Login

Hydrotheek

help
Onderzoek naar duurzame toepassing van warmte-koudeopslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bonte, M. \ Stuyfzand, P.J. \ Beelen, P. van \ Visser, P. \ 2010
Warmte-koudeopslag (WKO) is een duurzame en rendabele manier om energie te besparen. De roep om versoepeling van de regelgeving voor open energiesystemen wordt hierdoor steeds groter. De Taskforce WKO heeft begin 2010 minister Cramer geadviseerd hoe ...
help
Warmte-koudeopslag krijgt nieuwe impuls \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Guijt, R.C. \ 2009
De Taskforce WKO heeft onlangs advies uitgebracht hoe de huidige knelpunten rondom warmte-koudeopslag zijn weg te nemen. Een nieuw wettelijk kader kan zorgen voor kortere en goedkopere vergunningsprodedures
help
Warmte-koudeopslag in de bodem kan efficiënter [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vermaas, D. \ Wee, L. van \ 2009
Warmte-koudeopslag (WKO) is een exponentieel groeiende toepassing van duurzame energie. Voor veel nieuwbouw is deze vorm van verwarming en koeling een energiezuinige en financieel aantrekkelijke toepassing. WKO-systemen hebben een relatief snelle ter ...
help
De opmars van bodemenergie : zijn er grenzen aan de groei van warmte-koudeopslag? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2014
Warmte-koudeopslag is razend populair. Wat betekent die opmars van bodemenergie voor gemeenten en andere betrokken partijen? Welke complicaties treden op? En: wanneer is bodemenergie een aantrekkelijke optie?
help
Groen licht bodemenergie [Boek]
Taskforce WKO \ 2009
Op verzoek van minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft een taakgroep onder leiding van Loudi Stolker, de voorzitter van de Technische Commissie Bodembescherming, het advies 'Groen licht voor bodemenergie'. Bij warmte-koudeopslag (WKO) wordt duurza ...
help
Provincie Flevoland soepeler met aanvraag voor warmte-koudeopslag [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oostrom, N. van \ Stuurman, R. \ Griffioen, M. \ Loon, B. van \ Stuurman, R. \ 2009
Provincie Flevoland gaat de voorschriften voor vergunningen voor warmte-koudeopslagsystemen (WKO) verlichten. Bij WKO wordt grondwater gebruikt voor de opslag van energie. Flevoland wil dit stimuleren, vooral bij nieuwbouw. Ze kiest daarbij voor maat ...
help
Verbreding lokaal bodembeheer werpt vruchten af \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bakker, P. \ Knaap, N.C. \ 2010
De nieuwe kijk op bodembeheer levert de eerste resultaten op. Lokale overheden werken meer samen in regio’s met vergelijkbare bodemkwaliteit. Een nieuwe dimensie vormt beleid voor de ondergrond, onder andere door de opkomst van warmte-koudeopslag
help
Impacts of shallow geothermal energy on groundwater quality : a hydrochemical and geomicrobial study of the effects of ground source heat pumps and aquifer thermal energy storage [Proefschrift]
Bonte, M. \ 2013
Bij open bodemenergiesystemen, ook wel warmte-koudeopslag (WKO) genoemd, wordt grondwater opgepompt om een gebouw te koelen of te verwarmen en na gebruik teruggebracht in de ondergrond. Bij gesloten bodemenergiesystemen, ook wel bodemwarmtewisselaars ...
help
Thermische Energie uit Oppervlaktewater – Business case “nieuwbouwproject Zelling Onderneming” in Nieuwerkerk aan den IJssel [Boek]
Niewold, F. \ 2018
Deze business case is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische en financiële haalbaarheid van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in combinatie met warmte- en koudeopslag (WKO).
help
Sterk verbeterde analyse van interactie warmte/ koude-opslag en verontreinigd grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zuurbier, K. \ Hartog, N. \ Valstar, J. \ Nieuwkerk, E. van \ 2011
Warmte/koude-opslag (WKO) biedt een groot potentieel voor besparing van fossiele brandstoffen en is daarom sterk in opmars. Toepassing ervan vindt plaats bij nieuw te ontwikkelen terreinen, maar ook bij terreinen in herontwikkeling met verontreinigde ...
help
Integraal grondwaterbeheer: kans of uitdaging \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Schipper, L. \ Bruijn, P.J. de \ Kerkhoven, P. \ 2009
Een consortium van gemeenten, provincies en gebiedsbeheerders ontwikkelt een nieuwe aanpak op het gebied van grondwaterbeheer. Gebiedsgericht en integraal beheer kan helpen bij het combineren van bijvoorbeeld warmte/koudeopslag met andere functies, b ...
help
Slimme benutting van bodemenergie bij hoge grondwaterstroomsnelheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groot, J. \ Bloemendal, M. \ Donkers, E. \ 2013
Grondwaterstroming is een probleem bij de open winning van bodemenergie met warmte-koudeopslag. Hierdoor kunnen warm en koud water wegstromen van de bronnen. Bij systemen met meerdere warme en koude bronnen is hier iets aan te doen. Tauw bv en Univer ...
