Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316339
Title Habitatrichtlijn Natura 2000; beoordeling in het kader van de Habitatrichtlijn van het uitvoeringsplan voor hakhoutbeheer in het bosgebied "In de Roet" (gemeente Onderbanken)
Author(s) Janssen, J.A.M.; Port'homme, R.; Schaminée, J.H.J.; Stortelder, A.H.F.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 503) - 26
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) habitats - richtlijnen (directives) - bossen - hakhoutbedrijf - hakhout - bosbedrijfsvoering - evaluatie - nederland - natuur - limburg - habitatrichtlijn - bosbeheer - bosbouw - ecologie - natuurbeheer - habitats - directives - forests - coppicing - coppice - forest management - evaluation - netherlands - nature - limburg - habitats directive
Categories Forest Management
Abstract In deze publicatie wordt het voorgestelde hakhoutbeheer in het Limburgse bosgebied In de Roet, dat onderdeel uitmaakt van het Habitatrichtlijngebied Vosbroek en Schinveldse bossen, beoordeeld ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen (habitattypen). Er wordt een gebiedsbeschrijving gegeven met de historische en actuele natuurwaarden, evenals een toelichting op het voorstel voor hakhoutbeheer. Geconcludeerd wordt dat van de voorgestelde beheersmaatregelen geen negatieve effecten worden verwachtop het habitattype waarvoor het gebied is aangemeld voor de Habitatrichtlijn.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.