Login

Hydrotheek

help
Solubility of arsenic in multi-component systems : from the microscopic to macroscopic scale [Proefschrift]
Stachowicz, M. \ 2007
Arsenic in groundwater has generated one of the most important problems with respect to the quality of drinking water in the modern world. The aim of this thesis has been to assess, as good as possible for the present state of the art, the factors an ...
help
Hydrogen production through biocatalyzed electrolysis [Proefschrift]
Rozendal, R.A. \ 2007
cum laude graduation (with distinction) To replace fossil fuels, society is currently considering alternative clean fuels for transportation. Hydrogen could be such a fuel. In theory, large amounts of renewable hydrogen can be produced from organic c ...
help
Sulfate reduction at low pH in organic wastewaters [Proefschrift]
Lopes, S.I.C. \ 2007
The objective of the research described in this thesis was to investigate the operational window of dissimilatory sulfate reduction at low pH (6, 5 and 4) during the acidification of organic wastewaters. High sulfate reduction efficiencies at low pH ...
help
Afleiding getalswaarden voor nutriënten voor de goede ecologische toestand voor natuurlijke wateren [Boek]
Heinis, F. \ Evers, C.H.M. \ 2007
In de systematiek van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is bij het vaststellen van de Ecologische Toestand (GET) de biologie leidend. Nutriënten (fosfor en stikstof) horen bij de ondersteunende fysisch-chemische parameters. Het rapport bevat voorstellen ...
help
Aan het werk met de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen [Boek]
[tekst: Lucas Zegge & Schrijve] \ 2007
Wateren en hun oevers vormen het leefgebied van - soms zeldzame - planten en dieren. De samenleving verwacht dat waterschappen behoedzaam omgaan met natuurwaarden in en langs het water. Dat past ook bij het streven naar biologisch gezonde watersystem ...
help
Cramer: oorzaken verschillen in drinkwaterprijs duidelijker maken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]De benchmark: Water in zicht 2006
2007
Drinkwaterbedrijven moeten de oorzaken van de verschillen in drinkwaterprijs in Nederland duidelijker kenbaar maken aan de burger. Die prijs varieert, afhankelijk van het gebruikte grond- of oppervlaktewater, de lengte van het transportstelsel, de ve ...
help
Peilbeheer en ontwatering in de stad gaan samen [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Wee, L. van \ Biron, D. \ Hartog, M. \ Ven, F. van de \ 2007
Helaas komt grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden nog steeds voor, ook in net opgeleverde nieuwbouwwijken. Grondwateroverlast ontstaat door water in de kruipruimte, een vochtige woning, muffe lucht en/of een drassige tuin. Deze overlast k ...
help
MKBA in de regio : pilot KRW Haarlemmermeer [Boek]Website MKBA in de regio, ondersteuning bij het kiezen en hanteren van economische instrumentarium
Sterk Consulting \ 2006
Provincie en Hoogheemraadschap vinden het belangrijk dat vroegtijdig praktische ervaring wordt opgedaan met de analyse van doelen, maatregelen en kosten conform de KRW. Er is daarom besloten een pilotstudie voor waterlichaam Haarlemmermeer te starten ...
help
Waterhergebruik: goede praktijk en hindernissen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]Bijbehorende website
Bixio, D. \ De Heyder, B. \ Thoeye, C. \ De Gueldre, G. \ Wintgens, T. \ Van de Steene, B. \ 2007
In tegenstelling tot Noord-Amerika, Japan en Australië, wordt waterhergebruik in Europa niet aanvaard als standaard praktijk. Om waterhergebruik te laten gelden als één van de basisinstrumenten voor duurzaam en integraal beheer van de watercyclus, is ...
help
Nieuwe visie van kabinet op het waterbeleid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]De watervisie 'Nederland veroveren op de toekomst'
2007
Het beheer van het Nederlandse watersysteem moet de komende jaren veel duurzamer worden. Bovendien moeten de economische mogelijkheden die water biedt, beter worden benut. Dit stelt staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga in de wat ...
help
Pilot Leefgebiedplan Laagveenmoeras : een ecologische uitwerking van het concept leefgebiedbenadering [Boek]
Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ Bijlsma, R.J. \ Bleeker, M.A.K. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Lammertsma, D.R. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Stumpel, A.H.P. \ Weeda, E.J. \ 2007
Het laagveenmoeras in landschappelijk perspectief; de moerasflora van Noordwest-Overijssel : historisch en ruimtelijk perspectief. Meer dan 300 bedreigde soorten worden op grond van hun habitateisen ingedeeld in 8 leefgebieden. Een Leefgebiedenplan L ...
