Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316134
Title DOENAT: een applicatie voor de allocatie van natuurdoeltypen en de berekening van de doelrealisatie; modelbeschrijving en toepassingen
Author(s) Hoogland, T.; Runhaar, J.; Bierkens, M.F.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 400) - 29
Department(s) Bodem en Landgebruik
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) natuurbescherming - beleid - modellen - doelstellingenmanagement - nederland - grondwaterspiegel - ruimtelijke ordening - natuur - ecohydrologie - bodemkunde - hydrologie - natuurontwikkeling - Gelderland - Brabant - water table - water management - nature conservation - management by objectives - policy - models - netherlands - nature - ecohydrology
Categories Nature Management (General)
Abstract Soms wordt bij het vaststellen van natuurdoelen gewerkt met associaties van natuurdoeltypen, waarbij de ruimtelijke verdeling van de verschillende natuurdoeltypen over het natuurgebied ongedefinieerd blijft. Voor toepassing van de waternoodsystematiekwaarbij op locatie de mate van realisatie van verschillende gebiedsdoelstellingen wordt bepaald, leverde dit problemen op omdat per locatie geen eenduidig doel is vastgesteld. Daarom zijn hier een methode en een ARCVIEW-applicatie ontwikkeld waarmee de ruimtelijke toedeling van natuurdoeltypeassociaties over een natuurgebied kan worden bepaald. De ruimtelijke toedeling van de verschillende natuurdoeltypen van een natuurdoeltypeassociatie vindt plaats op basis van de hydrologisch-bodemkundige geschiktheid in het gebied. Na toedeling van de natuurdoeltypen in het natuurgebied wordt de doelrealisatie voor natuur ruimtelijk en voor het gebied als geheel berekend. De ontwikkelde applicatie biedt gebruikers de mogelijkheid om door het vaststellen van natuurwaarden en gewenste arealen per natuurdoeltype de ruimtelijk toedeling interactief te optimaliseren, rekening houdend met de hydrologisch-bodemkundige gesteldheid van het gebied. Ter illustratrie is de ontwikkelde methode toegepast in twee proefgebieden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.