Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311239
Title Een doorkijk van het Nationaal Milieubeleidsplan 3 op het LNV-werkterrein; realisatie van beleidsdoelstellingen, knelpunten en toekomstperspectief
Author(s) Steenvoorden, J.H.A.M.; Neeteson, J.J.; Noij, I.G.A.M.; Bruchem, C. van; Monteny, G.J.
Source Wageningen : SC-DLO (Reeks milieuplanbureau 1) - 65
Department(s) Winand Staring Centre for Integrated Land, Soil and Water Research
Publication type Research report
Publication year 1999
Keyword(s) milieubeleid - waterbeheer - verdroging - zure regen - mest - pesticiden - landbouw - nederland - environmental policy - water management - desiccation - acid rain - manures - pesticides - agriculture - netherlands
Categories Environmental Policy
Abstract Bij de milieuthema's uit het Nationaal Milieubeleidsplan 3 (NMP3), die relevant zijn voor het werkterrein van het Ministerie van LNV, is nagegaan of de milieudoelen medio 2000 gehaald zullen worden en of er knelpunten resteren bij voortzetting van het huidige beleid. Dit onderzoek is uitgevoerd ter voorbereiding op de interdepartementale discussie over de inhoud van een nieuw NMP. De inventarisatie is uitgevoerd voor de NMP3-thema's: broeikasgassen, verspilling van energie, vermesting, ammoniakemissie, watergebruik landbouw en verdroging, verspreiding van zware metalen, verspreiding van bestrijdingsmiddelen, verwijdering van afval en verstoring door geurhinder. Voor vijf van de negen thema's worden de doelen medio 2000 partieel of in het geheel niet gehaald. Bij de meeste van deze vijf thema's spelen meststoffen een cruciale rol.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.