Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312511
Title Historische geomorfologie Maas en benedenrivieren; Oude Maas, Merwede-Hollandse Biesbosch, Afgedamde Maas en Maaskant
Author(s) Maas, G.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 75) - 63
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) geomorfologie - morfologie - rivieren - geschiedenis - nederland - waal - maas - zuid-holland - biesbosch - geomorphology - morphology - rivers - history - netherlands - river waal - river meuse - zuid-holland - biesbosch
Categories Geomorphology / History (General)
Abstract Dit rapport geeft een analyse van historisch kaartmateriaal van vier riviertrajecten langs de Maas en haar benedenrivieren gericht op geomorfologische processen en ecotopenverdeling, in samenhang met de ontginningsgeschiedenis en het landgebruik. In de periode 1750-1850 was er in alle onderzochte riviertrajecten nettoaanwas. In stroomafwaartse richting namen op- en aanwassen toe en veranderde het substraat van zand naar slib. Langs de Oude Maas was zeer veel sedimentatie en nauwelijks erosie. Kenmerkende ecotopen waren biezen- en rietgorzen, vloedbos/griend en hoogwatervrije akkers. Het deeltraject Merwede-Hollandse Biesbosch kende veel dynamiek maar een lagere nettoaanwas. Kenmerkende ecotopen waren daar killen/nevengeulen en vloedbos/griend. In de deeltrajecten Afgedamde Maas en Maaskant waren aanwas en erosie relatief gering. Kenmerkende ecotopen waren uiterwaardgrasland en grazige oeverwallen. Langs de Afgedamde Maas kwamen hoge rivierduinen voor. De menselijke invloed op de vier riviersystemen was aangepast aan de intrinsieke ontwikkelingen van de verschillende riviertrajecten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.