Login

Hydrotheek

help
Klimaatadaptieve drainage: middel tegen piekafvoeren en watertekorten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Kuipers, L. \ Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ Iersel, A. van \ Talsma, M. \ 2012
Klimaatadaptieve drainage is een nieuwe methode om water vast te houden in de bodem van een perceel via een samengesteld drainagesysteem dat online traploos stuurbaar is. Hierdoor kunnen piekafvoeren die het gevolg zijn van een grilliger neerslagpatr ...
help
Berekening van de capillaire opstijghoogte en het bergend vermogen in gelaagde bodemprofielen [Boek]
Lanen, H.A.J. van \ 1981
help
Klimaatadaptief waterbeheer: wat biedt de bodem? : kennismaking, kennisvragen en lopende projecten [Boek]
2012
Tot enkele jaren geleden was de bodem geen issue in het waterbeheer. Het wateraanvoer- en waterafvoersysteem was simpelweg afgestemd op vraag en aanbod. Maar geleidelijk aan bereiken wij de grenzen van het watersysteem. Vandaar dat steeds nadrukkelij ...
help
Invloed incidentele waterberging op de opbrengst en voederwaarde van gras [Boek]
Kok, I. \ Hoving, I.E. \ 2004
De verwachte klimaatverandering zal in de provincie Friesland leiden tot problemen met de afvoer van het neerslagoverschot in natte perioden. Het gebruiken van landbouwgrond voor tijdelijke waterberging is een mogelijke oplossing om extreme neerslagp ...
help
Is grondwaterberging beter te benutten om afvoeren te verminderen? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Querner, E.P. \ 2003
Bij het bestrijden van wateroverlast wordt veel waarde gehecht aan het benutten van het grondwater om wateroverlast te beperken. In dit artikel wordt aan de hand van enkele berekeningen aangetoond dat het benutten van méér grondwaterberging een beper ...
help
Systeemkennis is de basis \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Brils, J.M. \ Joziasse, J. \ Duijne, J.D.G. van \ 2006
Europees beleid dringt aan op het behoud of herstel van een goede kwaliteit van ons natuurlijke bodem-watersysteem. Daarvoor is inzicht nodig in zowel het systeem als de effecten van maatregelen. Een project als AquaTerra Nederland draagt bij aan het ...
help
Bewust herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem : inhoudelijk rapportage 2010 [Boek]
Eekeren, N. van \ Zaneveld-Reijnders, J. \ 2011
Directe aanleiding voor het project "Bewust herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem", was het voornemen van Brabant Water om de onttrekking van drinkwater uit de diepe ondergrond rond Loosbroek te intensiveren. Voor agrarisch onderne ...
help
Beïnvloedt waterberging de bodem van natuur- en landbouwgebieden? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Zoest, R. van \ Maessen, M. \ Pauw Kraan, E. van der \ 2011
In het beheersgebied van Waterschap de Dommel worden waterbergingsgebieden aangelegd. Hierdoor wordt wateroverlast voorkomen. Tijdelijk gebruik van een gebied als waterberging kan consequenties hebben voor de bodem. Dit artikel gaat in op de effecten ...
help
Optimalisatie van vraagarticulatie en kennisuitwisseling over de effecten van inundatie en waterberging (P2052) : eindrapport voor consortiumpartijen [Boek]
Smit, A. \ Keijzer, T. \ Veld, M. in 't \ Straathof, J. \ Jaspers, F. \ Heuvelman, H. \ Koning, I. \ [2010]
Doel van dit project was om via een participatief proces de relevante kennisvragen te identificeren die in de praktijk spelen bij waterberging en deze te confronteren met specialistische kennis en met de praktijkervaring over bodem en water. Het proc ...
help
Boeren op weg naar klimaatbestendige productie : resultaten van het project Klimaat en landbouw in Noord-Nederland [Boek]
Prins, P. \ 2011
Boeren en tuinders in Noord-Nederland hebben goede perspectieven, ook bij een veranderend klimaat. Zonder zich daar nadrukkelijk bewust van te zijn, treffen zij bij hun dagelijkse werkzaamheden maatregelen die het bedrijf meer klimaatbestendig maken. ...
