland' op de eerste dag van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer ...
help
Het zoete en bittere van verzilting \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cleef, R. van \ Laro, J. \ 2008
Nederland verzilt. De toename van het chloridegehalte in grond- en oppervlaktewater kan ons economisch functioneren gaan beïnvloeden. Er kunnen immers veranderingen ontstaan voor functies die gebruik maken van water. Voor sommige gebruiksfuncties lij ...
help
130314 Deltaproof, zoetwater P406 Dolf Kern [Video]
STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Dolf Kern (Hoogheemraadschap van Rijnland): 'Kan het wat zouter? : laag Nederland' als onderdeel van het dagprogramma Zoetwater, perspectieven voor hoog en laag, tijdens de Deltaproofweek in maart 2013 in Amersfoort.
help
Zoetwatervoorziening Noordwest-Groningen [Boek]
Groningen (provincie) \ 1984
help
Zout en landbouw gaan niet samen... toch? : zoutwatervrees! \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kesteren, D. van \ 2015
Zout water en landbouw? Gezworen vijanden. Dat is niet helemaal waar, want volgens de laatste inzichten kunnen landbouwgewassen best een beetje zout hebben. Dat is goed nieuws, want bodemverzilting is wereldwijd een bedreiging voor landbouwgronden. I ...
help
Verzilting en waterbehoefte nu en in de toekomst : achtergronden, beleid en ontwikkelingen [Boek]
Wateren-de Hoog, B. van der \ Kruiningen, F. van \ 2008
help
130314 Deltaproof, zoetwater P401 opening Stefan Kuks [Video]
STOWAvideo \ 2013
Na het welkomstwoord van de dagvoorzitter René Schepers gaf Stefan Kuks (Waterschap Regge en Dinkel) de openingspresentatie als onderdeel van het dagprogramma Zoetwater, perspectieven voor hoog en laag, tijdens de Deltaproofweek in maart 2013 in Amer ...
help
'We moeten blijven vechten voor voldoende zoet water' \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tiggelen, A. van \ 2015
„Zoet water is heel belangrijk voor de akkerbouw op Tholen. We hebben er de afgelopen jaren hard voor gevochten om het te krijgen zoals het nu is”, zegt akkerbouwer Sjoerd Heestermans. „Nu is het zaak dat de kwaliteit van het water nog beter wordt, w ...
help
Nieuwe kijk op verzilting biedt perspectief voor zoetwatertekort [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velstra, J. \ Vries, A. de \ 2008
Elke gebruiker en waterbeheerder kijkt vanuit een eigen specifieke perceptie naar de problemen van verzilting. Om tot bruikbare oplossingen te komen is het dus van groot belang om vanuit deze perspectieven te redeneren. Is verzilting wel een probleem ...
help
Leven met zout water : overzicht huidige kennis omtrent interne verzilting [Boek]
Voorde, M. ter \ Velstra, J. \ 2009
De brochure ‘Leven met Zout water’ bevat de belangrijkste resultaten van de gelijknamige studie van STOWA en LmW naar het proces van (interne)verzilting, de effecten ervan op landbouw en natuur en naar mogelijke oplossingen voor de aanpak van verzilt ...
help
Met het getij komen ook de economische kansen : nieuw plan geeft kreken weer eb en vloed \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Beek, B. op de \ 2010
Meer nog dan aan visies hebben de Zeeuwen behoefte aan moed. Moed om keuzes te écht te gaan leven met water. Hoe klein het land ook is, voor een aantal jonge ingenieurs van Bureau Tauw zou het een ideaal plangebied zijn om hier het getij weer toegang ...
help
Geen paniek om verzilting : tijd genoeg om in te spelen op hip onderwerp \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Berg, G. van den \ 2008
Door verschillende oorzaken is er in Nederland een onomkeerbare verzilting gaande. Voor de landbouw is de ramp te overzien. Gewassen blijken meer zout te verdragen dan vaak wordt gedacht. Deels moet worden overgeschakeld op de teelt van andere gewass ...
