Login

Hydrotheek

help
Mogelijkheden tot synergie door mestverwerking op een rioolwaterzuiveringsinstallatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bisschops, I. \ Timmerman, M. \ Weijma, J. \ Man, A. de \ 2011
Binnen de afvalwaterketen speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Nieuwe vormen van sanitatie, terugwinning van nutriënten en de 'rwzi 2030' zijn bekende uitvloeisels hiervan. Ook in de varkenshouderijsector staat duurzaamheid vast op de agenda, med ...
help
Evaluatie mestbeleid [Boek]
Nederland. Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1990
help
Mestbeleid [Boek]
Nederland. Natuurbeschermingsraad \ 1986
De Natuurbeschermingsraad geeft advies over het mestbeleid, zoals dat is neergelegd in de voorontwerpen "besluit gebruik dierlijke meststoffen" en "heffingsbesluit meststoffenwet"
help
Evaluatie Meststoffenwet 2012 syntheserapport : samenvatting en bevindingen van het gelijknamige hoofdrapport [Boek]
Willems, J. \ Schijndel, M. van \ 2012
In dit rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn de resultaten samengevoegd van het onderzoek naar de uitvoering en de milieueffecten van het Nederlandse mestbeleid vanaf 2006. Binnen de speelruimte van het huidige voorgenomen beleid ...
help
Het mineralenbeleid in Nederland en het nitraatbeleid binnen de EU \ Het nitraatbeleid: de wetenschap, de sector en het beleid : nationaal symposium over normen, onderzoeksresultaten en praktijk, met speciale aandacht voor melkveehouderij op zandgrond [Hoofdstuk uit boek]
Henkens, P.L.C.M. \ 2001
Achtereenvolgens komen aan de orde: het "oude" mestbeleid (1984-1998); de EU-nitraatrichtlijn; de noodzaak tot bijstelling van het mestbeleid; het "nieuwe" mestbeleid (vanaf 1998) en tot slot de discussiepunten met de Europese Commissie
help
Vijfpuntenplan voor mestbeleid \ Nieuwe oogst : ledenblad. Ed. Oost/West [Artikel]
Vogelaar, J.C. \ Oenema, O. \ 2013
Om te kunnen concurreren op de wereldmarkt en tegelijkertijd te voldoen aan doelstellingen voor volksgezondheid en milieukwaliteit ontkomt Nederland niet aan sluiting van voer-mestkringlopen op regionaal niveau en meer flexibele regels. Want alleen d ...
help
Synergie RWZI en mestverwerking [Boek]
Bisschops, I. \ 2011
Door regionale samenwerking tussen rwzi’s en de varkenshouderijsector kan een win-winsituatie ontstaan voor beide partijen. Bijvoorbeeld door in perioden van “overcapaciteit” mest(fracties) te verwerken op de rwzi, waardoor mogelijk doelmatiger gebru ...
help
Regionale anticipatie mestbeleid op kaderrichtlijn water [Boek]
Gaaff, A. \ Koning, M.J. \ 2006
In dit rapport wordt onderzocht in hoeverre regio's met het uitvoeren van het Mestbeleid anticiperende maatregelen kunnen nemen om in te spelen op de Kaderrichtlijn Water, die in 2009 wordt ingevoerd. Naast literatuuronderzoek is op regionale anticip ...
help
Nutriëntenemissie vanuit landbouwgronden naar het grondwater en oppervlaktewater bij varianten van verliesnormen : modelberekeningen met STONE 2.0 : clusterrapport 4: deel 1 [Boek]
Schoumans, O.F. \ 2002
Onderzoek ten behoeve van de evaluatie meststoffenwet 2002. Berekening van de effecten van het mestbeleid (MINAS)
help
Nutriëntenbelasting van het landsysteem op het oppervlaktewater in relatie tot de oppervlaktewaterkwaliteit in vier stroomgebieden : bijdrage aan de Evaluatie Meststoffenwet 2007 ex-post milieukwaliteit [Boek]
Leenders, D. \ Roelsma, J. \ Bolt, F. van der \ Schoumans, O. \ Jansen, H. \ Kroes, J. \ 2007
In het project “Monitoring Stroomgebieden” worden de effecten van het mestbeleid op stroomgebiedniveau onderzocht. Eén van de doelen van dit project is het leveren van een bijdrage aan de evaluatie van het mestbeleid door het kwantificeren van het aa ...
