Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316452
Title Landinventarisatie en ruimtelijke systeemanalyse van het herinrichtingsgebied De Vechtstreek, fase 2; resultaten van een bodemgeografisch onderzoek
Author(s) Brouwer, F.; Delft, S.P.J. van; Kemmers, R.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 379) - 84
Department(s) Bodem en Landgebruik
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) landinrichting - inventarisaties - bodemkarteringen - kaarten - bodemwater - humus - vegetatie - nederland - ecohydrologie - vechtstreek - noord-holland - bodemkartering - bodemkunde - grondwaterstand - landinventarisatie - land development - inventories - soil surveys - maps - soil water - humus - vegetation - netherlands - ecohydrology - vechtstreek - noord-holland
Categories Soil Classification
Abstract In 2000 heeft Alterra een voorstudie gedaan naar beschikbare kennis over landbouw, natuur, archeologie en milieu van het herinrichtingsgebied De Vechtstreek. De uitkomsten zijn verwerkt tot een briefadvies met kaarten (fase 1). In dit rapport (fase 2)zijn voor de thema's landbouw en natuur de adviezen verder onderzocht en uitgewerkt. Voor het thema landbouw is voor een deel van het herinrichtingsgebied een bodem- en grondwatertrappenkaart op een schaal van 1 : 10 000, vervaardigd. Voor het thema natuur is voor een deel van de Horstermeerpolder een bodem- en grondwatertrappenkaart op een schaal van 1 : 5000 samengesteld en tevens een humusvormenkaart en een kaart met standplaatstypen. Hieruit is een kaart met potentiële vegetatietypen geconstrueerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.