Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 311661
Title Haalbaarheidsstudie Renkumse Beek; kosten en baten van herstel van een ecologische verbindingszone
Author(s) Vreke, J.; Mansfeld, M.J.M. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 143) - 79
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) natuurbescherming - waterlopen - industrieterreinen - ruimtelijke ordening - selectiecriteria - landschapsecologie - verspreiding - milieueffect - indicatoren - besluitvorming - nederland - dalen - gelderland - ecologische hoofdstructuur - nature conservation - streams - valleys - industrial sites - physical planning - selection criteria - landscape ecology - dispersal - environmental impact - indicators - decision making - netherlands - ecological network - gelderland
Categories Aquatic Ecology
Abstract In de ecologische verbinding van de Veluwe en de Rijnuiterwaarden is het bedrijventerrein Beukenlaan in Renkum een obstakel. Omdat de (her)inrichting als bedrijventerrein stagneert en herstel van de ecologische verbinding politiek actueel is, is de haalbaarheid geanalyseerd voor drie inrichtingssituaties voor dit terrien: bedrijventerrein, hoogwaardig beekdallandschap en een combinatie hiervan. Bepaald is dat de situaties technisch haalbaar zijn. Voor de financiële, maatschappelijke en bestuurlijke haalbaarheid zijn criteria geselecteerd door de doelstellingen van gemeentebeleid te confronteren met effecten van de inrichting. De waarde van de indicatoren is weergegeven via indicatoren, waarvan de scores voor de drie situaties zijn samengevat in een verzameltabel. De evaluatie is aan de politiek overgelaten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.