help
Modelling of the effect of a sea-level rise and land subsidence on the evolution of the groundwater density in the subsoil of the northern part of the Netherlands \ Journal of hydrology [Artikel]
Meij, J.L. van der \ Minnema, B. \ 1999
help
De rol van onzekerheid in kennis in de MER-procedure van het Volkerak-Zoommeer : achtergrond document [Boek]
Veraart, J.A. \ Klostermann, J.E.M. \ cop. 2012
In deze deskstudie is geïnventariseerd welke onzekerheden in kennis over het watersysteem, regionale watervoorziening en verzilting een rol gespeeld hebben in het onderhandelingsproces over de verschillende beheersvarianten voor het Volkerak-Zoommeer ...
help
Evaluatie van het OSR-model voor zoutindringing in de Rijn-Maasmonding (II) : Onderdeel KPP B & O Waterkwaliteitsmodelschematisaties 2015 [Boek]
Kranenburg, W. M.. \ 2015
Rijkswaterstaat heeft behoefte aan een proces-gebaseerd 3D-computermodel om onderzoek te kunnen doen naar effecten van ingrepen en beheermaatregelen in het Rijn-Maasmond gebied op zoutindringing. In dat kader heeft Deltares opdracht gekregen tot eval ...
help
"Zoute grondwater is van 'recente' datum" : onderzoek naar herkomst verzilting ondergrond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Volledige proefschrift
Vaartjes, J. \ 2004
Zout grondwater is en blijft een factor van betekenis voor het waterbeheer in de Nederlandse provincies. De aanwezigheid van het zoute grondwater is al ruim een eeuw bekend, maar de herkomst en ouderdom werden nooit eenduidig vastgesteld. Geohydroloo ...
help
Zilte perspectieven [Boek]
Fiselier, J.L. \ 2003
Drie perspectieven voor een nieuwe aanpak van verzilting in gebieden in de Nederlandse kuststreek. 1) Beter omgaan met zoet water. 2) Méér doen met brak water (kwelvenster als bron voor leidingwater; lemnaweiden voor de landbouw). 3) Benutten van zou ...
help
State of the art of the impact of climate change on environmental quality in The Netherlands : a framework for adaptation. [Boek]
Dijk, J. van \ 2009
The effects of climate change on environmental quality in the Netherlands are expected to be large and diverse. However, effects may be very different for the compartment considered e.g air, soil, water, vegetation, fauna and the impact also depends ...
help
'Eerst het zoet, dan het zout' : bestuurder Arie Wesdorp strijdt voor zoet water in Zuidwest-Nederland \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Schellart, M. \ 2010
Arie Wesdorp is ruim een jaar bestuurslid van LTO Noord Zuid-Holland. Vooral de zoetwatervoorziening op de Zuid-Hollandse eilanden houdt hem bezig. 'Eerst het zoet, dan het zout', luidt het credo.
help
Grondwater in Overijssel wordt zoeter \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, C. van den \ Jong, M. de \ 2007
De Provincie Overijssel, het bevoegd gezag voor het grondwater, heeft de gegevens over de grondwaterkwaliteit geëvalueerd. Daarbij is vooral onderzocht welke trends zichtbaar zijn voor belangrijke milieuthema’s als vermesting, verzuring en verzilting ...
help
Effect van gips bij de verbetering van grasland met zoute kwel, gelegen in de Stavorense Noordermeerpolder \ De buffer [Artikel]
Huinink, J.T.M. \ 1987
help
Klimaatverandering, toenemende verzilting en landbouw in Noord-Nederland [Boek]
Staveren, G. van \ Velstra, J. \ 2012
Het voorliggende deelrapport maakt deel uit van een serie van vier rapporten behorend bij de studie “Klimaatverandering en Toenemende Verzilting en landbouw in Noord-Nederland”. Dit rapport behandelt het onderzoek dat is gedaan naar de huidige en toe ...
help
Verzilting, klimaatverandering en de Kaderrichtlijn Water : casestudie het boezemstelsel van Schieland [Boek]
Veraart, J.A. \ Gerven, L.P.A. van \ 2012
Klimaatverandering, zeespiegelstijging, autonome verzilting en de toenemende watervraag maken de zoetwatervoorziening in Nederland in de toekomst complexer, ondanks dat er, onder normale omstandigheden, zoet water in overvloed is. De kans op extremer ...
