Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 304254
Title De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied Bornerbroek-Zenderen; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek
Author(s) Kiestra, E.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 461) - 179 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1996
Abstract Het herinrichtingsgebied Bornerbroek-Zenderen bestaat grotendeels uit laat-pleistocene dekzandgronden met in de ondergrond soms midden-pleistocene, glaciale afzettingen, zoals keileem en grof (fluvioglaciaal) zand. In het midden van het gebied is tertiaire klei gevonden. In de beekdalen zijn hoofdzakelijk laat-pleistocene, fluvioperiglaciale zanden afgezet, bedekt door holocene beekklei. In het noorden van het gebied komt stuifzand voor. De dekzandgronden zijn voornamelijk gooreerd-, veldpodzol-, laarpodzol- en enkeerdgronden. In de beekdalen liggen beekvaag-, beekeerd-, poldervaag- en leekeerdgronden. De waterbeheersing is redelijk tot goed. Grondwatertrap VIo komt het meest voor. De resultaten staan op een bodem- en grondwatertrappenkaart.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.