help
Slimme exploitatiestrategie voor bodemenergie bij hoge grondwater-stroomsnelheid \ H2O online [Artikel]
Groot, J. \ Bloemendal, M. \ Donkers, E. \ 2013
Grondwaterstroming is een probleem bij de open winning van bodemenergie met warmte-koudeopslag. Hierdoor kunnen warm en koud water wegstromen van de bronnen. Bij systemen met meerdere warme en koude bronnen is hier iets aan te doen. Tauw bv en Univer ...
help
Thermische Energie uit Oppervlaktewater – Business case “Baronie Haven” Alphen aan den Rijn [Boek]
Niewold, F. \ 2018
Deze business case is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische en financiële haalbaarheid van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in combinatie met warmte- en koudeopslag (WKO). De business case is toegepast op de “Baronie Haven” i ...
help
Glasvezel meet temperatuur grondwater voor wko-systemen : dossier (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2014
Een goed bodembeleid gaat tegenwoordig niet meer alleen om het peil van de grondwaterstand of aanwezigheid van zware metalen, PAK's of te veel meststoffen. Het gaat ook om de temperatuur van het grondwater. Oorzaak hiervan is de populariteit van syst ...
help
Thermische Energie uit Oppervlaktewater - business case “Genderdal” Eindhoven [Boek]
Niewold, F. \ 2018
Deze business case is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische en financiële haalbaarheid van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in combinatie met warmte- en koudeopslag (WKO). De business case is toegepast op een gedeelte van de ...
help
Advies duurzaam gebruik van de bodem voor WKO [Boek]
Technische commissie bodem \ 2009
Inzichten en ideeën omtrent het duurzaam gebruik van de bodem voor warmte- koudeopslag (WKO). VROM heeft specifieke vragen geformuleerd over de invulling van voorwaarden, de tijdelijk opslag van overtollige warmte in diepere bodemlagen en voorwaarden ...
help
Bodem, ecosysteemdiensten en ruimtelijke keuzen : duurzaam benutten van bodem en ondergrond \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nijs, T. de \ Mesman, M. \ Otte, P. \ 2013
Bodem en ondergrond in Nederland worden steeds meer gebruikt voor activiteiten zoals warmte-koudeopslag, geothermie, kabels en leidingen en ondergronds bouwen. Om de beschikbare ruimte duurzaam te benutten is het van belang de eigenschappen van de bo ...
help
De verborgen kant van steden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bloemendal, M. \ 2018
Open bodemenergiesystemen (ook bekend als Warmte-koudeopslag/WKO-systemen) leveren duurzame verwarming en koeling voor gebouwen. Door de verduurzaming van de energievoorziening zijn in de toekomst veel gebouwen in gematigde klimaten afhankelijk van b ...
help
Toepassing van Life Cycle Analysis op WKO \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Tomasetta, C. \ Griffioen, J. \ Ree, D. van \ 2014
De samenleving bevindt zich in een transitie van energievoorziening door gebruik van fossiele brandstoffen naar een duurzame energievoorziening met hernieuwbare energiebronnen. Warmte/koude-opslag (WKO) wordt beschouwd als een duurzame vorm van energ ...
help
Kansenkaart voor energie uit oppervlaktewater \ H2O online [Artikel]
Boer, S. de \ Scholten, B. \ Boderie, P. \ Pothof, I. \ 2015
Rijkswaterstaat onderzocht met Deltares en IF Technology hoeveel warmte en koude uit het hoofdwatersysteem benut kan worden voor verwarming of koeling van nabijgelegen gebouwen. Hiervoor werd geanalyseerd of er op geringe afstand van het water een en ...
help
WKO en verontreinigd grondwater, win-win of win-lose : waar blijft de verontreiniging, een modelmatige benadering \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boode, J. \ Pijls, C.G.J.M. \ Steenvoorden, M. \ 2012
Warmte/Koud-opslag (WKO) wordt veel toegepast om verschillen in warmte- of koudebehoefte tussen zomer en winter te overbruggen. De combinatie van WKO en grondwatersanering staat in de belangstelling omdat WKO systemen een rol zouden kunnen spelen bij ...
help
Temperatuurmeting laat effecten WKO-systeem zien \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Doornenbal, P. \ Sommer, W. \ Westerhoff, R. \ Hoogendoorn, B. \ 2011
Bij het warmte-koudeopslagsysteem op universiteitscampus De Uithof in Utrecht worden continue in-situ temperatuurmetingen uitgevoerd. Verschillen in infiltratiecapaciteit van de filters komen aan het licht en het gedrag van het systeem onder de grond ...
help
Rivieren en kanalen bruikbaar als duurzame bron van energie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boer, S. de \ Scholten, B. \ Boderie, P. \ Pothof, I. \ 2015
Het water in rivieren en kanalen is een hernieuwbare bron van warmte en koude die benut kan worden voor nabijgelegen gebouwen. Deltares en IF Technology hebben in opdracht van Rijkswaterstaat een kansenkaart voor energie uit oppervlaktewater (EOW) ge ...