help
Duurzaam omgaan met verdroging en verzilting in de polders : thema water \ Proeftuin nieuws [Artikel]
De Rocker, E. \ 2012
Water wordt een schaars goed. Elke druppel telt. Dat is zeker het geval in een poldergebied waar er mede door de klimaatverandering, naast de dreiging van langere perioden van droogte ook het toenemende gevaar voor verzilting bestaat. Het gevaar voor ...
help
Pompen of verzilten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2012
Als de weergoden meezitten is de zomer nu echt aangebroken. Dat kan voor heel andere problemen zorgen dan waar de meeste waterschappen in de regel mee kampen: een tekort aan zoet water.
help
The effect of chronic and temporary saltstress on growth and development of four species of helophytes [Boek]
Hootsmans, M.J.M. \ 1996
help
How subsurface water technologies (SWT) can provide robust, effective, and cost-efficient solutions for freshwater management in coastal zones : climate proof fresh water supply in coastal areas and deltas in Europe \ Water resources management : an international journal [Wetenschappelijk artikel]
Zuurbier, K.G. \ Raat, K.J. \ Paalman, M. \ Oosterhof, A.T. \ Stuyfzand, P.J. \ 2017
Freshwater resources in coastal zones are limited while demands are high, resulting in problems like seasonal water shortage, overexploitation of freshwater aquifers, and seawater intrusion. Three subsurface water technologies (SWT) that can provide ...
help
OSR-simulaties voor zoutindringing in de Rijn-Maasmonding zomer 2003 : onderdeel KPP Waterkwaliteitsmodelschematisaties 2015 [Boek]
Kranenburg, W. M.. \ Schueder, W. M.. \ 2015
Rijkswaterstaat (RWS)heeft behoefte aan een proces-gebaseerd 3D-computermodel om onderzoek te kunnen doen naar effecten van ingrepen en beheermaatregelen in de Rijn-Maasmonding op zoutindringing. In dat kader heeft Deltares in opdracht van RWS in twe ...
help
Herstel van estuariene dynamiek in de zuidwestelijke Delta [Boek]
Baptist, M.J. \ Mesel, I. de \ Stuyt, L.C.P.M. \ Henkes, R. \ Molenaar, H. de \ Wijsman, J. \ Dankers, N. \ Kimmel, V. \ 2007
Dit rapport bevat de resultaten van een studie naar herstel van estuariene dynamiek in de Delta. In deze studie wordt beschreven wat estuariene dynamiek is, worden opties voor herstel onderzocht en wordt bekeken wat de consequenties zijn voor natuur ...
help
Een kwestie van smaak : opstap naar een zilte economie [Boek]
Bade, T. \ 2010
Dit rapport brengt de verzilting in polders in beeld en wel de economische gevolgen daarvan. Het bevestigt het beeld dat de ondernemers uit de agrarische sector, gezien de bedrijfsstructuur, het sterkst de gevolgen zullen ondervinden. Bij inkomensder ...
help
Aanvullend veldonderzoek Groot Mijdrecht Noord [Boek]
Velstra, J. \ Acacia Water \ Vrije Universiteit \ 2008
In april 2008 is een consortium van Royal Haskoning, Deltares en Acacia Water van start gegaan met het project “Grondwateronderzoek polder Groot Mijdrecht”. Doelstelling van het project is het eerdere modelonderzoek op de door de commissie Remkes eer ...
help
De inundaties gedurende 1944-1945 en hun gevolgen voor de landbouw = The inundations of 1944-1945 in the Netherlands and their effect on agriculture = Les inondations de 1944-1945 aux Pays-Bas et leur influence sur l'agriculture = Die Inundationen in den Jahren 1944-1945 in den Niederlanden und ihre Folgen für die Landwirtschaft - IX: The exchangeable cations in soils flooded with sea water [Boek]
Molen, W.H. van der \ 1957
help
Zoet-Zout presentatie Jan Busstra 31 mei 2012 [Video]
Busstra, J. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Jan Busstra (Deltaprogramma Zoetwater): 'Deltaprogramma Zoetwater: Stand van zaken, water en zout en mogelijke strategieën' op de eerste dag van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, ...
help
Zoet-Zout presentatie Lodewijk Stuyt 31 mei 2012 [Video]
Stuyt, L. \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Lodewijk Stuyt (Alterra): 'Handelingsruimte zoetwaterbeheer: €ureyeopener. Een tool om oplossingsrichtingen waterbeheer snel inzichtelijk te maken' op de eerste dag van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: u ...
