Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313659
Title Reductie van de belasting van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen in het stroomgebied van de Drentsche Aa door driftbeperkende maatregelen
Author(s) Smidt, R.A.; Deneer, J.W.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 191) - 39
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterlopen - pesticiden - luchtverontreiniging - nederland - drenthe - surface water - water pollution - streams - pesticides - air pollution - netherlands - drenthe
Categories Water Pollution
Abstract Op basis van modelberekeningen is voor het stroomgebied van de Drentsche Aa nagegaan in hoeverre de invoering van emissiereducerende maatregelen leidt tot vermindering van de driftbelasting van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij zijn de effecten van maatregelen in het kader van het (bodem)beschermingsbeleid alsook van maatregelen in het kader van het Lozingenbesluit Open Teelten en Veehouderij berekend. De (bodem)beschermingsmaatregelen leiden tot een vermindering van de driftbelasting van schouwsloten en hoofdwaterlopen met gemiddeld 46%. Naleving van het Lozingenbesluit leidt tot een reductie van de driftbelasting van kavelsloten met 54%. Voor het stroomgebied van de Drentsche Aa als geheel vermindert de driftbelasting van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen als gevolg van genoemde emissiereducerende maatregelen met 52%
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.