Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316537
Title Bepaling van provinciale stikstofplafonds; integrale afweging van effecten van het mest- en ammoniakbeleid
Author(s) Kros, J.; Vries, W. de; Oenema, O.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 417) - 69
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) mest - ammoniak - milieubeleid - oppervlaktewater - grondwater - emissie - nitraten - luchtverontreiniging - uitspoelen - mineralen - regelingen - regionaal bestuur - nederland - provincies - mestoverschotten - emissiereductie - landbouw - mestproblematiek - milieu - natuurbescherming - nitraatuitspoeling - nutriënten - stikstofbalans - waterkwaliteit - manures - ammonia - environmental policy - surface water - groundwater - emission - nitrates - air pollution - leaching - minerals - regulations - regional government - netherlands - provinces - manure surpluses
Categories Air Pollution
Abstract Dit rapport bevat de resultaten van verkenningen die zijn uitgevoerd naar de effecten van varianten van aanvoer- en verliesnormen op de emissie van stikstof uit de landbouw naar natuur, grondwater, en oppervlaktewater. Het doel van deze verkenningen is om na te gaan bij welke aanvoernormen op bedrijfsniveau (zogenoemde stikstofplafonds) de milieukwaliteits-doelstellingen voor natuur, grondwater, en oppervlaktewater worden gerealiseerd en waar de grootste knelpunten zich voordoen. De verkennende berekeningen geven aan dat de stikstofaanvoer met minimaal 15% moet verminderen om te kunnen voldoen aan de milieukwaliteitsdoelstellingen voor grondwater en oppervlaktewater. Implementatie van MINAS (MINeralen Aangifte Systeem) leidt tot een vermindering van de stikstofaanvoer met circa 40%. De natuurbeschermingsdoelstelling voor 2010 en 2030 stellen strenge eisen aan de vervluchtiging van ammoniak uit de landbouw en aan de totale stikstofaanvoer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.