help
De extra bezandingsdikte nodig voor tijdelijke berging van water in de toplaag van sport- en recreatieterreinen \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Wijk, A.L.M. van \ 1973
help
Vruchtbare gronden [Boek]
Haan, J. de \ Sukkel, W. \ Molendijk, L. \ Meijer, B. \ cop. 2011
In het kader van het 10 jarig bestaan van PPO een bloemlezing van de expertise en het onderzoek van PPO-AGV op het thema bodem. PPO-AGV heeft de kennis en ervaring in huis om oplossingen te bieden voor de vragen en knelpunten die met de ontwikkeling ...
help
Water-kennis-akker : samen kansen benutten : oplossingsrichtingen en ideeën [Boek]
Roelandse, A. \ Quist, J. \ 2012
De landbouw weet als geen ander wat het betekent om met teveel of te weinig water te maken te hebben. Waterschap en landbouw hebben elkaar nodig, omdat de beste en goedkoopste waterberging via de bodem plaatsvindt. Vraagstelling van deze brochure is: ...
help
Effecten van klimaatverandering en waterconservering op beekafvoeren en grondwaterstanden : een analyse in het Stortelersbeekgebied [Boek]
Querner, E.P. \ 2002
Bij de Provincie Gelderland is er bij de reconstructie veehouderij en het opstellen van een stroomgebiedvisie behoefte aan algemene uitspraken t.a.v. de effecten van klimaatverandering op het functioneren van het oppervlaktewatersysteem. Het klimaat ...
help
De bodem als waterberging: infiltreren in de polder in ophoogzand \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Woortman, W. \ Boer, S.B. de \ 2011
Bij nieuwbouwprojecten in laaggelegen gebieden met hoge grondwaterstanden moet 10% van het gebied water worden, ter compensatie van de toegenomen verharding. Toch zijn er juist in polders kansen om aan de waterbergingsopgave te voldoen zonder open wa ...
help
De bodem als partner in duurzame ontwikkeling : een onderzoeksagenda voor de toekomst, Dutch Soil Platform, december 2008 [Boek]
Cleen, M. de \ Ruiter, P. de \ Oenema, O. \ 2008
"De uitdaging is een andere manier van werken, meer ontwikkelingsgericht, bij het verbinden van waterbeheer aan ruimtelijke ontwikkeling. We moeten leren werken met de initiatieven uit de samenleving. Niet kijken in hoeverre die bij onze kaders passe ...
help
Parametrisatie van een surface‐runoffmodel en de gevolgen hiervan op de afvoerpieken [Boek]
Jong, H. de \ 2010
Tot nu toe is er relatief weinig bekend over de parametrisatie van surface runoff voor Nederlandse situaties. Dit is van belang omdat uit een aantal onderzoeken blijkt dat surface runoff kan bijdragen aan afvoerpieken van het watersysteem. Het doel v ...
help
LGSI: een nieuw neerslagafvoerconcept voor de Leijgraaf \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuijper, M. \ Hendriks, D. \ Bosch, S. \ Moorman, J. \ 2012
Door de complexiteit van de interactie tussen grondwater en oppervlaktewater is het nog steeds een uitdaging om een neerslag-afvoermodel te ontwikkelen dat zowel in natte als in droge perioden de afvoer uit een stroomgebied goed kan voorspellen. Voor ...
help
Detection of hydrological effect on local gravity anomalies \ Book of abstracts CAHMDA-II international workshop on the terrestrial water cycle: modeling and data assimilation across catchment scales : workshop held 25-27 October 2004 at Princeton University, New Jersey, USA [Hoofdstuk uit boek]
Hasan, S. \ Troch, P.A. \ Boll, J. \ 2004
This paper examines the local hydrological effect on gravity at the Geodynamic Observatory Moxa, Germany, by means of time series analysis and distributed hydrological modeling
help
Bodemstructuur in relatie tot watervraagstukken [Studentenverslag]
Damkot, P. \ 2011
De landbouw zal in de toekomst door deze ontwikkelingen meer last krijgen van droogteschade en natschade wat de opbrengsten niet ten goede zullen komen. Waterschappen moeten gedurende deze perioden hierop anticiperen door het aanvoeren dan wel afvoer ...
