Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 313667
Title Beter werken met "Waternood"; een proeftoepassing in het herinrichtingsgebied "De Leijen"
Author(s) Finke, P.A.; Zeeman, W.P.C.; Schouten, G.; Runhaar, J.; Molen, P. van der; Meer, W. van der; Gruijter, J.J. de; Bierkens, M.F.P.; Bakel, P.J.T. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 267) - 105
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) oppervlaktewater - grondwater - grondwaterspiegel - ruilverkaveling - ruimtelijke ordening - normen - ontwerp - nederland - noord-brabant - surface water - groundwater - water table - land consolidation - physical planning - standards - design - netherlands
Categories Water Management (General) / Physical Planning (General)
Abstract Waternood is een methodiek voor het ontwerpen, inrichten en beheren van waterbeheerssystemen. Deze methode is toegepast in het herinrichtingsgebied De Leijen in Noord-Brabant. Belangrijke onderdelen van de methodiek zijn het vaststellen van het actuele en het optimale grondwaterregime, en het vaststellen van de bereikte doelrealisatie. In deze studie zijn daarvoor methoden ontwikkeld en in de praktijk getoetst, in het bijzonder voor de functies landbouw en natuur. De doelrealisatie is vastgesteld door het actuele en het optimale grondwaterregime met elkaar te vergelijken, door gewasopbrengsten te berekenen op basis van nat- en droogteschade (voor gras en maos), en door te berekenen in welke grondwaterregimes zich natuurlijke vegetaties ontwikkelen (voor een groot aantal natuurdoeltypen). De doelrealisatie voor landbouw was bevredigend (86Œ die voor natuur scoorde relatief laag (41Ž De lage score voor natuur verbeterde nauwelijks na vernattingsmaatregelen. Een van de conclusies is dat de natuurdoelen beter moeten worden afgestemd op de mogelijkheden die het regionale watersysteem biedt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.