help
Grondwatertoolbox voor vergunningverlening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kleinendorst, T. \ Oosterwijk, J. \ Talsma, M. \ Tillaart, S. van den \ 2012
Met ingang van 2009 moeten de waterschappen de vergunningen verlenen voor de onttrekking van grondwater tot 150.000 kubieke meter per jaar. Dat is een gevolg van de invoering van de Waterwet. De provincies blijven wel bevoegd gezag voor de vergunning ...
help
Water als bron van duurzame energie : aanbevelingen en energieterugverdientijden van acht technologieën [Boek]
Berg, M. van den \ Geurts, F. \ Stolk, N. \ 2010
Onderliggend rapport geeft een overzicht van de energieprestaties van acht water gerelateerde energieconversietechnologieën: laag verval waterkracht, warmte koude opslag, benutting van energie uit oppervlaktewater, getijdenstroming, getijdenenergie o ...
help
Meervoudige ontwerp- en effectenstudie van koude-warmteopslagsystemen in de binnenstad van Den Haag : 'de provincie Zuid-Holland zit er warmpjes bij' [Studentenverslag]
Weerdhof, B. van de \ 2005
Koude-warmteopslag (KWO) in de bodem is een duurzame energievorm waarbij gebruik wordt gemaakt van de winning en opslag van omgevingswarmte met behulp van warmtepompen. Bij KWO wordt grondwater onttrokken uit een watervoerend pakket en daarin weer ge ...
help
Water als bron van energie : omgevingseffecten van energie uit water [Boek]
Schepers, B.L. \ 2010
De watersector wil een actieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van de samenleving en aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Om vat te krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van ‘wateropties’ heeft Deltares de afgelopen jaren di ...
help
Onderzoek naar toepassingen riothermie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boswinkel, A. \ Palsma, B. \ Sukkar, R. \ 2012
Een aanzienlijk deel van de warmte afkomstig van huishoudens en industrie wordt via het afvalwater geloosd. Het potentieel daarvan is enorm. Als het lukt deze energie nuttig te hergebruiken, kan het nationale energiegebruik met circa 15 procent dalen ...
help
Waterbedrijf levert ook warm water \ P+ : people, planet, profit [Artikel]
Veen, H. van de \ 2016
De animo voor een energietransitie is groot in Groningen – een direct gevolg van de gaswinning en bijbehorende aardbevingen. Waterbedrijf Groningen (WBG) springt daarop in. Als eerste in Nederland gaat het diepe aardwarmte inzetten om woningen van wa ...
help
Koude-opslag voor de koeling van industriele processen : hydrothermische achtergronden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakema, G. \ 1993
help
Berekening van door dichtheidsstroming beinvloed stof- en/of warmtetransport met HST2D en HST3D \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakema, G. \ Jellema, I. \ Willemsen, G. \ 1998
help
Koude-opslag als alternatief voor industriele grondwateronttrekking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Loon, L.J.M. van \ Palstra, A.P.M. \ Snijders, A.L. \ 1993
help
Gebiedsgericht grondwaterbeheer in de praktijk : ondersteuning bij enige relevante uitvoeringsaspecten [Boek]
Swartjes, F.A. \ 2011
Gebiedsafbakening, aanpak bronzone, procedure voor monitoring, risico gebaseerde toetsing grondwaterkwaliteit, kosten-batenanalyse
help
Water als bron van duurzame energie : inspiratieatlas van mogelijkheden [Boek]
Tekstschrijvers.nl \ Deltares \ 2008
Deze inspiratieatlas is een eerste aanzet om de verschillende ideeën op het gebied van energie en water op haalbaarheid in Nederland in kaart te brengen. De atlas wil inzicht geven in water als een primaire bron of als drager van energie. Het gaat du ...
help
Case study : kansen voor energie en water \ Water governance [Artikel]
Wiersma, F. \ Noothout, P. \ Diepeveen, A. \ Buck, W. de \ Morselt, T. \ 2014
De komende decennia zal het Nederlandse energiesysteem verder moeten verduurzamen in het kader van internationale klimaatdoelstellingen. Het doel van de studie is om de kansen en mogelijkheden voor sector-overstijgende innovaties op het gebied van en ...
help
Bedrijfsonderzoek naar putverstopping van start : zoeken naar structurele oplossing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
De verstopping van winputten vormt een groot probleem bij grondwaterwinning en infiltratie. Een uniek samenwerkingsverband van waterleidingbedrijven, onderzoeksinstituten en industriële bedrijven ontving onlangs een subsidie voor fundamenteel onderzo ...
