Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312329
Title Recreatie in stadslandschappen; de invloed van omgevingskenmerken op de gebiedskeuze voor recreatief fietsen en wandelen
Author(s) Ploeger, B.; Ypma, K.W.; Langers, F.; Elbersen, B.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 157) - 97
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) recreatie - natuurtoerisme - recreatie in de stad - landschap - actieve recreatie - kringlopen - lopen - stedelijke gebieden - consumentenvoorkeuren - kwaliteit - kennis - natuur - recreation - nature tourism - urban recreation - landscape - active recreation - cycling - walking - urban areas - consumer preferences - quality - knowledge - nature
Categories Leisure, Recreation, Tourism (General)
Abstract Stadslandschappen zijn gebieden waar stedelijke veranderingsprocessen een rol spelen naast de krachten van het natuurlandschap en het agrarisch cultuurlandschap. Het onderzoek naar het recreatieve gebruik van stadslandschappen beoogt: 1) te bepalen welk gebied bewoners van een stad en omgeving zien als 'hun eigen' stadslandschap; 2) te komen tot generaliseerbare uitspraken over (gebieds)factoren die bepalend zijn voor waar bewoners van een stadslandschap gaan fietsen en wandelen. 3) te komen tot uitspraken over effecten op de recreatieve gebruiksmogelijkheden van ruimtelijke ingrepen in het stadslandschap. In augustus en september 1998 enquêteerden de onderzoekers bewoners van tien CBS-buurten (in twee vergelijkbare gebieden: Apeldoorn e.o. en Ede e.o.) over hun binding met de omgeving en over de gebieden waar zij gaan fietsen en wandelen. De onderzoekers hebben relaties gelegd tussen de enquêteresultaten en gebiedsomschrijvingen, in termen van afstand tot de woonbuurten, potentiële barrières voor bewoners van die buurten (stedelijke bebouwing, industrie, wegen, waterlopen, spoorlijnen), en de openheid en geslotenheid van het landschap
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.