Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316458
Title Ecoslib; de ecologische rol van slib
Author(s) Groenewold, S.; Dankers, N.M.J.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 519) - 74
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) slib - bodemfauna - ecosystemen - bodem - sediment - delta's - waterbodems - bodemecologie - bodemtextuur - ecologie - kustgebied - sedimentatie - zeebodem - sludges - soil fauna - ecosystems - soil - sediment - deltas - water bottoms
Categories Soil Biology
Abstract Slib is een belangrijke parameter in het ecosysteem van kust en zee. Door menselijke activiteiten zoals kustbescherming, ingrepen in rivieren, aanleg van eilanden en havens, openhouden van geulen, en zandwinning wordt de slibhuishouding beonvloed. Ditkan positieve en negatieve effecten op het bestaande ecosysteem hebben. Het is onduidelijk wanneer van negatieve of positieve effecten gesproken kan worden. Ook is onduidelijk in hoeverre slib bepalend is voor het voorkomen van organismen, of dat factoren zoals golfwerking en stroming zowel het voorkomen van organismen als sedimentkarakteristieken zoals slibgehalte bepalen. Daarom werd een studie uitgevoerd waarin op basis van literatuur en ervaringen van specialisten uitgezocht werd wat de ecologische rol van slib is.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.