Login

Hydrotheek

help
GeoCheck klimaatbestendig inrichten [Brochure]
Tromp, E. \ Ven, F.H.M. van de \ 2010
Het klimaat verandert. Dat heeft op termijn gevolgen voor de ruimtelijke inrichting. Waterbeheer speelt een belangrijke rol bij het beperken van de gevolgen van het veranderende klimaat. Hierbij spelen de aspecten veiligheid, comfort en gezondheid ee ...
help
Waar waterbeheerders en stedenbouwers elkaar ontmoeten, staat een pot met goud : boek met bouwstenen voor groenblauwe stedenbouw \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2011
Hiltrud Pötz, architecte van bureau Opmaat, werkt samen met STOWA en andere organisaties in het waterbeheer aan een onderzoek dat moet uitmonden in een praktisch en inspirerend boek over de groenblauwe vormgeving van de stad, eind dit jaar. Het boek ...
help
Klaar voor hoog water : verkennend onderzoek naar adaptieve strategieën in het buitendijks gebied in de hotspot Rotterdam [Boek]
Batterbee, K. \ Dircke, P. \ Eshuis, L. \ Meyer, H. \ Tromp, E. \ Veelen, P. van \ Zevenbergen, C. \ 2010
De regio Rotterdam heeft een aanzienlijk areaal buitendijks gebied. De regio heeft de ambitie om de buitendijks gelegen gebieden de komende jaren te transformeren naar intensief gebruikt woon- en werkgebied. Deze gebieden krijgen naar verwachting te ...
help
Hotspot Rijnenburg : over kennisdoorwerking en een aanpak die tot een klimaatbestendige en duurzame structuurvisie Rijnenburg heeft geleid [Boek]
Kruining, M.J. van \ Steenstra, M.K. \ Visser, W.M. \ Moens, R.P. \ [2012]
Bij het opstellen van de structuurvisie voor het nieuwe woongebied Rijnenburg is theoretische kennis op het gebied van klimaatadaptatie en -mitigatie (nationaal en internationaal) verzameld en toegepast in de structuurvisie. Zo is ervaring opgedaan m ...
help
Waterrobbuust bouwen [Factsheet]
Ven, F. van de \ 2008
De gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme buien en perioden van droogte, kunnen hun weerslag hebben op de inrichting van onze steden. Zo kunnen straten zwaardere buien minder goed verwerken en zullen daardoor (langer) blank komen te staan. De ...
help
Waterrobuust bouwen : de kracht van kwetsbaarheid in een duurzaam ontwerp [Poster]
Luyendijk, E. \ 2009
Verstedelijking en klimaatverandering betekenen een toenemende druk op de ruimte. Om beide processen goed op elkaar af te stemmen is binnen het project Waterrobuust Bouwen de Drietrapsbenadering Waterrobuust Bouwen ontwikkeld. Op basis van een gebied ...
help
Climate change effects on living quality; awareness of housing associations \ MISBE2011: management and innovation for a sustainable built environment, 20 – 23 June 2011, Amsterdam, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Roders, M.J. \ Straub, A. \ Visscher, H.J. \ 2011
A changing climate can have a large influence on the living quality of houses. A case study was carried out on the level of awareness of housing associations. This study forms the start of a research project on governance strategies for adaptation in ...
help
Eureka! : en nu verder : tien waterthema's belicht : resultaten van klimaatonderzoek en wat waterbeheerders daarmee kunnen [Boek]
Vergouwen, M. \ Lucas, E. \ 2014
Kennis voor Klimaat en STOWA hebben in de aanloop naar de Deltabeslissingen op een aantal onderzoeksthema’s samengewerkt: waterveiligheid, zoetwater en stedelijk gebied. Het betrof een samenwerking die vooral gericht was op het zoeken naar, en creëre ...
help
Water als bouwsteen \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
2007
Door de klimaatverandering zal dat er rekening moeten worden gehouden met een stijgende zeespiegel. Het project 'Bouwen met Water' onderzoekt de mogelijkheden om de tot dusver tegenstrijdige functies als waterberging en woonruimte te combineren.
