Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311133
Title Effectiviteit bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins in de bloembollensector; veldonderzoek
Author(s) Boels, D.; Hamminga, W.; Pankow, J.
Source Wageningen : Staring Centrum - 65
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1999
Keyword(s) bloembollen - schoonmaken - wassen (activiteit) - bodemverontreiniging - bodembescherming - bekledingen - ornamental bulbs - cleaning - washing - soil pollution - soil conservation - linings
Categories Bulb and Tuber Flowers / Soil Pollution
Abstract Drie principes van bodembeschermende voorzieningen voor spoelbassins zijn in de praktijk onderzocht: remming van infiltratiesnelheid (met klei en folie afdichtingen), hydrologische isolatie (interceptor drains met en zonder afdichtingslaag) en adsorptie. Op zand-, zavel en lössgronden is afdichten met klei of leem nodig wanneer de bodem boven de grondwaterspiegel ligt om recirculatie mogelijk te maken, maar deze maatregel is onvoldoende voor de bescherming van de bodem en zijn aanvullende voorzieningen nodig (bijvoorbeeld hydrologische isolatie). In kwelgebieden en in situaties met een verlaagde bodem is deze variant wel effectief. De effectiviteit van hydrologische isolatie en adsorptielagen lopen uiteen van 90 tot 95%. De investeringen voor bodembeschermende voorzieningen bedragen f 3,00 tot f 13,00 per m3 en de jaarlijkse kosten f 1,70 tot f 2,20 per m3 bassin inhoud. Monitoring dient zich te richten op verspreiding bij hydrologische isolatie en infiltratieremming, aangevuld met monitoring van de kwaliteit van het grondwater. Monitoring van adsorptielagen dient zich te richten op de kwaliteit van de adsorptielaag en de bodem daaronder.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.