help
Klimaatverandering in stedelijke gebieden : een inventarisatie van bestaande kennis en openstaande kennisvragen over effecten en adaptiemogelijkheden [Boek]
Drunen, M. van \ Lasage, R. \ Brinkman, S. \ 2007
Toename van wateroverlast, verdroging en hitte in steden zijn de belangrijkste effecten van klimaatverandering in stedelijk gebied. Ook heeft klimaatverandering effect op waterveiligheidsrisico’s. Met name in de lage delen van Nederland, waaronder de ...
help
Doorbraak met geslaagde horizontaal gestuurd geboorde put [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cirkel, D.G. \ Rambags, F. \ Hoeven, I. van der \ Pittens, B. \ Wens, P. van der \ 2010
In maart van 2010 is in Nieuwegein met een eerste horizontaal gestuurd geboorde put (Horizontal Directional Drilled Well, HDDW) een filterbuis aangebracht in een watervoerend pakket. Vooraf is uitgebreid onderzoek gedaan naar typen filtermaterialen, ...
help
Hoeveel warmte kun je uit afvalwater winnen? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2020
Nederland wil van het gas af. Met warmte uit (afval)water hebben de waterschappen goud in handen, denken velen. Maar dat watergoud moet je wel verantwoord ‘oogsten’. STOWA laat uitzoeken wat het effect is van het terugwinnen van warmte uit afvalwater ...
help
Leren van praktijkervaringen aquathermie [Boek]
Bruin, Jeroen de \ 2020
Dit rapport bevat de ervaringen die zijn opgedaan met aquathermie, in veertien uiteenlopende aquathermieprojecten. De gezamenlijke ervaringen maken duidelijk waar je op moet letten bij het toepassen van aquathermie, zowel wat betreft techniek als de ...
help
‘We staan pas aan het begin met aquathermie’ \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2020
Aquathermie – warmte uit oppervlakte-, riool- of drinkwater – heeft een enorme potentie om als warmtebron te dienen. Maar hoe zorg je ervoor dat die potentie ook wordt benut? STOWA laat de concrete toepasbaarheid van aquathermie nader onderzoeken. Ka ...
help
Nieuwe visie op regionale keringen: klaar zijn voor de toekomst \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2017
‘Verder bouwen op een goed fundament’ is de titel van de nieuwe visie op de regionale keringen. De visie - de opvolger van de eerste visie uit 2004 - is een coproductie van waterschappen en provincies onder leiding van STOWA. Ook het Rijk was betrokk ...
help
Een omgekeerde koelmachine : Maas levert energie voor toren \ Waterwonen [Artikel]
Jager, J. \ 2009
De Maastoren in Rotterdam is bijna klaar. Dit hoogste gebouw van Nederland is voor zijn energiebehoefte grotendeels afhankelijk van water uit de Nieuwe Maas. De gebruikte techniek, energie-onttrekking uit water, is toepasbaar in vrijwel alle nieuwe e ...
help
Thermische energie uit oppervlaktewater : kansen voor een aardgasvrij Nederland [Boek]
2017
De waterbeheerders in Nederland kunnen een belangrijke rol spelen bij het optimaal benutten van het oppervlaktewater als warmte- en koudebron. Dit heet thermische energie uit oppervlaktewater, kortweg TEO. In deze brochure wordt uiteengezet wat het i ...
help
Thermische Energie uit Oppervlaktewater – Business case “Fabriekskwartier” Tilburg [Boek]
Niewold, F. \ 2017
Deze business case is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische en financiële haalbaarheid van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in combinatie met warmte- en koude opslag (WKO). De business case is toegepast op het “Fabriekskwarti ...
help
Thermische energie uit oppervlaktewater: alternatief voor aardgas? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2018
Het terugwinnen van warmte en koude uit oppervlaktewater staat nog in de kinderschoenen. Maar deze ‘thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)’ kan een duurzaam én substantieel alternatief worden voor aardgas. Waterschappen kunnen daarin een belan ...
help
Aquathermie nieuwe energiebron? : energie uit drinkwater \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2018
Helemaal volledig heet het principe ‘thermische energie uit de watercyclus’, aldus prof. dr. ir. Jan Peter van der Hoek, directeur Innovatie bij Waternet en hoogleraar drinkwatervoorziening aan de TU Delft. ‘Het gaat immers niet alleen om energie uit ...
help
Parijs, een klimaatakkoord: wat betekent dat voor het waterbeheer? \ Water governance [Artikel]
Bruggeman, W. \ 2017
De waterbeheerder in Nederland heeft een groot belang bij beperking van de klimaatverandering. Dat scheelt komende decennia aanmerkelijk in overstromingsrisico’s, wateroverlast en zoetwatertekorten. Maar om de mondiale opwarming beneden de twee grade ...
help
Water, bodem en governance: een introductie van transities en dilemma's \ Water governance [Artikel]
Nijburg, C. \ Roovers, G. \ Kooiman, S. \ 2017
De bodem wordt steeds belangrijker. Onder bodem en ondergrond verstaan we alles wat zich onder ons maaiveld bevindt: structuren van zand, klei, veen en gesteenten, zout, gas en olie, grondwater, bodemleven en vele sporen van het menselijk verleden. E ...
