Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313892
Title Overzomerende grauwe ganzen in het noordelijk Deltagebied : een modelmatige benadering van de aantalontwikkeling bij verschillende beheersscenario's
Author(s) Schekkerman, H.; Klok, T.C.; Voslamber, B.; Turnhout, C. van; Willems, F.; Ebbinge, B.S.
Source Wageningen : Alterra (SOVON-onderzoeksrapport 2006/06 / Alterra-rapport 139) - 73
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) anser - ganzen - populatiedynamica - ecologie - dichtheidsafhankelijkheid - nestelen - overleving - voortplanting - bedrijfsvoering - modellen - oogstschade - nederland - zuid-holland - fauna - landbouwschade - ornithologie - trekvogels - Zeeland - Brabant - anser - geese - population dynamics - ecology - density dependence - nesting - survival - reproduction - management - models - crop damage - netherlands - zuid-holland - fauna
Categories Population Ecology
Abstract De broedpopulatie van de grauwe gans in het noordelijk Deltagebied neemt sterk toe, en dat leidt in toenemende mate tot landbouwschade in het zomerhalfjaar. In dit rapport wordt, op grond van gegevens over overleving en reproductiesucces, afkomstig uit Zweden en uit Oost-Nederland, een populatiemodel gepresenteerd, waarmee de te verwachten toekomstige populatieontwikkelingen zijn verkend. De modeluitkomsten zijn sterk afhankelijk van het veronderstelde reproductiesucces en indiceren dat de populatie op termijn zou kunnen toenemen tot ruwweg 10 000-20 000 vogels. De effecten van verschillende mogelijke beheersmaatregelen zijn met scenario's doorgerekend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.