help
Doorwerking klimaatverandering in KRW-keuzen: cases beken en beekdalen : literatuurstudie [Boek]
Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ Klostermann, J. \ 2007
Beeksystemen zijn regenwater gevoed. Zowel veranderingen in temperatuur als in neerslagpatroon en hoeveelheden zullen aangrijpen op deze systemen. In dit rapport zijn effecten en mogelijke maatregelen in het ecosysteemtype beken en beekdalen geanalys ...
help
Dispersie : herstelde petgaten en de rol van dispersie [Boek]
Didderen, K. \ 2007
Als herstelmaatregelen in oppervlaktewateren succesvol worden uitgevoerd, blijkt vaak dat de gewenste soorten niet of slechts gedeeltelijk terugkeren, ondanks gunstige abiotische omstandigheden. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de mogelijkheden van ...
help
Baten van de Kaderrichtlijn Water in het Friese Merengebied : een interactieve MKBA-vingeroefening [Boek]
Reinhard, A.J. \ Polman, N.B.P. \ Michels, R. \ Smit, H. \ 2007
In deze WOT studie worden de kosten en baten van de maatregelen en van de KRW-doelen (Kaderrichtlijn Water) bepaald. Een interactieve Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) is toegepast waarin regionale deskundigen de generieke analyse hebben a ...
help
Een Deltaplan voor de 21ste eeuw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]De integrale essay-studie 'Een waterbouwkundige Deltaplan voor de 21e eeuw'
Urbanus, P. \ 2007
Ingenieur Kees Boorsma heeft een waterbouwkundig Deltaplan voor de 21e eeuw uitgewerkt. Overtollige debieten moeten via de rivieren worden afgevoerd richting IJsselmeer, Waddenzee en Westerschelde, zodat de Randstad veilig blijft. Een afgesloten Wadd ...
help
Problematiek rond diergeneesmiddelen in oppervlaktewater [Boek]
Snijdelaar, M. \ 2006
Het aantal diergeneesmiddelen dat gebruikt wordt in Nederland is zeer groot. Om gericht te werk is eerst nagegaan welke diergeneesmiddelen nu daadwerkelijk in het Nederlandse oppervlaktewater gemeten zijn. Dit is te vinden in hoofdstuk 2. Het blijkt ...
help
Cyclic state shifts in a restored shallow lake [Proefschrift]
Rip, W.J. \ 2007
Rip onderzocht de oorzaak van de fluctuaties aan de hand van natuurreservaat Botshol ten zuidwesten van Abcoude. Ze vond er een relatie met de afwisseling van droge en natte winters. Vroeger waren de winters minder nat en ook niet zo vaak nat, waardo ...
help
Werking van de Meststoffenwet 2006 : overgang van verliesnormenstelsel naar een gebruiksnormenstelsel: evaluatie van werking in verleden (1998-2005), heden (2006-2007) en toekomst (2008-2015) [Boek]
Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) \ Alterra \ Landbouw Economisch Instituut \ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu \ Praktijkonderzoek Plant & Omgeving \ Wageningen UR \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) \ 2007
In 2007 moet het kabinet besluiten nemen over de mate waarin de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat moeten worden aangescherpt om te voldoen aan de eisen en afspraken rond de Nitraatrichtlijn. De stikstofgebruiksnormen voor grasland op zand-, kle ...
help
“De IJkdijk” [Brochure]Website Stichting IJkdijk
2007
Bij Nieuweschans komt een 'openluchtlaboratorium', waarin de komende jaren wordt gewerkt aan de ontwikkeling van veilige dijken. Er komen tien of twaalf proefdijken, die met sensoren in de gaten worden gehouden. Zo is snel duidelijk of de dijken nog ...
help
Bewoners aan de bak! 20 inspirerende praktijkvoorbeelden [Boek]
Talsma, M. \ Haan, I. de \ 2007
Het Klimaatverbond en Syncera hebben een ideeënbundel uitgebracht met twintig praktijkvoorbeelden van burgerparticipatie in het waterbeheer. De bundel reikt waterbeheerders ook een speciale methodiek aan voor het succesvol doorlopen van participatiep ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.