help
Bergse waterdiscussie gaat vooral over zwemwater : gemeenteraadsverkiezingen : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2014
Het onderwerp 'water' speelt amper een rol in de aanloop naar de inmiddels gehouden raadsverkiezingen. Maar wel een beetje in Bergen op Zoom. 'Zoet en/of zout', blauwalg, de grootste 'waterparkeerplaats' van het land en havenuitbreiding zijn in het h ...
help
Basisdocument wetgeving en beleid met betrekking tot verzilting [Boek]website Project Leven met zout water
Tilburg, M. van \ Brouwer, S. \ 2006
Aangezien het huidige waterbeheer er op gericht is om zout water niet in te laten, en daar waar wel verzilting plaatsvindt door te spoelen met zoet water, blijft de schade tot nu toe beperkt. Maar gezien de toename van droogteperiodes, waardoor doors ...
help
Nu praten over zoetwatervoorziening voorkomt straks problemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
2009
De waterinfrastructuur en -spelregels zijn in de jaren '80 voor het laatst onderzocht en voldoende bevonden. De hoofdkranen - zoals de regelstuw Driel en de spuisluizen in de Afsluitdijk en het Haringvliet - en de trapjeslijn in de Nieuwe Maas die de ...
help
130314 Deltaproof, zoetwater P403 Ruud Bartholomeus [Video]
STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Ruud Bartholemeus (KWR) en Mirjam Hack (Alterra): 'Klimaatrobuuste landbouw en natuur, bereiken zonder schade?' als onderdeel van het dagprogramma Zoetwater, perspectieven voor hoog en laag, tijdens de Deltaproofweek in maart 2013 in ...
help
Zoetwatervoorziening in Nederland : landelijke analyse knelpunten in de 21e eeuw [Boek]
Klijn, F. \ Maat, J. ter \ Hunink, J. \ Baarse, G. \ Bakel, J. van \ cop. 2011
Deze knelpuntenanalyse is een eerste stap in een verkenning van de zoetwaterproblematiek. Doel van de landelijke knelpuntenanalyse is om vast te stellen waar de toekomstige watervraag groter is dan de waterbeschikbaarheid, hetzij qua hoeveelheid, het ...
help
We kunnen niet allemaal lamsoor eten : de uitkomsten van vijf focusgroep discussies over Leven met Zout Water [Boek]website Project Leven met zout water
Brouwer, S. \ Huitema, D. \ 2007
Hier was het onderwerp voor de focusgroepen de verzilting van het Nederlandse watersysteem. De doelstelling was om inzicht te krijgen in de mate waarin een aantal groepen in Nederland verzilting als een probleem ervaren en zo ja, hoe ze dat probleem ...
help
Zoet en zout grondwater in de provincie Flevoland \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Oude Essink, G.H.P. \ Klepper, C. \ Louw, P.G.B. de \ Baaren, E.S. van \ 2008
In dit artikel wordt de draagkracht van het grondwatersysteem besproken in relatie tot zoetwaterontrekkingen. Hiervoor zijn een inventarisatie van chlorideconcentratiemetingen, een watersysteemanalyse, een 3-dimensionale zoet-zout kartering en een me ...
help
Verzilting Noordkop serieus genomen \ BloembollenVisie [Artikel]
Dwarswaard, A. \ 2013
Zonder water geen bloembollenteelt. Niet elk water is echter even geschikt. Als er te veel zout in zit treedt schade op. Met name in de Kop van Noord-Holland speelt dit probleem, vooralk als sprake is van langdurige droogte. Sector en Hoogheemraadsch ...
help
Ontzilting; een oplossing voor verzilting in de vollegronds landbouw? \ H2O online [Artikel]
Craats, D. van de \ Nikkels, M. \ Stuyt, L. \ 2016
De huidige manier van omgaan met verzilting in Nederland kan in de toekomst steeds vaker problemen opleveren, onder andere voor beregening in zoutgevoelige teelten. Er wordt daarom nu al aan verschillende oplossingen gewerkt. Eén van de mogelijke opl ...