help
Thermische energie uit afvalwater in Zwolle [Boek]
Kluck, J. \ 2011
Het verwarmen van gebouwen en het gebruik van warm water in huishoudens en industrieën vormt circa 40 % van het totale energieverbruik. Dat is tweemaal de vraag naar elektriciteit. Een deel van deze warmte wordt gebruikt om water op te warmen. Dit wa ...
help
Advies gebiedsgerichte aanpak grootschalige grondwaterverontreiniging [Brief]
Tuinstra, J. \ Technische Commissie Bodem \ 2009
Schoon zoet grondwater is een schaars goed en een goede grondwaterkwaliteit is niet alleen van belang voor de huidige gebruiksfuncties van het grondwater maar ook voor deels nog niet voorziene toekomstige gebruiksfuncties. De TCB vindt het daarom bel ...
help
Waterkwaliteitscheck: rekening houden met de microbiologische waterkwaliteit bij klimaatadaptatie en verduurzaming \ H2O online [Artikel]
Leuken, J. van \ Schets, C. \ Man, H. de \ Roda Husman, A.M. de \ 2018
In veel steden worden projecten opgezet om duurzamer met water om te gaan en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Daarnaast kunnen nieuwe waterconcepten de beleving van de openbare ruimte en de gezondheid van mensen in de stad bevorderen. ...
help
TEO heeft enorme potentie : oppervlaktewater als zonnecollector \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Elshof, L. \ 2018
Thermische energie uit oppervlaktewater is een vorm van aquathermie die ongekende voordelen biedt: warmte in de winter en koeling in de zomer. Op grote schaal toe te passen als duurzaam alternatief voor gas en inzetbaar tegen hittestress. Hoogst actu ...
help
Een verkenning van de warmtehuishouding in de afvalwaterketen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sukkar, R. \ Palsma, B. \ Boswinkel, A. \ 2011
Energie, klimaatontwikkeling en duurzaamheid staan in de belangstelling. De waterschappen nemen deel aan de meerjarenafspraken energie, waarin energiebesparing en verduurzaming in de afvalwaterketen belangrijke elementen zijn. Een deel van de energie ...
help
'Het gele en zwarte goud' \ TVVL magazine : officieel orgaan van de Nederlandse Technische Vereniging voor Installaties in Gebouwen TVVL [Artikel]
Waerdt, J. van de \ Elzinga, N. \ Wieringa, A. \ 2018
Bij het verduurzamen van gebouwen wordt vaak alleen gedacht aan bijvoorbeeld warmtepompen, PV-panelen en LED-verlichting. Aan hergebruik van materialen en grondstoffen wordt minder vaak aandacht besteedt. Door decentrale sanitatie technieken in te ze ...
help
Visiebrochure afvalwaterketen tot 2030 [Boek]
Römgens, B. \ Kruizinga, E. \ Klip, H. \ [2012]
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben samen de schouders onder het visietraject gezet. Wij vinden deze routekaart heel belangrijk om u te laten zien wat we willen bereiken. Naar onze overtuiging verandert de afva ...
help
Overbetuwe pakt dreigende waterproblematiek aan op verschillende fronten : ‘Smart polder-project’ moet leiden tot klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting \ Stad + blauw : hét vakblad over water in de openbare ruimte [Artikel]
Rijswijck, G. van \ 2017
De bevolkingsgroei en de daling van het zoetwaterpeil door klimaatverandering stellen autoriteiten voor heel wat puzzelwerk om de stijgende vraag naar zoet water het hoofd te bieden. Mede met het oog daarop werd in 2015 in het oostelijk deel van de B ...
help
Meer met bodemenergie - Rapport 6: Hogetemperatuuropslag : kennisoverzicht en praktijkmetingen rondom hogetemperatuuropslagsystemen : eindrapport [Boek]
Drijver, B. \ 2012
Restwarmte die in de zomer beschikbaar is zou in de winterperiode goed kunnen worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Om dat mogelijk te maken moet de warmte tijdelijk worden opgeslagen. Gebleken is dat de ondergrond hier goed voor kan worden geb ...
help
Nieuwe manieren van besturen : hoe stellen we ons drinkwater veilig onder de omgevingswet? \ Water governance [Artikel]
Slok, W. \ Coonen, L. \ Baneke, M. \ Eijsink, R. \ 2018
Schoon drinkwater uit de kraan! Drinkwaterbedrijven zijn verplicht het 24/7 te leveren. Overheden op hun beurt hebben de taak zorg te dragen voor kwalitatief goed grond- en oppervlaktewater, zodat daar drinkwater uit bereid kan worden. Zowel de Omgev ...
help
Case study: thermische energie uit oppervlaktewater: een kans en een uitdaging \ Water governance [Artikel]
Schaik, M. van \ Romijn, R. \ Scholten, B. \ 2017
Oppervlaktewater is – naast wind, zon en biomassa – een potentieel belangrijke duurzame energiebron voor Nederland. Uit een verkenning in opdracht van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat1 blijkt dat deze bron kan voorzien in ± 12% van de nat ...
