Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316030
Title Regionaal nutriëntenmanagement; een verkenning van perspectieven en beperkingen
Author(s) Velthof, G.L.; Oenema, O.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 258) - 60
Department(s) Wageningen Environmental Research
Sub-department of Soil Quality
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) landbouwbeleid - nederland - regio's - dierlijke meststoffen - bemesting - landbouw - milieu - nutriënten - agricultural policy - netherlands - regions - animal manures
Categories Agricultural Policy
Abstract De van oudsher monofunctionele landbouw verandert steeds meer in een multifunctionele landbouw, waarin meerdere functies van het landelijke gebied worden verweven. Met behulp van regionaal nutriëntenbeheer kan worden ingespeeld op regiospecifieke landbouwkundige, milieukundige en economische randvoorwaarden die aan landbouw worden gesteld. In deze studie zijn perspectieven en beperkingen van regionaal nutriëntenbeheer verkend. Voor veel landbouwbedrijven is een forse inspanning nodig om aan de normenvan het voorgenomen uniforme mestbeleid te voldoen. In sommige regio's zijn wellicht stringentere normen nodig en in andere regio's wellicht minder stringente. Regionaal nutriëntenbeheer speelt hierop in. Perspectieven voor regionaal nutriëntenbeheer liggen vooral in het beheer van nutriëntenstromen tussen verschillende (landbouw)sectoren in een regio, de aanpak van specifieke milieuproblemen, regionale bemestingsadviezen, landbouwvoorlichting en waterbeheer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.