help
Groundwater salinization processes in the coastal area of the Netherlands due to transgressions during the Holocene [Proefschrift]
Post, V.E.A. \ 2004
De ruimtelijke verdeling van zoet- en zout grondwater komt in veel kustgebieden niet overeen met de verdeling die men op basis van het huidige stromingspatroon zou verwachten. Zout grondwater bevindt zich vaak landinwaarts van de huidige kustlijn, te ...
help
Analyse zoutmetingen inlaatproef Haringvliet in maart 1997 [Boek]
Jacobs, P. \ Steenkamp, B.P.C. \ Goederen, S. de \ 2003
In de periode van 10 tot 14 maart 1997 heeft Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland in samenwerking met RIZA en RIKZ een proef uitgevoerd, waarbij gedurende 9 getijden de Haringvlietsluizen zowel bij eb als vloed gedeeltelijk zijn open gezet. De proef ...
help
Pilotproject boer en water op St. Donatus, Texel [Boek]
Bos, L. \ Vugt, A. van \ Wee, L. van \ 2002
help
Zoetzout krant : zoet-zouttweedaagse op Texel, 31/05, 1/06, 2012 [Boek]
Weeren, B.-J. van \ Veraart, J. \ 2012
Kennis voor Klimaat, Rijkswaterstaat en STOWA/Deltaproof hielden op 31 mei en 1 juni 2012 het tweedaags symposium ‘Verzilting & waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer’ over de toenemende verzilting van ons grond- en oppervlaktewater, ...
help
Bewegen tussen zout en zoet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, V. van den \ Santbergen, L. \ Vries, I. de \ 2009
Het kabinetsplan om - onder voorwaarden - uiterlijk in 2015 zout water toe te laten uit de Oosterschelde moet worden opgenomen in het definitieve Nationaal Waterplan. Dat staat in een advies dat de stuurgroep zuidwestelijke delta afgelopen juni aan d ...
help
Zoet water Zuidwestelijke Delta : een voorstel voor een regionale zoetwatervoorziening [Boek]
Hoorn, I. van \ Schrijnen, J. \ 2009
De notitie beschrijft een geheel pakket aan oplossingen en maatregelen dat de gevolgen van een toekomstig zout Volkerak-Zoommeer (VZM) voor alle zoetwaterafhankelijke functies zo beperkt mogelijk houdt tegen aanvaardbare kosten en dat tevens voorsort ...
help
Mogelijkheden voor beperking van inlaatwater in polders [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velstra, J. \ Groen, K. \ Boomgaard, M. \ 2010
Sturing in drainage, peilen en inlaat kan de gevolgen van klimaatverandering, het vaker optreden van droge zomers, zoals in 2003, voor een deel compenseren. Dat is van belang in de discussie over het veiligstellen van de wateraanvoer in de zomer in l ...
help
De ontzilting van de Krammerse Slikken [Boek]
Groen, K.P. \ Slager, H. \ 1993
help
Sociaal-economisch spoor verzilting Noord-Nederland : effecten van aan klimaatverandering gerelateerde verzilting op de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven in Noord-Nederland [Boek]
Snellen, B. \ Essen, R. van \ Kroes, J. \ Stuyt, L. \ 2012
Het doel van het deelproject ‘Sociaal Economisch Spoor’ is om de effecten van verzilting in sociaal economische zin op landbouw inzichtelijk te maken voor Noord-Nederland. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in directe gevolgen voor de interne agrarisc ...
help
Verzilting in de veehouderij : ervaringen op melkveebedrijven [Boek]
Visscher, J. \ 2012
Dit rapport beschrijft de ervaringen van een aantal melkveehouders in de Nederlandse kuststreek met mogelijke verzilting op hun bedrijf. Verzilting kan negatieve gevolgen hebben voor drinkwatervoorziening van het vee, graslandproductie en -beheer en ...
help
Potenties van een zout Volkerak-Zoommeer voor mossel- en oestercultuur [Boek]
Wijsman, J. \ Kleissen, F. \ 2012
In een zoute situatie zal het Volkerak-Zoommeer (opnieuw) een interessant gebied worden voor de kweek van schelpdieren. In een eerdere verkenning door de Vries et al. (2008) is berekend dat een mosselproductie van 6 á 9 miljoen kg mogelijk is. Er is ...
