Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 314003
Title Nadere toetsing van aanwijzing en begrenzing van twee Vogelrichtlijngebieden; aanvulling op Alterra-rapport 328: Nadere toetsing van aanwijzing en begrenzing van negen Vogelrichtlijngebieden
Author(s) Beintema, A.J.; Schekkerman, H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 374) - 27
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) vogels - conservering - bescherming - beschermde gebieden - wetgeving - richtlijnen (directives) - selectiecriteria - nederland - ecologie - kust - natuurbescherming - ornithologie - vogelbescherming - Zuid-Holland - Brabant - birds - conservation - protection - reserved areas - legislation - directives - selection criteria - netherlands
Categories Nature Conservation
Abstract In dit rapport wordt de aanwijzingssystematiek besproken van twee belangrijke vogelgebieden die in 2000 zijn aangewezen als speciale beschermingszone onder de Vogelrichtlijn. Het gaat om gevallen waarbij tegen de aanwijzing als zodanig, tegen de begrenzing van de speciale beschermingszone, of tegen beide bezwaar is gemaakt, en waarbij het gebruik van vogelkundige criteria bij de aanwijzing een punt van discussie vormt in de bezwaarschriften. Het gaat hierbij om de volgende gebieden: Voornes Duin en de Weerter- en Budelerbergen. Dit rapport is een aanvulling op het eerder verschenen Alterra-rapport 328, Nadere toetsing van aanwijzing en begrenzing van negen Vogelrichtlijngebieden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.