help
Spraakwater: dringen voor drinkwater onder de grond \ Water governance [Artikel]
Groene, H. de \ 2017
Nederland is een dichtbevolkt land met veel mensen en activiteiten op de vierkante kilometer. Maar ook onder de grond wordt het steeds drukker. Dat brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Hoe combineren we alle activiteiten onder de grond en wie moe ...
help
Warmte uit water, de grote belofte van de energietransitie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ Lambregtse, C. \ 2020
Aquathermie wordt al zeker dertig jaar toegepast. Toch is deze schone warmtebron altijd een niche gebleven, terwijl de potentie enorm is. Goed voor de helft van de warmtevraag van woningen en gebouwen. Nu we snel van het aardgas af moeten, begint aqu ...
help
Thermische Energie uit Oppervlaktewater – Business case “Harderweide” Harderwijk [Boek]
Niewold, F. \ 2018
Deze business case is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische en financiële haalbaarheid van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in combinatie met warmte- en koude opslag (WKO). De business case is toegepast op een gedeelte van de ...
help
Verwarming en koeling zonder warmtepomp met WKO-triplet \ H2O online [Artikel]
Bloemendal, M. \ Wijk, A. van \ Hartog, N. \ Pape, J.J. \ 2017
Bodemenergiesystemen worden veelvuldig toegepast om energie te besparen. De warmtepomp van zulke systemen gebruikt echter nog altijd veel elektriciteit, waardoor voor grootschalige toepassing ook grootschalige netverzwaring nodig is. Daarom is het vo ...
help
Milieuwinst en waterkwaliteitseffecten van thermische energie uit drinkwater \ H2O online [Artikel]
Oesterholt, F. \ Bloemendal, M. \ Bel, N. van \ Brand, T. van den \ 2018
Vrijwel alle drinkwaterbedrijven hebben ambities voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Een aantal drinkwaterbedrijven probeert met opwekking van duurzame energie hun CO2-voetafdruk te verlagen. Een bijzondere manier van energieopwekking is de lev ...
help
Bodemenergie & Drinkwaterwinningen \ H2O online [Artikel]
Bloemendal, M. \ Hoogendoorn, J. \ Rijk, S. \ 2016
De Nederlandse drinkwatervoorziening is sterk afhankelijk van grondwater. Tegelijkertijd neemt de toepassing van bodemenergiesystemen toe door ambitieuze groeidoelstellingen voor bodemenergie. Voor de drinkwatersector heeft KWR tussen 2011 en 2016 ui ...
help
Smart Polder Gemaal Katwijk : business cases [Boek]
Kleinlugtenbelt, R. \ 2017
Met Smart polder kan thermische energie uit een watersysteem (TEO) worden gehaald en/of opgeslagen. Het onttrekken van warmte uit oppervlaktewater voor het verwarmen van gebouwen kan worden ingezet voor het verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit ...
help
STOWA brengt gangen muskusrat helder in beeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
STOWA doet praktijkzoek naar de omvang van graverij door muskusratten en de invloed ervan op de veiligheid van dijken en kaden. Daarvoor is de graverij onlangs met purschuim letterlijk in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat de muskusratten indrukwekke ...
help
Recensie: Grondwaterzakboekje [van] auteur Bram Botje, 2011 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ 2011
Het grondwaterzakboekje bestaat uit 21 hoofdstukken en een uitgebreide appendix. Het boekje gaat over het gedrag van grondwater en over het gebruik. Het is een resultaat van de auteur, gekoppeld aan een groot aantal meelezers. "... in elk geval een s ...
help
Thermische Energie uit Oppervlaktewater – Business case voormalig Beursgebouw Leeuwarden [Boek]
Niewold, F. \ 2017
Deze business case is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische en financiële haalbaarheid van warmte- en koude opslag (WKO) in combinatie met thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). De business case is toegepast op het voormalig Beurs ...
help
Bouwstenen leidraad grondwaterbescherming [Boek]
Wuijts, S. \ 2007
Om de kwaliteit van het grondwater beter te kunnen beschermen moet het beleid meer worden toegespitst op lokale omstandigheden, zoals de natuurlijke opbouw van de bodem. Daarom pleit het RIVM voor het opstellen van een algemeen geldend kader voor gro ...
help
Thermische Energie uit Oppervlaktewater – Business case “Dordtse Kil IV” Dordrecht [Boek]
Niewold, F. \ 2017
Deze business case is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de technische en financiële haalbaarheid van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) in combinatie met warmte- en koude opslag (WKO). De business case is toegepast op de “Dordtse Kil IV” ...