help
Verzilting Volkerak-Zoommeer niet meer nodig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Born, W. \ Witte, C. de \ 2012
Toename van de voedselrijkdom en een gebrek aan doorstroming veroorzaakten in het Volkerak-Zoommeer overlast van blauwalgen. Op basis van een planstudie waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer werd een symptoombestrijding voorgesteld, die waarschijnlijk de ...
help
Hydrological controls on salinity exposure and the effects on plants in lowland polders [Proefschrift]
Stofberg, Sija F. \ 2017
help
Leven met zout water : deelrapport: zouttolerantie van zoetwaterafhankelijke natuurdoeltypen; verkenning en kennislacunes [Boek]
Paulissen, M.P.C.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Wamelink, G.W.W. \ 2007
Overzicht van de zouttolerantie van zoetwaterafhankelijke natuurdoeltypen en habitatrichtlijnsoorten in Laag Nederland. Er zijn kennistabellen opgesteld over chlorideranges en gevoeligheid voor verzilting. Voor bijna alle onderzochte natuurdoeltypen ...
help
Biogeochemical cycling of nutrients and trace metals in the sediment of Haringvliet Lake: response to salinization [Proefschrift]
Canavan, R.W. \ 2006
Biogeochemische kringlopen van nutriënten en spoormetalen in sediment van het Haringvliet en gevolgen van verzilting
help
Saline groundwater - surface water interaction in coastal lowlands [Proefschrift]
Delsman, J.R. \ [2015]
Verzilting van oppervlaktewater door zout grondwater komt veel voor in de Nederlandse kustregio. Het nemen van effectieve maatregelen wordt echter bemoeilijkt, doordat de hydrologische processen en fysisch-geografische factoren die de uitstroom van z ...
help
Economische effecten van klimaatverandering : overstroming en verzilting in scenario's, modellen en cases [Boek]
Jonkhoff, W. \ 2008
Economische effecten van klimaatverandering in de periode tot 2100 worden beschouwd. Daartoe hebben de auteurs klimaatscenario's (van KNMI) en economische scenario's (van CPB) gecombineerd. Als belangrijkste effecten van klimaatverandering onderschei ...
help
130314 Deltaproof, zoetwater P402 Ad Jeuken [Video]
STOWAvideo \ 2013
Presentatie van Ad Jeuken (Kennis voor Klimaat) en Emiel van Velzen (Deltares) onder de titel 'Regionale maatregelen voor adaptatie aan klimaatverandering in de zoetwatervoorziening in Nederland' als onderdeel van het dagprogramma Zoetwater, perspect ...
help
De voordelen van zoet water voor de landbouw op Schouwen-Duiveland [Boek]
Landbouwhogeschool Wageningen \ 1979
help
Kennisdag, Zoet - Zout Tweedaagse Zeeland, 2014 [Video]
STOWAvideo \ 2014
De afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en toenemende verzilting vormen een belangrijke uitdaging voor het toekomstige regionale waterbeheer in laag Nederland. Tijdens de 2e Zoet-zout tweedaagse eind juni 2014 gingen de deelnemers hierover met elkaar i ...
help
Zorgen om zoute kwel : toenemende verzilting vereist bewustere omgang met zoet water \ Akker magazine : onafhankelijk vakblad voor de akkerbouw [Artikel]
Tiggelen, A. van \ 2014
"We moeten bewuster en efficiënter omgaan met zoet water", zegt Perry de Louw, geohydroloog bij Deltares. Hij onderzocht het effect van zoute kwel op verzilting van oppervlaktewater en bodem. Zoute kwel is via wellen de belangrijkste verziltingsbron ...
help
'Verziltingsdiscussie komende jaren steeds heviger' \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Mens, R. \ 2009
Verzilting is een groeiend probleem in Zuid-Holland. Door klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelstijging kan de boomteelt in de provincie in gevaar komen. Wat is er tegen dit probleem te doen? De Boomkwekerij sprak met voorzitter van de NBvB-k ...
