Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316669
Title Ruimte voor de rivier, ruimte voor de natuur? : fasen 2 en 3: analyse van alternatieven en contouren van een langetermijnvisie
Author(s) Klijn, F.; Rooij, S.A.M. van; Haasnoot, M.; Higler, B.L.W.G.; Nijhof, B.S.J.
Source Wageningen : Alterra (WL-rapport Q2824.10 / Alterra-rapport 513) - 65
Department(s) Ecologie en Milieu
Ecologie en Ruimte
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) rivieren - hoogwaterbeheersing - inundatie - waterbeheer - ruimtelijke ordening - natuurbescherming - landschapsecologie - natuurontwikkeling - rivierengebied - Rijn - Waal - IJssel - Lek - Maas - rivers - flood control - flooding - water management - physical planning - nature conservation
Categories Nature Management (General)
Abstract Rivierverruiming is een van de mogelijke oplossingen voor de te verwachten hogere rivierafvoeren. Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wil de kansen die hierbij voor natuur ontstaan optimaal benutten. In dit rapport worden een aantal alternatieve oplossingsrichtingen geanalyseerd op potentiele winst voor natuur en landschap. Vervolgens is een combinatie gemaakt van "het beste' uit alle alternatieven, die "natuurlijk duurzaam veilig" werd genoemd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.