Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312634
Title Wilde bijen in het stedelijk groen
Author(s) Koster, A.
Source De Levende Natuur 101 (2000)6. - ISSN 0024-1520 - p. 213 - 214.
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Article in professional journal
Publication year 2000
Keyword(s) natuurbescherming - ecologie - steden - stedelijke gebieden - stadsomgeving - wilde bijenvolken - honingbijen - apidae - dierecologie - habitats - milieu - groene zones - bedrijfsvoering - onderhoud - populatie-ecologie - vegetatiebeheer - vegetatie - soortendiversiteit - natuur - populatiebiologie - gemeenten - openbaar groen - nature conservation - ecology - towns - urban areas - urban environment - wild honey bee colonies - honey bees - apidae - animal ecology - habitats - environment - green belts - management - maintenance - population ecology - vegetation management - vegetation - species diversity - nature - population biology - municipalities - public green areas
Categories Nature Conservation / Urban Ecology
Abstract Overzicht van de ontwikkelingen in het stedelijk groenbeheer in deze eeuw en de gevolgen voor wilde bijen. Terugdringing van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in combinatie met ecologisch groenbeheer heeft geleid tot een sterke uitbreiding van de bijenstand in het stedelijk gebied, zoals blijkt uit inventarisaties van het openbaar groen in 26 gemeenten in de periode 1997-1999
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.