Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316522
Title Omvormingsbeheer naaldbos en herstel duinroosjesvegetatie Amsterdamse Waterleidingduinen; de bodemkundige uitgangstoestand
Author(s) Kemmers, R.H.; Mekkink, P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 483) - 37
Department(s) Bodem en Landgebruik
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) vegetatie - naaldbossen - herstel - duinplanten - duinen - duingraslanden - rosa pimpinellifolia - bodemchemie - ligstro - bedrijfsvoering - nederland - bodemkunde - bosbeheer - humusprofiel - Noord-Holland - vegetation - coniferous forests - rehabilitation - duneland plants - dunes - dune grasslands - rosa pimpinellifolia - soil chemistry - litter - management - netherlands
Categories Nature Management (General) / Plant Ecology
Abstract In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt een experiment uitgevoerd om te onderzoeken welke beheersvorm het meest geschikt is voor de omvorming van naaldbos naar vegetaties met duinroosjes. Inrichtingsmaatregelen betreffen kappen, kappen en strooiselverwijdering, en kappen en plaggen. Na de inrichtingsmaatregelen is de bodemkundige uitgangsituatie van de verschillende proefvlakken vastgelegd. Het humusprofiel is beschreven, waarna de horizonten bemonsterd werden. De monsters zijn chemisch geanalyseerd om de basen- en nutriëntentoestand te bepalen. Na bepaling van elementgehalten zijn elementvoorraden in het profiel berekend. De resultaten zijn met een variantieanalyse getoetst op verschillen tussen de behandelingen en binnen de replica's van de behandelingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.