Login

Hydrotheek

help
Campagne water: een lekkere snoepdoos \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leenes, J. \ 2004
Het publiciteitsoffensief Nederland leeft met Water raakt op stoom. De regionale 'uitrol' van de campagne is nabij. Waterschappen lopen er steeds meer warm voor. Maar hoe verhouden zich campagne en bestuursakkoord?
help
Samenwerking waterketen : bouwen op wederzijds respect en vertrouwen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Haarbosch, M. \ 2014
In het Bestuursakkoord Water is afgesproken in de regio samen te werken in het beheer van het stedelijk watersysteem en de waterketen. Dat lijkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het complex en veeleisend. Vereniging VPB sprak over samenwerking m ...
help
Meerjarenverkenning 2017-2020 [Boek]
Kuks, S.M.M. \ Andringa, R.I. \ 2016
De Meerjarenverkenning (MJV) 2017-2020 is opgesteld op basis van de kaders uit het bestuursakkoord en het bestuursprogramma “Door water verbonden”. Deze MJV bevat tevens de voorgestelde bijsturingsafspraken vanuit de tussen-evaluatie bestuursakkoord ...
help
Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2011 \ Water in beeld... : voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland [Jaarverslag]
Haverkamp, G. \ 2012
Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven werken nauw samen aan een duurzaam Nederlands waterbeleid. Het Nationaal Waterplan 2009-2015 en het Bestuursakkoord Water zijn daarbij richtinggevend. In Water in beeld wordt ...
help
Waterschapsbelastingen 2019 : het hoe en waarom [Boek]
Dekking, W. \ 2019
Met cijfers en achtergrondinformatie geeft dit boekje meer inzicht in de waterschapsbelastingen in 2019.
help
Waterschapsspiegel 2018 : inzicht in het werk van de waterschappen [Boek]
2018
In de acht hoofdstukken die volgen leest u over de prestaties van de Nederlandse waterschappen. De nadruk ligt op de resultaten van het jaar 2017, vaak in vergelijking met de resultaten uit één of meer voorgaande jaren. De eerste vier hoofdstukken va ...
help
Gemeentelijk Watertakenplan 2009 - 2012 : van rioolbeheer naar watertaken [Boek]
Gemeente Heerenveen \ [2009]
De gemeente is verantwoordelijk voor de riolering en op basis van de Wet milieubeheer verplicht om een rioleringsplan vast te stellen. Mede door de klimaatverandering wijzigt er veel rond de wetgeving voor riolering en water. Zo is op 1 januari 2008 ...
help
Water in beeld: voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland 2012 \ Water in beeld... : voortgangsrapportage over het waterbeheer in Nederland [Jaarverslag]
2013
Water in beeld is de voortgangsrapportage over de uitvoering van de actiepunten uit het Nationaal Waterplan 2009-2015 (NWP) en het Bestuursakkoord Water (BAW). In de voortgangsrapportage staat dat we goed op koers liggen. "Terugkijkend op 2012 kunnen ...
help
Samen komen we steeds verder : kadernota 2018-2027 [Boek]
Hond, Y. de \ Berg, V. van den \ 2017
De Kadernota is een document waarin het bestuur van het waterschap de koers en de kaders vastlegt. Tegelijkertijd heeft de Kadernota ook een externe functie: het laat zien wat de opgaven en uitdagingen voor de komende jaren zijn en hoe het waterschap ...
help
De staat van ons water : rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2015 [Boek]
Haverkamp, Gerard \ 2016
In deze publicatie wordt gerapporteerd over de uitvoering van het Nationaal Waterplan 2016-2021, het Bestuursakkoord Water 2011 en het uitvoeringsprogramma van de Beleidsnota Drinkwater. Ook wordt verslag gedaan over de voortgang van de uitvoering va ...
help
Waterdragers : onderzoek naar de veranderende rol van het waterschap in de afvalwaterketen [Studentenverslag]
Horssen, H. van \ 2011
Onderzoek is gedaan naar de veranderende rol van het waterschap in de afvalwaterketen. De onderzoeksvraag luidde: Hoe vervullen de waterschappen hun huidige en toekomstige rol in de afvalwaterketen in de praktijk? Er is een beleidsanalyse gemaakt van ...
help
Waterschapsbelastingen 2016 : het hoe en waarom [Boek]
2016
In deze publicatie geven we u een beeld van de waterschapsbelastingen.
help
Klimaatverandering en lokale wateroverlast ten gevolge van extreme neerslag in Nederland [Boek]
Immerzeel, W.W. \ Droogers, P. \ 2008
Deze studie richt zich op de wateroverlast ten gevolge van een onvoldoende ontwateringcapaciteit na een extreme neerslag binnen een periode van 24 uur. Als eerste is op basis van de hoogteligging, helling, kwel en grondwaterstand de bio-fysische gevo ...
help
Waterschapspeil 2012 : trends en ontwikkelingen in het regionale waterbeheer [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2012
Dit is de derde landelijke rapportage Waterschapspeil 2012, Trends en ontwikkelingen in het regionale waterbeheer. De waterschappen doen hiermee gezamenlijk verslag van de resultaten die zij in de periode 2009-2011 hebben bereikt. Ook geven zij hierm ...
help
Het Fries Bestuursakkoord WaterKeten \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hemme, T. \ 2012
Het Fries Bestuursakkoord WaterKeten (FWBK) is een samenwerkingsverband tussen Wetterskip Fryslân, drinkwaterbedrijf Vitens, de provincie Fryslân en alle 31 Friese gemeenten. Eén van de uitvoeringsgroepen van het FBWK is de Werkgroep Wadden, bestaand ...
help
Vewin Lobby-agenda 2020-2021 : Samen aan de slag voor een toekomstbestendige drinkwatervoorziening \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
2020
Op de derde dinsdag van september, bij de start van het parlementaire jaar, presenteerde Vewin de Lobby-agenda 2020-2021. In deze agenda staan de standpunten van Vewin over belangrijke dossiers die het komende politieke jaar op de agenda staan. Deze ...
help
De invloed van begroeiing op de wandruwheid van doorstroomprofielen [Studentenverslag]
Pluijm, G.C.N. van der \ 2014
Dit rapport is geschreven na aanleiding van een afstudeerstage voor de opleiding Aquatische Ecotechnologie. Deze stage had een duur van 5 maanden en is gedaan op de afdeling Data en Advies van Waterschap Hollandse Delta(WSHD). In het waterbeheersplan ...
help
Waterkracht : samen bouwen aan de waterketen [Boek]
Maat, L. ter \ Meijer, K. \ Esch, R. van \ Reedijk, P. \ 2012
Het Bestuursakkoord Water is een belangrijk vertrekpunt van waaruit gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven zich samen inspannen voor een efficiëntere waterketen. Overal in het land vinden deze partijen elkaar en maken afspraken over een geza ...
help
De staat van ons water : rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2018 [Boek]
Bosch, Annemiek \ Haverkamp, Gerard \ 2018
Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar in mei aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. Het betreft een gezamenlijke rapportage van het ministerie va ...
help
Waterschapsspiegel 2012 : waterschappen onderling vergeleken [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2012
In Waterschapsspiegel 2012 doen de waterschappen collectief verslag van de resultaten die zij de afgelopen jaren hebben bereikt. Hoe gaat het met de zorg voor droge voeten, schoon en voldoende water in Nederland? Waterschappen zijn de enige overheid ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.