Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316260
Title Mogelijke gevolgen van de tweede fase van IJburg voor watervogels in de speciale beschermingszone IJmeer; een beoordeling in het kader van de EG-Vogelrichtlijn
Author(s) Schekkerman, H.; Beintema, A.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 431) - 45
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) vogels - water - richtlijnen (directives) - bescherming - stadsontwikkeling - nederland - amsterdam - ecologie - fauna - ornithologie - watervogels - Noord-Holland - birds - water - directives - protection - urban development - netherlands - amsterdam - fauna
Categories Nature Conservation
Abstract In dit rapport wordt een beoordeling gemaakt van de mogelijke gevolgen die de aanleg van de tweede fase van IJburg kan hebben op de vogelkundige waarden van de onder de EG-Vogelrichtlijn aangewezen Speciale Beschermingszone IJmeer. Geconcludeerd wordtdat voor de meeste relevante soorten watervogels een neutraal tot licht positief effect te verwachten valt, maar dat er twee aandachtspunten zijn die mogelijk kunnen leiden tot negatieve effecten: sterfte van driehoeksmosselen door sediment dat vrijkomt bij de opspuiting, en verstoring van watervogels door (water)recreatie. Verdere studies zouden moeten uitwijzen in hoeverre dit daadwerkelijk tot problemen leidt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.