help
Robuuste watersystemen in de Veenkoloniën : verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor zelfvoorzienende watersystemen [Boek]
Querner, E.P. \ Jansen, P.C. \ Kwakernaak, C. \ 2011
De zoetwatervoorziening in de Veenkoloniën gaat problemen opleveren als het klimaat verandert en er minder aanvoerwater vanuit het IJsselmeer beschikbaar komt. In het plan De Verscholen Bron wordt een aantal maatregelen genoemd die het gebied onafhan ...
help
Terra incognita: economische waarde van de bodem : onderzoek brengt mogelijke baten in beeld [dossier nieuw bodembeleid] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Blom, M.J. \ Veld, M. in 't \ 2012
Duurzaam bodembeheer kan over een periode van vijftig jaar 18 tot 29 miljard euro opleveren, bijvoorbeeld door het voorkomen van schade aan gebouwen en infrastructuur door waterover- of onderlast. Het is een van de voorbeelden van recent onderzoek na ...
help
Berging in kleischeuren in de Flevopolders \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, J.J.H. van den \ Hoogland, T. \ Hakvoort, H.A.M. \ Stoppelenburg, F. \ 2011
Eind 2010 hebben Alterra en HKVlijn in water in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland een methode ontwikkeld om de berging in permanente kleischeuren te berekenen en ruimtelijk in kaart te brengen, om het vervolgens te implementeren in de SOBEK-model ...
help
Waterbeheer op afstand "we kunnen geen water maken" \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Dinther, H. van \ 2012
Het draineren van landbouwgrond is van alle tijden. De praktijkervaring die boeren ermee opdoen levert steeds weer verdere verbeteringen en vernieuwingen op. De nieuwste stap is gezet door FutureWater met de zogenaamde KlimaatAdaptieve Drainage (KAD) ...
help
Pilot hoge bomen : waterberging op een natuurgras sportveld [Boek]
Köster, B. \ Mandemaker, E. \ Berkhout, W. \ Tolman, Y. \ Oostindie, K. \ Geissen, V. \ Wesseling, J. \ Ritsema, C. \ 2012
Door het grote areaal glastuinbouw in de gemeente Westland zijn veel polders in de gemeente in hoge mate ‘verhard’. Neerslag stroomt hierdoor versneld af naar het watersysteem. Bij piekbuien kan dit leiden tot te snelle peilstijgingen, zoals is gebeu ...
help
Bevloeiing en berging op Twickel : gebiedsanalyse rondom de Buitenbeek [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P.C. van der \ 2006
Voor het bedrijf Hofstede van landgoed Twickel is voorgesteld de oorspronkelijke waterhuishouding te herstellen. Het betreft de directe omgeving van de Buitenbeek ten westen van Beckum (Overijssel). Daarbij wordt gestreefd naar een combinatie van fun ...
help
Watersysteem in balans met landbouw en natuur : voorkomen van wateroverlast in Noord-Hollandse polders \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Bon, E. van \ Piay, P. \ 2012
Het regent vaker en harder en stormen worden heftiger. De huidige watersystemen in de laaggelegen Noord-Hollandse polders kunnen het vele regenwater niet aan. Om nu en in de toekomst droge voeten te houden, maakt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwa ...
help
Bergen in het bos : nieuwe bossen voor waterbeheer, natuur en recreatie : wat kan waar en wat levert het op? [Boek]
Rooij, S.A.M. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Kemmers, R.H. \ Olsthoorn, A.F.M. \ Querner, E.P. \ Waal, R.W. de \ 2007
Deze brochure laat zien welke typen nat bos zich in een gebied kunnen ontwikkelen en welke waarden voor natuur en recreatie er kunnen ontstaan
help
Infiltratie en herverdeling van water in grond [Proefschrift]
Stroosnijder, L. \ 1976
Er wordt een uitvoerig overzicht gegeven van de moeilijkheden bij de fysisch-mathematische beschrijving van bevochtigingsprocessen in niet-rigide gronden. Er blijken nog onvoldoende meetgegevens te bestaan om een sluitende modelvoorstelling van het z ...