help
Vele kleine druppels maken een grote plas : jongste heemraad van Nederland pleit voor betrekken burgers bij uitdagingen veranderend klimaat. \ Stad + blauw : hét vakblad over water in de openbare ruimte [Artikel]
Iersel, H. van \ 2017
Het is inmiddels een verhaal met een lange baard: het veranderend klimaat. Lange periodes van droogte, maar ook korte hevige piekbuien waarop| de traditionele inrichting van de openbare ruimte niet is voorbereid. Heemraad Constantijn Jansen op de Haa ...
help
Het draait om water : watercyclusplan 2010-2015 [Boek]
Jacobs, E. \ Claassen, M. \ [ca. 2010]
Dit Watercyclusplan beschrijft het geheel van taken en verantwoordelijkheden van Waternet. Dit Watercyclusplan ‘Het draait om water’ maakt de meerwaarde van de watercyclusbenadering voor de komende planperiode tot 2016 duidelijk. Daarbij is ervoor ge ...
help
Pieter Stuyfzand, hoogleraar (chemische) hydrogeologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam: "Van grondwatersystemen is nog veel onbekend" [thema Grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2010
Het is begin augustus 2010. Op televisie worden beelden getoond van de gevolgen van de extreme hitte en de bosbranden in Rusland, naast die van de gigantische wateroverlast in Pakistan, China en India en de overstromingen van de Neisse. Tegen dergeli ...
help
Frans van de Ven, hoofddocent stedelijk waterbeheer TU Delft: "Water in de stad voor energie en voedsel benutten" [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2007
Het water in de stad is herontdekt. In de vele nieuwbouwwijken die overal in Nederland in de periode 1950-1980 zijn aangelegd, hadden grachten en singels eigenlijk alleen de functie om het regenwater op te vangen en af te voeren. Begin jaren tachtig ...
help
Bodemenergie: kans of bedreiging voor de provincie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bosma, R. \ Hombergen, T. \ Grobbe, H. \ 2010
De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft onderzoek verricht naar de wijze, waarop provincies ondergrondse koude-warmteopslagsystemen (KWO) reguleren op basis van bevoegdheden uit de Grondwaterwet (per 22 december 2009 opgenomen in de Waterwet). ...
help
Antenne drinkwater 2011 : informatie en ontwikkelingen [Boek]
Aa, N.G.F.M. van der \ 2011
Het RIVM inventariseert jaarlijks nieuwe ontwikkelingen die belangrijk kunnen zijn voor het toekomstig drinkwaterbeleid en het toezicht daarop. De ontwikkelingen zijn in vier thema’s onderverdeeld: microbiologie, microverontreinigingen, drinkwaterbro ...
help
Innovatief waterbeheer vermindert stedelijke kwetsbaarheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Graaf, R. de \ Dahm, R. \ Ven, F. van de \ Dassen, W. \ 2009
Concepten, die stedelijk water als energiebron gebruiken, als watervoorziening of als woonplaats, maken een stad klimaatrobuuster en reduceren de schade, die kan optreden ten gevolge van droogte of wateroverlast. Twee mechanismen bepalen in grote mat ...
help
De Nederlandse watercyclus kan energie opleveren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roest, K. \ Hofman, J. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2010
Een substantieel deel van de energie die in de watercyclus wordt gebruikt, is de thermische energie (warmte) die in het water wordt gebracht. Per jaar per Nederlander kost het verwarmen van het gebruikte huishoudelijk water 93,6 Watt, veel meer dan d ...
help
Portfolio Thermische energie uit afvalwater: waardevolle lessen uit de praktijk [Boek]
Weeren, Bert-Jan van \ Bos, Simon \ Noij, Lieke \ Rens, Geert van \ 2018
In dit rapport worden elf projecten en initiatieven besproken waarbij sprake is van het terugwinnen van energie uit afvalwater. Naast een compacte technische beschrijving, bevat iedere casus ook een kort interview met een direct betrokkene. Dit met e ...
help
Renate Postma en Henk Borgmeijer (stedelijk waterbeheer gemeente Zwolle): "Plannen Veerman problematisch voor Zwolle" [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2010
Voor deze uitgave met als thema Stedelijk Waterbeheer het verslag van een gesprek in het stadskantoor achter station Zwolle met Renate Postma, specialist op het gebied van duurzaam beheer van bodem en grondwater, en Henk Borgmeier, stedelijk beheerde ...
help
Duurzaamheid: wat mag het kosten? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2015
Hoe de wereld omgaat met het klimaat, wordt deze maand duidelijk op de VN-klimaattop in Parijs. Intussen loopt de Nederlandse watersector voorop met duurzaamheid. Vitens heeft een super-duurzame productielocatie. KWR en Wetsus hebben nieuwe, duurzame ...
help
KAS : de KlimaatActieve Stad : op naar een klimaatactieve stad : hoe stedelijk water kan bijdragen aan een circulaire stad [Brochure]
Pötz, H. \ Vanhelsuwé, M. \ Weeren, B.-J. van \ 2016
In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de maatrgelen die steden kunnen nemen op het gebied van groen en blauw om te zorgen dat het aantrekkelijke plekken blijven om te wonen en te werken, tegen de achtergrond van de effecten van klimaatvera ...
