Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 306760
Title Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000; kaarteenheden met Gt III
Author(s) Visschers, R.
Source Wageningen : SC-DLO (Rapport 483.1) - 52 p.
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1997
Abstract Door een gestratificeerde aselecte steekproef in kaarteenheden met grondwatertrap III is statistisch betrouwbare informatie verkregen over de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (GHG resp. GLG), bodemparameters (stikstof, koolstof, pH, organische stof, aluminium, ijzer, fosfaat, lutum, leem, M50) en waterkwaliteitsparameters. De kaarteenheden zijn gestratificeerd naar bodem, landschap en moedermateriaal, namelijk veen op zand met humuspodzol, veen op zand zonder humuspodzol, podzolgronden, beekdalen, zeeklei en rivierklei. De gemiddelde GHG bedraagt 37 tot 52 cm beneden maaiveld, de GLG 93 tot 118 cm. De podzolgronden en beekdalen hebben een fosfaatverzadigd oppervlak van 43 respectievelijk 46%. De verschillen in zuurgraad en pH zijn groot
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.