help
Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden : vijf veelbelovende maatregelen rond zoetwaterbeheer geëvalueerd op effecten, kosten en baten : voorlopige resultaten [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Janssen, G.M.C.M. \ Linderhof, V.G.M. \ Polman, N.B.P. \ Massop, H.T.L. \ Kselik, R.A.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Greft, J.G.M. van der \ Delsman, J. \ Oude Essink, G.H.P. \ 2013
Het grondgebruik in Nederlandse kustregio’s wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting. De urgentie en prognose van dit probleem is niet altijd even duidelijk. Er is een toenemende discussie over zoetwaternormering. Uit recent onderzoek v ...
help
Verzilting en verziltingsbeheersing [Boek]
[ca. 2007]
Inhoud: 1. Kwantificering van de zoutlast van het oppervlaktewater; 2. Kwantificering van de aanvoerbehoefte; 3. Verzilting van de wortelzone; 4. Beheersing van verzilting (Peilbeheer; Reductie van de zoutlast); 5. Zoute wellen
help
Water - en zoutbelasting poldergebied 'Midden - West Nederland' : bronnen van verzilting [Boek]
Couwenhoven, T. \ Toussaint, C.G. \ 1969
help
Waterhuishouding en waterverdeling in Nederland [Boek]
Arnold, G. \ 2009
De waterhuishouding van Nederland zit ingewikkeld in elkaar. Ook de manier waarop het water over het land wordt verdeeld, is verre van eenvoudig. De uitdagingen voor het waterbeleid zijn groot, de discussies daarover veelvuldig. Dit boekje beschrijft ...
help
Climate change induced salinisation of artificial lakes in the Netherlands and consequences for drinking water production \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Bonte, M. \ Zwolsman, J.J.G. \ 2010
Here, we present a modelling study to investigate the impacts of climate change and associated hydrological shifts on the chloride concentration and salinisation processes in the Lake IJsselmeer region. Chloride is especially relevant for drinking wa ...
help
Kansen voor zilte aquacultuur in Nederland : met speciale aandacht voor visteelt op land [Boek]
Stuyt, L.C.P.M. \ 2009
De kansen, belemmeringen en aandachtspunten van zilte aquacultuur en hun onderlinge verbanden worden in een uitgebreide analyse op een rij gezet. Zij worden bepaald door economie, regelgeving, technologie en imago. Veel aanbevelingen bestaan al lange ...
help
De geschiedenis van het zoutonderzoek in Nederland [Boek]
Groen, K.P. \ 1991
help
Onderzoek naar het verziltingsgevaar van beregeningsputten bij de aanleg van de opritten van het nieuwe viaduct in rijksweg 60 gemeente Kloosterzande [Boek]
Weerd, B. van der \ 1969
Onderzoek is verricht naar de gevaren van verzilting van Nortonputten bij de bouw van het viaduct op de kruising van Rijksweg 60 met de Groenendijk in de Gemeente Kloosterzande. Ten behoeve van dit project worden namelijk de opritten aangelegd waarvo ...
help
Verzilting Rammegors stuit op verzet \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2012
Een nieuw aan te leggen doorlaat moet het getijde terugbrengen in het Rammegors, een natuurgebied tussen Tholen en Sint-Philipsland. Achter een dijk kan dan nieuwe getijdennatuur ontstaan. Inwoners en landbouwers van Sint-Philipsland maken zich zorge ...
help
Environmental aspects of drainage \ Drainage principles and applications [Hoofdstuk uit boek]
Ritzema, H.P. \ Braun, H.M.H. \ 1994
help
Opties voor een klimaatbestendige zoetwatervoorziening in Laag-Nederland : tussentijds integratierapport, mei 2012 [Boek]
Jeuken, A. \ Duinen, R. van \ Pauw, P. \ Zee, S. van der \ Stofberg, S. \ cop. 2012
Dit rapport geeft een tussentijds overzicht van ‘state of the art’ kennis uit lopend onderzoek van het consortium ‘Climate Proof Fresh Water Supply’ (CPFWS) dat in het kader van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat wordt uitgevoerd. De focus v ...
help
Functiefacilitering van bollenteelt in Noord-Holland [Studentenverslag]
Rebel, M. \ 2010
Provincie Noord-Holland wil het water meer sturend maken in de ruimtelijke ontwikkeling. Met behulp van functiefaciliteringskaarten willen ze inzicht krijgen in de eisen die een gebruiksfunctie stelt aan de facilitering door de waterbeheerder en de g ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.