Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316088
Title Levensvatbaarheid van de dassenpopulatie in Midden-Limburg na aanleg van rijksweg 73-zuid; modelevaluatie van effecten van de toekomstige rijksweg Venlo-Roermond inclusief mitigerende en compenserende maatregelen op de levensvatbaarheid van de dassenpopulatie in Midden-Limburg
Author(s) Grift, E.A. van der; Verboom, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 99) - 93
Department(s) Ecologie en Ruimte
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) infrastructuur - wegenbouw - migratie - dassen (zoogdieren) - zoogdieren - fauna - nadelige gevolgen - midden-limburg - das - landschapsecologie - simulatiemodel - versnippering - Limburg - infrastructure - road construction - migration - badgers - mammals - adverse effects
Categories Animal Ecology
Abstract In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Limburg is onderzoek verricht naar de verwachte effecten van rijksweg 73-zuid op de levensvatbaarheid van de dassenpopulatie in Midden-Limburg. Met behulp van het model DASSIM is voor vijf scenario's het verloop van de dassenpopulatie gesimuleerd. De scenario's verschillen van elkaar in het al dan niet aanleggen van rijksweg 73-zuid, de mate waarin mitigerende en compenserende maatregelen worden getroffen, en de mate waarin genomen maatregelen effectief zijn. Met de modelevaluatie is onderzocht hoe de nieuwe rijksweg van invloed is op het aantal dassen, het aantal sociale groepen en de verdeling van de sociale groepen over de verschillende lokale populaties in het studiegebied. De belangrijkste bevindingen zijn dat als de rijksweg niet wordt aangelegd en geen mitigerende maatregelen aan het bestaande wegennet worden genomen, de toename in verkeer op het lokale wegennet resulteert in een afname van de levensvatbaarheid van de dassenpopulatie. Als de rijksweg met de bijbehorende mitigerende maatregelen wel wordt aangelegd, waarbij de maatregelen naar behoren functioneren, zijn de vooruitzichten voor de dassenpopulatie gunstiger dan in de huidige situatie.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.