help
Brabant plukt vruchten van samenwerking in bebouwd gebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zwaga, K. \ 2011
Uit onderzoek van het toenmalig ministerie van VROM blijkt dat in tien jaar tijd meer dan 100 miljoen euro valt te besparen door betere samenwerking op het gebied van riolering en zuivering. In Noord-Brabant is daar al veel ervaring mee opgedaan. De ...
help
Hoofdrolspelers : Roelof Kruize "watersector heeft innovatie en verbreding keihard nodig" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2014
De watersector heeft de wind in de rug, maar de verbreding moet doorgaan en de innovatie moet versneld worden. Dat vindt Roelof Kruize, voorzitter van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). Het eerste interview in een reeks met hoofdrolspelers in ...
help
Effecten van thermische opslagsystemen : berekeningen en metingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Buik, N. \ Willemsen, A. \ Verbeek, C.M.J. \ 2003
help
Startdocument Roadmap Bodemenergie [Boek]
Agterberg, Frank P.W. \ 2017
Bodemenergie (BE) heeft het potentieel om de Nederlandse energievoorziening te helpen verduurzamen en daarom kan en moet de bijdrage van Bodemenergie sterk groeien. De huidige groei op basis van ‘business-as-usual’ is te laag om de geambieerde doelst ...
help
Advies over water en de nationale omgevingsvisie [Boek]
2015
Eind 2018 zal het kabinet naar verwachting de eerste Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vaststellen. De voorbereiding wordt gecoördineerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Omgevingsvisie is één van de instrumenten uit de Omgevingswet. ...
help
Minister van IenW ontvangt Handboek Omgevingswet : Omgevingswet in de praktijk \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2018
Op 13 december 2017 ontving minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het ‘Handboek Omgevingswet voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening’, uit handen van Vewin-bestuurder Riksta Zwart. Vewin heeft d ...
help
Advies diepinfiltratie van afvloeiend hemelwater [Boek]
Tuinstra, J. \ 2009
Diepinfiltratie van afvloeiend hemelwater wordt op dit moment op enkele plaatsen toegepast en wordt in verschillende projecten als optie overwogen. Naast diepinfiltratie van afvloeiend hemelwater zijn er ook andere vormen van diepinfiltratie van wate ...
help
Energietransitie: handelingsperspectieven voor drinkwaterbedrijven [Boek]
Dorssen, A.J. van \ Segrave, A.J. \ 2019
help
Handreiking Gebiedsgericht grondwaterbeheer : op basis van de ervaring in Tilburg [Boek]
Gemeente Tilburg \ MMG Advies \ 2010
Handreiking geschreven op basis van de ervaringen in Tilburg, waarbij het accent meer op het proces dan op de inhoud ligt. De handreiking is eenvoudig van opzet gebleven, in eerste instantie bedoeld voor medewerkers die niet dagelijks met dit onderwe ...
help
Regeren is vooruitzien : drinkwatergebruik in de toekomst \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2017
Een goede prognose van de toekomstige drinkwaterbehoefte is onmisbaar als basis voor beleid. Daarom stelt Vewin periodiek een landelijke prognose op van het drinkwatergebruik. De drinkwaterbedrijven gebruiken deze nationale verwachting bij het opstel ...
help
Bouwen aan de waterbewuste stad [Boek]
2011
Verstedelijking heeft vaak nadelige gevolgen voor de waterhuishouding in een gebied. De neerslag die er valt kan niet langer in de bodem infiltreren en komt versneld tot afstroming in vaarten, rivieren en beken die het gebied doorkruisen. Die krijgen ...
help
Chemische reacties tijdens transport van grondwater : toepassingen van PHREEQM en PHREEQM-2D \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Willemsen, A. \ 1993
help
Kan watertechnologie meer groei opleveren? : thema Watertechnologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2015
Nederland wil meer verdienen aan watertechnologie. Dat is ook het doel van de Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI). Bedrijven die samen met kennisinstellingen innovatieve projecten opzetten kunnen een (soms aanzienlijke) bijdrage krijgen. Hoe werkt ...
help
Wim van Vierssen : "Eigenbelang vaak te dominant in de watersector" : hoofdrolspelers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, R. \ 2015
De watersector heeft wereldwijd een enorme klus te klaren op weg naar een circulaire economie. Nederland kan daar een rol van betekenis bij spelen. Aldus Wim van Vierssen, directeur van KWR Watercycle Research Institute. Als we maar vaart maken, bete ...
help
Eén topsysteem : voor alle geodisciplines \ Informatie over bodem en water / TNO, Bouw en Ondergrond [Artikel]
Vermooten, S. \ Griffioen, J. \ 2006
In de geowereld slaat het woord ‘topsysteem’ al jaren op het bovenste deel van het (hydro)geologisch profiel. Maar geologen, hydrogeologen, geochemici en geotechnici gebruiken die term regelmatig voor verschillende zaken. Met verwarring als gevolg. T ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.