Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 314008
Title Dijkgraslandbeheer in West-Brabant; erosiebestendigheid, huidige en potentiële natuurwaarde van primaire waterkeringen
Author(s) Hazebroek, E.; Smits, N.A.C.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 320.2) - 228
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) graslandbeheer - dijken - erosiegevoeligheid - bescherming - natuurbescherming - noord-brabant - erosie - grasland - landbouw - natuur - Brabant - grassland management - dykes - erodibility - protection - nature conservation - noord-brabant
Categories Hydraulic Engineering
Abstract Ter ondersteuning van het integraal beleid voor het behoud en beheer van waterkeringen is onderzoek gedaan naar de optimalisatie van het beheer van graslanden van primaire waterkeringen van West-Brabant (traject Bergen op Zoom - Waalwijk). Het beheer is primair gericht op bevordering van de erosiebestendigheid van de dijken, maar daarbij krijgen ook nevenfuncties aandacht, zoals de betekenis van het dijkgrasland voor het natuurbehoud. Over het gehele dijktraject is een beoordeling per dijkvak gegevenvan de huidige erosiebestendigheid van de grasmat. Tevens is de huidige en potentiële natuurwaarde beoordeeld. Voor het beoordelen van de potentiële natuurwaarde zijn zowel de potenties van het dijkgrasland als de relatie met de omgeving in ogenschouw genomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.