help
Klimaatbestendig bouwen op een Vinexterp \ De Water : nieuwsbrief over integraal waterbeheer [Artikel]Dossier: Klimaatbestendig bouwen op een Vinex-terpen
2008
De komende dertig jaar worden er in de lage delen van ons land opnieuw veel woningen gebouwd. Willen we die extra beschermen tegen overstromingen door de aanleg van brede dijken die niet kunnen bezwijken? Of bouwen we ze liever hoog en droog? Op terp ...
help
Frans van de Ven, hoofddocent stedelijk waterbeheer TU Delft: "Water in de stad voor energie en voedsel benutten" [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2007
Het water in de stad is herontdekt. In de vele nieuwbouwwijken die overal in Nederland in de periode 1950-1980 zijn aangelegd, hadden grachten en singels eigenlijk alleen de functie om het regenwater op te vangen en af te voeren. Begin jaren tachtig ...
help
Klimaatadaptatie na 2015 verdient meer aandacht : denk na over ruimtelijke consequenties van klimaatadaptatie voor de IJsselvallei \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]Bijbehorende website
Bulthuis, J. \ 2008
De Nederlandse regering heeft onderkend dat een aanpassingsstrategie nodig is om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. Dat geldt in het bijzonder voor de IJsselvallei, die in beeld is om op de langere termijn mogelijk meer Rijnwater af te ...
help
Bouwen aan een waterrobuuste stad [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Luijendijk, E. \ Gunst, M. de \ Ven, F. van de \ Tromp, E. \ 2007
De gevolgen van klimaatverandering zullen zich in de komende decennia in vele gedaanten laten zien. Zo zullen extreme buien in frequentie en omvang blijven toenemen. Dat geldt ook voor perioden van droogte. Deze ontwikkelingen kunnen hun weerslag heb ...
help
Waterrobuust bouwen : de kracht van kwetsbaarheid in een duurzaam ontwerp [Boek] - 2e dr
Ven, f. van de \ 2009
"Waterrobuust bouwen" is het op zodanige wijze (her) inrichten van het stedelijk gebied dat dit beter is opgewassen tegen een overschot en een tekort aan water. De publicatie geeft een beeld van bouwkundige en organisatorische mogelijkheden om steden ...
help
Verkennend onderzoek naar mening burger over waterrobuust bouwen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Mathot, K. \ Steenstra, M. \ Luijendijk, E. \ 2009
Nieuw te bouwen stedelijk gebied kan zo worden ingericht dat bij een overstroming de schade beperkt is en er weinig slachtoffers vallen. Op veel plaatsen wordt nagedacht over het toepassen van vormen van waterrobuust bouwen, maar wat vinden burgers h ...
help
Waterrobuust bouwen : de kracht van kwetsbaarheid in een duurzaam ontwerp [Boek]
Ven, F. van de \ 2009
"Waterrobuust bouwen" is het op zodanige wijze (her) inrichten van het stedelijk gebied dat dit beter is opgewassen tegen een overschot en een tekort aan water. De publicatie geeft een beeld van bouwkundige en organisatorische mogelijkheden om steden ...
help
Watergestuurd ruimtelijk beleid [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoeven, N. van der \ Koomen, E. \ 2007
Het klimaat verandert; de zeespiegel stijgt, de pieken in rivierafvoer en het aantal zware regenbuien nemen toe. Dat heeft consequenties voor het ruimtegebruik in Nederland. We moeten ons hiertegen niet alleen wapenen door dijken te verhogen en extra ...
help
Conferentie Rotterdam waterstad : op weg naar een klimaatbestendige waterkennisstad [Congresverslag]
Oosterhout-Bos, R. van \ Wirschell, N. \ 2009
Rotterdam wil werk maken van klimaatverandering. De gemeente Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam organiseerden op 11 november 2008 de conferentie Rotterdam Waterstad. Tijdens deze conferentie stond de vraag centraal hoe de Rotterdamse ambities voor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.