Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 314040
Title Milieukundige beoordeling van de opslag en toepassing van organisch bedrijfsafval/plantensnippers als bodemverbeterend middel in de landbouw; advies
Author(s) Ehlert, P.A.I.; Oenema, O.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 130) - 58
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) organisch afval - plantenresten - zware metalen - afvalcompost - compost - milieueffect - wetgeving - bodemverontreiniging - nederland - bemesting - bodemverbetering - fosfaat - landbouw - milieu - nutriënten - organic wastes - plant residues - heavy metals - refuse compost - composts - environmental impact - legislation - soil pollution - netherlands
Categories Waste treatment
Abstract Organisch bedrijfsafval en plantensnippers afkomstig uit de tuinbouw kan na compostering nuttig hergebruikt worden als bodemverbeterend middel in de landbouw, mits voldaan wordt aan wettelijke, milieukundige en landbouwkundige randvoorwaarden. In de onderhavige studie is organisch bedrijfsafval/plantensnippers beoordeeld dat rijk is aan fosfaat en zware metalen. Het gebruik als organisch bodemverbeterend middel als bedoeld in de ontheffingsaanvraag leidt tot te hoge giften aan fosfaat. Deze hoge giften zijn gelet op de fosfaatbehoefte van de gewassen die door de firma A. Dijkshoorn en Zn. geteeld worden, landbouwkundig gezien, niet nodig. Het gebruik van organisch bedrijfsafval/plantensnippers als fosfaatmeststof leidt tot te hoge vrachten aan met name chroom, nikkel, zink en arseen bij spiegeling aan de voor zuiveringsslib en compost toegelaten vrachten aan zware metalen. Milieu-verantwoorde toepassing van organisch bedrijfsafval/plantensnippers wordt daardoor niet bepaald door de waardegevende bestanddelen organische stof en nutriënten maar door de gehalten aan zware metalen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.