Login

Hydrotheek

help
Dossier wateroverlast [Dossier]
Tol-Leenders, T.P. van \ [ca. 2013]
In dit dossier is samengebracht: nieuws, achtergronden en resultaten van onderzoek van Wageningen UR naar wateroverlast. Het aantal extreme buien, en de hevigheid ervan, neemt toe in Nederland en West-Europa. Wat is hiervan de reden en wat is er tege ...
help
Innovaties wateroverlast \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kluck, J. \ Glasbergen, M. \ Klein Tank, A.M.G. \ 2011
Op de RIONED 2011 handelde parallesessie 2 over 'Innovaties wateroverlast'. Dit artikel geeft een samenvatting van de drie voordrachten : 'Water zoekt het laagste punt' van Jeroen Kluck, '3D inventarisatie van het afvoerend oppervlak' van Marcel Glas ...
help
Wateroverlast in De Stichtse Rijnlanden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wendt, T. \ Haddink, E. \ 2003
Hoe groot is de wateroverlast in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht? Waar is het watersysteem niet robuust genoeg om toekomstige extreme neerslag te verwerken? En welke inspanning is nodig om problemen te voorkomen? Deze vragen staan centraa ...
help
Symposium 'Grip op wateroverlast' [Congresverslag]
2017
De recente wateroverlast in ons land roept de vraag op wat er aan de hand is. Zijn de buien inderdaad extremer? En zo ja: wat doet deze extreme neerslag in mijn gebied? Leidt het tot schade en welke maatregelen zijn er nodig om schade te voorkomen? O ...
help
Wateroverlast \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Tromp, H.M. \ 1999
Focus op het Friese Ir.D.F. Woudagemaal, gebouwd gedurende de eerste wereldoorloog toen door de grote regenval grote delen van Friesland onder water stonden en het op natuurlijke wijze niet meer was weg te werken
help
Minder wateroverlast door meer groen \ Nature Today [Artikel]
Dijksman, M. \ 2014
Nederland zal moeten wennen aan extreme buien, zeggen deskundigen de afgelopen dagen in de media. Forse regenbuien zoals afgelopen week zullen steeds vaker voorkomen. Een simpele oplossing tegen wateroverlast: steen uit de tuin, groen er in. En het i ...
help
Aanpak wateroverlast Egmond aan Zee [Boek]
Kluck, J. \ 2007
In augustus 2006 is het centrum van Egmond aan Zee na hevige neerslag twee keer onder water komen te staan. De gemeente wil maatregelen nemen om extreme wateroverlast te voorkomen. Dit rapport geeft een beschrijving van maatregelen om de kans op wate ...
help
WOLK brengt extreme wateroverlast in beeld \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2010
Het regent en regent, zo hevig dat kolken overstromen en straten blank komen te staan. En daar blijft het niet bij. Op enkele locaties treedt schade op in woningen en ligt het verkeer lange tijd stil, omdat de doorgaande routes onbegaanbaar zijn gewo ...
help
Samenwerken tegen overlast door extreme neerslag \ H2O online [Artikel]
Lange, K. \ Chen, J. \ Hurenkamp, G. \ 2016
Gemeente en waterschap werken samen om Nederland te beschermen tegen wateroverlast. Hierbij helpt een integraal computermodel zonder grenzen tussen stedelijk en landelijk gebied. Dit is succesvol gebleken in Winschoten, waar het gehele watersysteem i ...
help
Advies wateroverlast [Boek]
2017
De Adviescommissie Water (AcW) beoogt met dit advies onder andere een inbreng te leveren voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het advies is primair gericht op wateroverlast door hevige regenval: hoosbuien en langdurige buien. De commissie heeft ...
help
Onderzoek wateroverlast [Boek]
Hakvoort, H.A.M. \ 2003
Het doel van het project “Waterconservering 2e generatie” is het tegengaan van verdroging van natuurgebieden én droogteschade landbouwgebieden door het verhogen van de grondwaterstand. Eén van de maatregelen betreft het plaatsen van ongeveer 2000 kle ...
help
Aanpak wateroverlast [Boek]
Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Unie van Waterschappen \ [1998]
help
WaterSchadeSchatter [Database]
2012
De afgelopen jaren is in Nederland veel aandacht besteed aan de risico's van wateroverlast door extreme neerslag. Nu de meest urgente en evidente wateroverlast knelpunten zijn opgelost, komen we in een situatie terecht waarbij de doelmatigheid van ma ...
help
Meer wateroverlast in Achterhoek door ecologisch maaibeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Het watersysteem in het beheergebied van Waterschap Rijn & IJssel voldoet aan de wettelijke normen. Toch veroorzaakte de extreme hoeveelheid neerslag op 26 augustus van vorig jaar op veel plekken in de Achterhoek - vooral in het oosten - forse watero ...
help
Wateroverlast in stedelijk gebied ten gevolge van extreme neerslag : een quickscan voor de intrinsieke gevoeligheid voor wateroverlast [Studentenverslag]
Hussen, K. van \ 2009
De aanleiding van het onderzoek zijn uitkomsten beschreven in het rapport Ruimtelijke klimaatscan, Methodiek ontwikkeling, case Zuid-Holland. In het rapport kan de robuustheid m.b.t. wateroverlast in stedelijk gebied niet in kaart gebracht kan worden ...
help
Hoe groot is de kans op wateroverlast in jouw gemeente? : Bluelabel-waterkwetsbaarheidsscan berekent kans op wateroverlast per pand \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Kruese, L. \ 2019
Hoe groot is de kans op wateroverlast tijdens een flinke regenbui? Voor het eerst is het risico op overstroming voor bijna acht miljoen woningen en bedrijfspanden in kaart gebracht, met de waterkwetsbaarheidsscan Bluelabel. Tot op de vierkante meter ...
help
Samenhang tussen normen voor overstroming en wateroverlast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kok, M. \ Klopstra, D. \ 2010
Er bestaan verschillende typen wateroverlast, zoals wateroverlast door overvloedige neerslag of een dijkdoorbraak door extreme storm. Het is in de praktijk zinvol om onderscheid te maken tussen deze typen. De maatregelen om de schade te beperken, zij ...
help
Omgaan met wateroverlast : afwatering in extreme omstandigheden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schuurmans, W. \ Ploeg, W. van der \ Leeuwen, E. van \ 1999
Voorstel voor een beter planproces voor de aanpak van wateroverlast. Het huidige en toekomstige (gewenste) watersysteem in een gebied wordt beschreven m.b.v. relevante en kwantificeerbare parameters (waterstanden; faalkansen op basis van normering) e ...
help
Waterveiligheid en wateroverlast \ Welvaart en leefomgeving : een scenariostudie voor Nederland in 2040 : achtergronddocument [Hoofdstuk uit boek]
Stolwijk, H. \ Pieterse, N. \ Puijenbroek, P. \ 2006
De kans op lokale inundaties en grootschalige overstromingen neemt de komende decennia toe. Door het nemen van maatregelen kan dit worden voorkomen. Hoofdstuk uit het CPB MNP RPB rapport "Welvaart en leefomgeving"
help
Leren van wateroverlast [Boek]
Zandvoort, Mark \ Graaff, Robert de \ Thijssen, Martijn \ Lont, Cor \ Huisman, Sanne \ Jong, Roel de \ 2019
STOWA heeft de door waterschappen uitgevoerde evaluaties van wateroverlastgebeurtenissen laten analyseren. Dit rapport bevat de conclusies en aanbevelingen van deze analyse. Belangrijkste conclusie: waterschappen zijn op dit moment prima in staat ade ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.