Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316686
Title De stijging van de waterspiegel nabij Almere in de periode 5300-2300 v. Chr
Author(s) Makaske, B.; Smeerdijk, D.G. van; Mulder, J.R.; Spek, T.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 478) - 105
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) paleo-ecologie - geologie - geschiedenis - meren - nederland - waterstand - archeologie - bodemkunde - grondwaterstand - historische geografie - zeespiegelstijging - Flevoland - palaeoecology - geology - lakes - history - netherlands - water level
Categories Geology (General)
Abstract Op basis van 14C-ouderdomsbepalingen aan basisveenmonsters is een reconstructie gemaakt van de stijging van de waterspiegel in de omgeving van Almere in de periode 5300-2300 v.Chr. Een geologisch en bodemkundig onderzoek door middel van grondboringen ging vooraf aan het verzamelen van de veenmonsters. De samenstelling van het basisveen is uitvoerig paleo-ecologisch onderzocht. De dateringsgegevens zijn uitgezet in tijd-dieptediagrammen en er zijn curven getrokken die de ontwikkeling van de waterstand in de loop van de tijd weergeven. Vervolgens is een vergelijking gemaakt met de resultaten van soortgelijke studies die elders in Flevoland zijn uitgevoerd. Ook is een vergelijking gemaakt met de ontwikkeling van de zeespiegel. Het onderzoek kan bijdragen aan een betere inschatting van de bewoningsmogelijkheden van het studiegebied in de Midden- en Late Steentijd, hetgeen relevant is voor onderzoek naar archeologische waarden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.