help
Klimaatverandering in het stedelijk gebied : groen en waterberging in relatie tot de bodem [Boek]
Dirven-van Breemen, E.M. \ Hollander, A. \ Claessens, J.W. \ cop. 2011
In het rapport wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden voor het optimaal benutten van de bodem bij het nemen van klimaatadaptatiemaatregelen in het stedelijke gebied (het voorkomen van wateroverlast en het terugdringen van het hitte-eilandef ...
help
Combinatie water en bos in theorie kansrijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schaik, M. van \ Kampen, M. van \ 2008
Er moet ruimte worden gecreëerd om water te bergen en vast te houden om de veiligheid te kunnen garanderen. Het is van belang dat hierbij zo veel mogelijk gebruiksfuncties worden gecombineerd. Eén van de mogelijkheden is om water te bergen en vast te ...
help
Water vasthouden in zandgebieden : een verkennende studie naar de hydrologische effecten van stuwende duikers in het detailontwateringssysteem [Boek]
Tilma, M. \ Walsum, P.E.V. van \ Bakel, P.J.T. van \ Hermans, A.G.M. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2004
In deze studie is gebruik gemaakt van een geïntegreerd hydrologisch model voor grond- bodem- en oppervlaktwater, SIMGRO. Het model is ontwikkeld om regionale grondwaterstromingen in relatie tot drainage, beregening, irrigatie en waterpeil te simulere ...
help
Een onderzoek naar de doorlatendheid en de berging van water in nat grasland in de Oostvaardersplassen [Boek]
Meinders, J. \ 1992
help
Water vasthouden op een landgoed: gevolgen voor grondwaterstand en afvoer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Querner, E.P. \ Mulder, M. \ Bakel, P.J.T. van \ Werf, A. van der \ 2008
Op het landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen op de grens van Overijssel en Gelderland is een 'waterpark' gerealiseerd, waar onderzoek wordt uitgevoerd naar waterzuivering, waterberging, productie van energie uit biomassa, recreatief medegebruik, natu ...
help
Gevolgen van waterberging voor de natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kemmers, R.H. \ Sival, F.P. \ 2004
Of waterberging te combineren is met natuur is niet zo makkelijk te beantwoorden. Om meer inzicht te krijsen in de gevolgen zijn de huidige praktijksituaties, waarbij regelmatig overstroming plaatsvindt, zeer nuttig, Maar ook experimenten geven veel ...
help
Duurzaam bodembeheer in de Nederlandse landbouw : visie en bouwstenen voor een kennisagenda [Boek]
Berge, H. ten \ Postma, J. \ 2010
Wageningen UR (University & Research centre) en het Louis Bolk Instituut hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), voorheen ministerie van LNV, een visie opgesteld over duurzaam bodembeheer. Ook worden ...
help
Herstel watersysteem Tungelroyse Beek. 4. Modellering van het watersysteem, hoogwater in perspectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Luijendijk, J. \ Hoogendoorn, J. \ Peerboom, J. \ 2001
Om de werking van het watersysteem Tungelroyse Beek beter te begrijpen en de effecten van herstelmaatregelen te voorspellen, is een computermodel gebouwd waarmee het gedrag van het watersysteem kan worden gesimuleerd.Met dit computermodel zijn maatre ...
help
Waterberging De Run en knaagdieren: een risico? [Boek]
Meerburg, B.G. \ 2012
Waterschap De Dommel heeft voor het milieueffect-rapport van waterberging De Run advies gevraagd omtrent de mogelijke effecten van ongedierte (ratten en muizen) in relatie tot de agrarische bedrijven. Het betreft het beekherstel- en waterbergingsgebi ...
help
Simulatie van vochtleverantie in de natuurgebieden 'Tondensche Heide' en 'Veerstalblok' [Boek]
Waal, R.W. de \ Stichting voor Bodemkartering \ 1987
Bodemkundige informatie Stiboka
help
Help, het Noorden verdroogt : boeren als waterbeheerders \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Smit, M.J. \ 1999
Door de efficiente inrichting van Nederland en klimaatsveranderingen is er steeds meer sprake van afwisselend verdroging en vernatting. Hoe moet het nu verder met het waterbeheer? De boeren kunnen een rol spelen bij het vergroten van de waterbergende ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.