Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316698
Title Milieuanalyse reconstructiegebied Gelderland en Utrecht-Oost; ruimtelijke analyse van de milieuthema's stank, ammoniak en nutriënten in de huidige situatie en 2015 op basis van de autonome ontwikkeling voor reconstructiegebied Gelderse Vallei en Utrecht-Oost; deel 2: Veluwe
Author(s) Gies, T.J.A.; Coenen, P.; Bleeker, A.; Schoumans, O.F.; Noij, I.G.A.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 535.2) - 122
Department(s) Wageningen Environmental Research
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) milieutoets - milieu - verontreiniging - waterverontreiniging - voedingsstoffen - uitspoelen - stankemissie - emissie - ammoniak - landbouw - milieubeleid - nederland - gelderland - veluwe - ammoniakemissie - grondwater - mestproblematiek - nutriëntenuitspoeling - oppervlaktewater - reconstructiegebied - stankhinder - veehouderij - waterkwaliteit - environmental assessment - environment - pollution - water pollution - nutrients - leaching - odour emission - emission - ammonia - agriculture - environmental policy - netherlands - gelderland - veluwe
Categories Environmental Pollution / Environmental Policy
Abstract Op verzoek van de provincie Gelderland hebben Alterra en TNO-MEP een ruimtelijke analyse gemaakt van de milieusituatie in de reconstructiegebieden van Gelderland en Utrecht-Oost. Hierin is voor de huidige en autonome situatie nagegaan hoe het staat met de verschillende milieuthema's in dit gebied, te weten nutriëntenuitspoeling naar grond- en oppervlaktewater, agrarische geurhinder, en ammoniakemissie en -depositie Deze drie milieuthema's worden in eerste instantie afzonderlijk bekeken, waarna het onderzoek is afgesloten met een integratie van de milieuthema's. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij de planvorming in het kader van het gebiedsgericht beleid en de reconstructie. Het onderzoek is opgesplitst in drie deelgebieden: Veluwe, Liemers en Achterhoek, en Gelderse Vallei - Utrecht-Oost. Dit rapport beschrijft de situatie voor de Veluwe.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.