help
Overleving van pathogenen bij mestverwerking \ H2O online [Artikel]
Hoeksma, P. \ Rutjes, S. \ Aarnink, A. \ Blaak, H. \ Buisonje, F. de \ 2016
In de producten van verschillende mestverwerkingsprocessen zijn de concentraties gemeten van een aantal pathogenen. De resultaten laten zien dat mechanische scheiding vrijwel geen effect heeft op het aantal pathogenen. Vergisting heeft weinig effect ...
help
Agrarische ondernemers over de mestwetgeving : beleving van het mestbeleid: draagvlak, knelpunten en oplossingen [Boek]
Lauwere, Caroline de \ Bock, Bettina \ Broekhuizen, Rudolf van \ Candel, Jeroen \ Geerling-Eiff, Floor \ Koeijer, Tanja de \ Rougoor, Carin \ Termeer, Katrien \ 2016
Akkerbouwers, melkveehouders en varkenshouders vinden het goed dat er een mestbeleid is en hebben de intentie om hier nauwkeurig aan te blijven voldoen, ook als het verder wordt aangescherpt. Het draagvlak voor het huidige mestbeleid, ofwel de mate w ...
help
Nitraat in het bovenste grondwater van 'De Marke' en van andere bedrijven \ Het nitraatbeleid: de wetenschap, de sector en het beleid : nationaal symposium over normen, onderzoeksresultaten en praktijk, met speciale aandacht voor melkveehouderij op zandgrond [Hoofdstuk uit boek]
Boumans, L.J.M. \ Fraters, B. \ Drecht, G. van \ 2001
Het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is eind jaren tachtig gestart om de effecten van het mestbeleid te evalueren, ofwel om na te gaan of het nutriëntenoverschot afneemt en daardoor de grondwaterkwaliteit op landbouwbedrijven verbetert. Vo ...
help
Mestverwerking, landbouw en natuur hand in hand \ Landbouw & techniek : tweewekelijks vakblad van de Boerenbond [Artikel]
Michels, E. \ Meers, E. \ Tack, F. \ Tolpe, I. \ 2010
De intensifiëring van de veeteelt en de inkrimping van de landbouwarealen confronteren geïndustrialiseerde regio’s, zoals Vlaanderen en Nederland, met een lokale overproductie van dierlijke mest. Het op het land uitrijden van deze mestoverschotten le ...
help
Een statistische analyse van de invloed van het mestbeleid op de oppervlaktekwaliteit [Boek]
Knotters, M. \ Walvoort, D.J.J. \ Leenders, T.P. \ 2007
Het effect van het mestbeleid op vrachten van N-totaal, N-mineraal, P-totaal en orthofosfaat werd geanalyseerd voor drie stroomgebieden: de Drentse Aa, de Schuitenbeek en de Krimpenerwaard. Met behulp van statistische interventieanalyse werd beoordee ...
help
Mestbeleid en stikstofbeperkende maatregelen op rwzi's \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vries, P.J.R. de \ 1996
Reacties van de waterkwaliteitsbeheerders op de Integrale notitie mest- en ammoniakbeleid
help
Nieuwe mestbeleid leidt tot overschrijding drinkwaternorm \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1996
help
Advies evaluatie landelijk meetnet effecten mestbeleid, plan van aanpak [Boek]
Boekhold, S. \ Technische Commissie Bodem \ 2009
Het plan van aanpak betreft de evaluatie van een meetnet waarmee de effecten van het mestbeleid worden gemonitord. Er worden alleen chemische parameters gemeten. Met de huidige invulling van het LMM kan daarom slechts een beperkte indruk worden gekre ...
help
Verkenning grootschalige toepassing van mineralenconcentraten in Nederland : effecten op nutriëntenstromen en emissies [Boek]
Lesschen, J.P. \ Staritsky, I. \ Velthof, G.L. \ 2011
Het doel van deze studie is het kwantificeren van de effecten van grootschalige toepassing van mestverwerking en het gebruik van mineralenconcentraten als kunstmestvervanger op de emissies van ammoniak, nitraat en broeikasgassen naar het milieu. Twee ...
help
De opzet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid voor 2004 en daarna : uitbreiding van LMM voor onderbouwing van Nederlands beleid en door Europese monitorverplichtingen [Boek]
Fraters, B. \ Boumans, L.J.M. \ [2005]
De effectiviteit van Nederlandse mestbeleid wordt gemonitord met een speciaal hiervoor ontwikkeld meetprogramma, namelijk het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM). Per 2004 is de meetinspanning sterk toegenomen om aanvullende beleidsvragen te ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.