Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 312718
Title Humusprofielen van het bosreservaat Galgenberg; basisprogramma bosreservaten
Author(s) Kemmers, R.H.; Werff, M.M. van der; Waal, R.W. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 116) - 33
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) bossen - natuurreservaten - bodemprofielen - humushorizonten - monitoring - bosgronden - bodemvariabiliteit - ruimtelijke variatie - voedingsstoffen - nederland - utrecht - forests - nature reserves - soil profiles - humus horizons - monitoring - forest soils - soil variability - spatial variation - nutrients - netherlands - utrecht
Categories Soil Science (General)
Abstract In bosreservaat Galgenberg (Amerongen) is langs een dwarsdoorsnede in de kernvlakte het humusprofiel beschreven en kwantitatief bemonsterd. Naast gemiddelde waarden en standaardafwijkingen van horizontdikten, nutriëntengehalten, -voorraden en pH werd in het kader van langjarige monitoring ook de ruimtelijke variabiliteit geanalyseerd. De dominante humusvorm is typerend voor wat oudere fasen in de bossuccessie op relatief rijk moedermateriaal. De voorraad koolstof en fosfor in het humusprofiel is groot. De stikstofvoorraad is normaal, terwijl de C-N-verhouding hoog is. Diktes van horizonten en elementvoorraden vertonen een ruimtelijk herhaald patroon van de variantie met een herhalingslengte van 5 tot 20 m.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.